Translation

dialogProfileEditTotals
English
Key English Czech
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Na Vaší současné pozici bude nastavena zóna, která se nebude zobrazovat v záznamech aktivit.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Upravit zónu
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Název zóny:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Na Vaší současné pozici bude nastavena zóna, která se nebude zobrazovat v záznamech aktivit.
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Odstranit zónu
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Opravdu chcete zónu odstranit?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Opravdu chcete zónu %1$s odstranit?
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Vzdálenost %1$.3f %2$s
Čas %3$s
(%4$s)

Trasa se zdá být velmi krátká. Chcete ji uložit?
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Upozornění: Zaznamenávání je aktivní a bude zastaveno.
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Smazat profil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Varování: Tímto vymažete nastavení profilu a data čítačů. Uložené trasy zůstanou zachovány.

Smazat profil %1$s?
dialogProfileAddTitle New profile Nový profil
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Nový profil bude mít nastavení zkopírované z aktuálního profilu
dialogProfileEditTitle Edit profile Upravit profil
dialogProfileEditTotals Totals: Souhrny:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Vynulovat čítače v profilu?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Přepnout profil
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Je spuštěný záznam trasy. Opravdu chcete přepnout do profilu %1$s?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Smazat trasy
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Upozornění: Tuto akci nelze vrátit zpět.

Smazat vybrané trasy?
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Varování: Akci nelze vzít zpět.

Smazat trasu %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Obnovení trasy
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Záznam trasy je aktivní. Nejdříve vypněte nebo pozastavte GPS.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Cílový profil %1$s není prázdný. Nejdřív ho přenastavte.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktivní profil bude přepnut z %1$s na %2$s. Pokračovat?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profil %1$s, ve kterém byla trasa uložena již neexistuje. Pokračovat v aktuálním profilu %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Trasa bude zaznamenávána v profilu %1$s. Pokračovat?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Chyba operace. Zkuste to prosím znovu.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Obnovuji, čekejte prosím…
dialogTracksShareTitle Share tracks Sdílet trasy
Key English Czech
dialogPowerParamsDragArea Air drag area (Cd·A) Plošný odpor vzduchu (Cd·A)
dialogPowerParamsRollResist Rolling resistance coef. (Crr) Koeficient valivého odporu. (Crr)
dialogPowerParamsTitle Power loss coefficients Koeficienty výkonové ztráty
dialogPowerWeightsRotInertiaTitle Rotational inertia Rotační setrvačnost
dialogPowerWeightsTitle Weights Hmotnosti
dialogPowerWeightsWeightCargo Cargo Náklad
dialogPowerWeightsWeightPassengers Passengers Cestující
dialogPowerWeightsWeightRider Driver Jezdec
dialogPowerWeightsWeightVehicle Vehicle Vozidlo
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Počet kol
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Nový profil bude mít nastavení zkopírované z aktuálního profilu
dialogProfileAddTitle New profile Nový profil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Varování: Tímto vymažete nastavení profilu a data čítačů. Uložené trasy zůstanou zachovány.

Smazat profil %1$s?
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Smazat profil
dialogProfileEditTitle Edit profile Upravit profil
dialogProfileEditTotals Totals: Souhrny:
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Je spuštěný záznam trasy. Opravdu chcete přepnout do profilu %1$s?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Přepnout profil
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Vynulovat čítače v profilu?
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Uložit tuto trasu a připravit se na novou?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Nebyla zaznamenána žádná trasa. Vynulovat měřidla?
dialogResetTitle Finish Dokončit
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Líbí se vám aplikace Urban Biker?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Děkujeme! Napište pochvalnou recenzi nebo nás ohodnoťte pěti hvězdami na Obchodu Play.
dialogScreenAutoTheme Auto theme Automatické téma
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Jas
dialogScreenHudMode HUD mirror mode Zrcadlový režim HUD
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatická
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Na šířku
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Na výšku
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker Souhrny:

Loading…

User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Totals: Souhrn: Urban Biker

String information

Key
dialogProfileEditTotals
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 206