Translation

speechUnitTwoMiles
English
Key English Czech
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Pomozte s překladem této aplikace a získejte licenci zdarma! Více informací:
disclaimerTitle Disclaimer Vyloučení odpovědnosti
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Tato aplikace je poskytována tak jak je a používáte ji na vlastní zodpovědnost. My, vydavatelé, neneseme zodpovědnost za jakoukoliv nehodu, ztrátu na majetku, zranění a podobně na Vás nebo třetí osobě, které vzniklo při použití této aplikace při jízdě nebo jiné aktivitě.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Prosím používejte tuto aplikaci s rozmyslem a NEOVLÁDEJTE jí při řízení automobilu, motocyklu, kola nebo jiného dopravním prostředku.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Vždy se dívejte na cestu.
speechUnitOneMeter Meter Metr
speechUnitTwoMeters Meters Metry
speechUnitManyMeters Meters Metrů
speechUnitOneKilometer Kilometer Kilometr
speechUnitTwoKilometers Kilometers Kilometry
speechUnitManyKilometers Kilometers Kilometrů
speechUnitOneFeet Foot Stopa
speechUnitTwoFeets Feet Stopy
speechUnitManyFeets Feet Stop
speechUnitOneMile Mile Míle
speechUnitTwoMiles Miles Míle
speechUnitManyMiles Miles Mil
speechUnitOneHour Hour Hodina
speechUnitTwoHours Hours Hodiny
speechUnitManyHours Hours Hodin
speechUnitOneMinute Minute Minuta
speechUnitTwoMinutes Minutes Minuty
speechUnitManyMinutes Minutes Minut
speechAltitude Altitude: %1$s Nadmořská výška: %1$s
speechAscent Climb: %1$s Stoupání: %1$s
speechDescent Drop: %1$s Klesání: %1$s
speechClock Clock: %1$s Hodiny: %1$s
speechSteps Steps: %1$s Kroky: %1$s
speechRadius Radius: %1$s Průměr: %1$s
speechCountdownGo Go! Start!
speechIncreasing Rising Stoupání
Key English Czech
speechUnitManyHours Hours Hodin
speechUnitManyKilometers Kilometers Kilometrů
speechUnitManyMeters Meters Metrů
speechUnitManyMiles Miles Mil
speechUnitManyMinutes Minutes Minut
speechUnitOneFeet Foot Stopa
speechUnitOneHour Hour Hodina
speechUnitOneKilometer Kilometer Kilometr
speechUnitOneMeter Meter Metr
speechUnitOneMile Mile Míle
speechUnitOneMinute Minute Minuta
speechUnitTwoFeets Feet Stopy
speechUnitTwoHours Hours Hodiny
speechUnitTwoKilometers Kilometers Kilometry
speechUnitTwoMeters Meters Metry
speechUnitTwoMiles Miles Míle
speechUnitTwoMinutes Minutes Minuty
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava Trať zdědí výchozí nastavení soukromí nastavené v aplikaci Strava
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s placeno měsíčně
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s placeno týdně
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s placeno jednou za 12 měsíců
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s placeno jednou za 3 měsíce
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s placeno jednou za 6 měsíců
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /měsíčně
summaryAccelerating Accelerating Zrychlování
summaryAcceleratingEnergyInfo Percentage of the energy that was used for accelerating. Procento energie použité pro akceleraci.
summaryActivePower Active power Aktivní síla
summaryBasal Basal Bazální
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism. Procento energie použiré pro bazální metabolizmus.
summaryBasalMetabolicRate Basal metabolic rate Bazální metabolismus (BMR)
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings Míleil
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

User avatar kny2tl

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Miles Míle Urban Biker

String information

Key
speechUnitTwoMiles
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1322