Translation

pref_screenAutoPocketModeDelay_summary
English
Key English Czech
pref_fg_color_title Text color Barva textu
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Vybrat požadovanou barvu pro text a ikony
pref_visualThemeAutoTitle @string/pref_category_visualThemeAuto
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Použít světlý nebo tmavý vzhled na základě intenzity světla v prostředí
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_default_color_summary @null
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Ponechat displej zapnutý
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Displej bude zapnutý, když bude aplikace používána
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Povolit vypnutí, když je neaktivní
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Povolit vypnutí displeje po několika minutách bez aktivity
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Podržet na popředí i při zamčené obrazovce
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Aplikace zůstane viditelná, i když se zařízení uzamkne
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Kapesní mód
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Všechny profily) Použij senzor přiblížení k vypnutí displeje, pokud se nepoužívá
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Režim 'mávání'
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Zamknout obrazovku dvojitým mávnutím před obrazovkou. Mávnout znovu pro rozjasnění a odemknutí.
pref_screenWaveDim_title Dim display Ztmavit displej
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Displej bude ztmaven za účelem šetření baterie
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Zvonit při zastavení
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Automaticky zvonit také, když se rychlost blíží nule
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Zakázat tlačítko zvonku
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click Zakázat zvonění zvonku kliknutím na měřič rychlosti
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Zakázat ztrátu zvuku
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Pokračuje se zvuky i když ztratí zvukový přístup (od systémové nebo jiné aplikace)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Vnutit repoduktor
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Upozornéní: Experimentální funkce, nemusí pracovat správné. Když jsou připojeny sluchátka, přesměrujte všechny zvuky přes reproduktor, kromě hovorů.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Snížit rachot při použití zvonku
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Snížená hlasitost zvuku vrčení při použití zvonku
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Znovu spustit po restartu zařízení
Key English Czech
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Při pohybu generuj zvuk upozornění
pref_roaring_state_title AVAS Zvuk rachotu
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type Typ rachotu
pref_roaring_type_entries_0 Freehub Freehub
pref_roaring_type_entries_1 Beep Pípnutí
pref_roaring_type_entries_2 Chopper Chopper
pref_roaring_type_entries_3 Electric vehicle Elektrické auto
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_title Type Typ
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Povolit vypnutí displeje po několika minutách bez aktivity
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Povolit vypnutí, když je neaktivní
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Displej bude zapnutý, když bude aplikace používána
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Ponechat displej zapnutý
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Všechny profily) Použij senzor přiblížení k vypnutí displeje, pokud se nepoužívá
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Kapesní mód
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Displej bude ztmaven za účelem šetření baterie
pref_screenWaveDim_title Dim display Ztmavit displej
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Zamknout obrazovku dvojitým mávnutím před obrazovkou. Mávnout znovu pro rozjasnění a odemknutí.
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Režim 'mávání'
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_summary Alarm will sound when significant movement is detected while tracking is paused Zvuk upozornění při detekci významného pohybu, při vypnutém záznamu trasy
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_title Forgotten pause Zapomenutá pauza
pref_soundeffects_alarm_summary @null
pref_soundeffects_alarm_title Enable Povolit
pref_soundeffects_autopause_summary Sound on automatic pause and resume detection Zvuk při automatické pauze a detekce obnovení
pref_soundeffects_autopause_title Auto pause Automatická pauza
pref_soundeffects_countdown_summary Sound on countdown before resuming the track (…3, 2, 1, GO!) Zvuk při odpočítávání před odstartováním trasy (…3, 2, 1, GO!)
pref_soundeffects_countdown_title Countdown Odpočítávání
pref_soundeffects_fence_enterleave_summary Sound when entering or leaving a fence Zvukové znamení pokud vstupujete do či vystupujete ze zóny

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
Display Zobrazení Urban Biker
Off Vypnuto Urban Biker
Proximity sensor Senzor přiblížení Urban Biker

String information

Key
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 791