Translation

prefUnitsEnergyEntries_0
English prefUnitsEnergyEntries
Key English Czech
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Všechny profily) Použít subsystém GPS přímo. Stabilní, méně složitý model, žádný prostředník. Může také použít méně zdrojů než jiný poskytovatel.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Všechny profily) Použije poskytovatele "Fused" ze služeb Google Play, pokud jsou k dispozici. Teoreticky to může někdy poskytnout rychlejší a přesnější umístění.
pref_flashlightBlinkModes_0 Slow (default) Pomalu (výchozí)
pref_flashlightBlinkModes_1 Fast Rychle
pref_flashlightBlinkModes_2 None / Steady Žádné / Stabilní
pref_units_distance_entries_0 Metric [m, km] Metrické [m, km]
pref_units_distance_entries_1 Imperial [ft, mi] Imperiální [st, mi]
pref_units_speed_entries_0 Metric [km/h] Metrické [km/h]
pref_units_speed_entries_1 Imperial [mph] Imperiální [mph]
pref_units_altitude_entries_0 Metric [m] Metrické [m]
pref_units_altitude_entries_1 Imperial [ft] Imperiální [st]
pref_units_weight_entries_0 Metric [kg] Metrické [kg]
pref_units_weight_entries_1 Imperial [lb] Imperiální [lb]
pref_units_other_entries_0 Metric Metrické
pref_units_other_entries_1 Imperial Imperiální
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of petrol] [Litry paliva]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [HP]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/h]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Procent [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Stupně [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Za míli [‰]
pref_hud_axis_entries_0 Default — Statusbar at its natural position Výchozí — Stavový řádek na normální pozici
pref_hud_axis_entries_1 Upside down — More practical device handling Vzhůru nohama - praktičtější zacházení se zařízením
pref_bell_mode_entries_0 Ding Cink
pref_bell_mode_entries_1 Ring-ring Crrrrr-crrrrr
pref_bell_mode_entries_2 Horn Trumpeta
Key English Czech
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Tato konstanta se přidává k barometrickým měřením a může být použita k zmírnění zkreslení barometru, pokud je přítomná.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Posun tlaku
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Poloha nebude nikdy zapnuta nebo používána v průběhu aktivity, takže mapa nebude dostupná.

Data budou získávána výhradně z pohybových a tělových senzorů (Síla, Rychlost, Kadence, Srdeční tep, Kroky, Prostředí).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Nepoužívat GPS v průběhu aktivity
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Nepoužívat polohu
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_6 0.75 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_7 1 second
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help. Toto zařízení neobsahuje snímač teploty okolí, ale může být odvozen z jiných senzorů. Další informace naleznete v nápovědě.
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Použít získaný senzor
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of petrol] [Litry paliva]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [HP]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/h]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Procent [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Stupně [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Za míli [‰]
priceFree FREE ZDARMA
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Nový profil
profilesListAddProfile New profile Nový profil
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Czech
[kcal] [kcal] Urban Biker
kcal kcal Urban Biker

String information

Key
prefUnitsEnergyEntries_0
Source string comment
prefUnitsEnergyEntries
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1188