Translation

dialogTrackResumeGeneralErrorMessage
English
Key English Czech
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Nový profil bude mít nastavení zkopírované z aktuálního profilu
dialogProfileEditTitle Edit profile Upravit profil
dialogProfileEditTotals Totals: Souhrny:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Vynulovat čítače v profilu?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Přepnout profil
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Je spuštěný záznam trasy. Opravdu chcete přepnout do profilu %1$s?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Smazat trasy
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Upozornění: Tuto akci nelze vrátit zpět.

Smazat vybrané trasy?
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Varování: Akci nelze vzít zpět.

Smazat trasu %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Obnovení trasy
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Záznam trasy je aktivní. Nejdříve vypněte nebo pozastavte GPS.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Cílový profil %1$s není prázdný. Nejdřív ho přenastavte.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktivní profil bude přepnut z %1$s na %2$s. Pokračovat?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profil %1$s, ve kterém byla trasa uložena již neexistuje. Pokračovat v aktuálním profilu %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Trasa bude zaznamenávána v profilu %1$s. Pokračovat?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Chyba operace. Zkuste to prosím znovu.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Obnovuji, čekejte prosím…
dialogTracksShareTitle Share tracks Sdílet trasy
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Chyba. Zkuste to prosím znovu.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Nelze sdílet více než 100 tras najednou.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Poloha je vypnutá
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Bez Polohy nebudete moci používat většinu funkcí aplikace.

Zkontrolujte, že Poloha je zapnutá a přepnuta do módu 'Nejvyšší přesnost'.

Mám otevřít nastavení Polohy?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Problém barometrické výšky
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrická nadmořská výška byla násilně vypnuta kvůli nesouladu s GPS nadmořskou výškou!

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Poznámka
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrická výška funguje pouze venku.

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách, jako jsou některá vozidla a letadla.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Poznámka
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Přesnost teplotního barometru závisí na venkovní teplotě vzduchu.

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách, jako jsou některá vozidla a letadla.
dialogResetTitle Finish Dokončit
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Uložit tuto trasu a připravit se na novou?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Nebyla zaznamenána žádná trasa. Vynulovat měřidla?
Key English Czech
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Na šířku
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Na výšku
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Na šířku (obráceně)
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Na šířku (obráceně)
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Připravuji snímek…
dialogScreenshotTitle Screenshot Snímek obrazovky
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Aplikace potřebuje přístup k úložišti, aby mohla ukládat nebo obnovovat trasy a nastavení.

Bez udělení oprávnění nebudete mít možnost sledovat historii tras nebo sdílet trasy a můžete ztratit data.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Oprávnění k ukládání
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Přesnost teplotního barometru závisí na venkovní teplotě vzduchu.

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách, jako jsou některá vozidla a letadla.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Poznámka
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Varování: Akci nelze vzít zpět.

Smazat trasu %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Poznámky
dialogTrackEditTitleHint Title Název
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Chyba operace. Zkuste to prosím znovu.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Trasa bude zaznamenávána v profilu %1$s. Pokračovat?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Záznam trasy je aktivní. Nejdříve vypněte nebo pozastavte GPS.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profil %1$s, ve kterém byla trasa uložena již neexistuje. Pokračovat v aktuálním profilu %2$s?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Cílový profil %1$s není prázdný. Nejdřív ho přenastavte.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktivní profil bude přepnut z %1$s na %2$s. Pokračovat?
dialogTrackResumeTitle Resume track Obnovení trasy
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Obnovuji, čekejte prosím…
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Upozornění: Tuto akci nelze vrátit zpět.

Smazat vybrané trasy?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Smazat trasy
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPy (kompletní)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Pouze GPX
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Nelze sdílet více než 100 tras najednou.
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Chyba. Zkuste to prosím znovu.
dialogTracksShareTitle Share tracks Sdílet trasy
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker Chyba operace. Zkuste to prosím znovu.
Translated Urban Biker/Strings Chyba operaceDošlo k chybě. Zkuste to prosím znovuakci opakovat.
Translated Urban Biker/Strings Chyba operace. Zkuste to prosím znovu.

Loading…

User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Some error occurred. Please try again. Chyba operace. Zkuste prosím znovu. Urban Biker

String information

Key
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 219