Translation

pref_mapsWeatherAnimateForecast_title
English
Key English Czech
pref_maps_quickZoom_summary (All profiles) Enable invisible quick zoom buttons in the bottom part of the map, improves your orientation (Všechny profily) Povolením tlačítek přiblížení ve spodní části mapy zlepšíte svou orientaci
pref_maps_quickZoomInvert_title Inverted Převrácen
pref_maps_quickZoomInvert_summary Exchange zoom in/out button positions Prohodit pozice tlačítek přiblížení
pref_maps_offline_terrain_title Render terrain Vykreslit terén
pref_maps_offline_terrain_summary (All profiles) Render terrain elevation shades. Map will look more realistic, but probably slower. Requires DEM (.hgt) files present in the map folder. (Všechny profily) Stínovat terén. Mapa bude vypadat více realistická, avšak bude pomalejší. Vyžadovány jsou DEM (.hgt) soubory ve složce map.
pref_maps_offline_terrain_info_title Download now Stáhnout nyní
pref_maps_offline_terrain_info_summary Open up download page at viewfinderpanoramas.org. Otevřete stránku ke stažení na viewfinderpanoramas.org.
pref_maps_offline_terrain_usage_summary Usage: Extract .hgt files from the downloaded zip(s) and place them in the same folder where the offline map file resides (do not use separate subfolder). Použití: Rozbalte soubory .hgt ze staženého ZIP souboru a umístěte je do stejné složky jako jsou offline mapy (nepoužívejte podsložky).
pref_mapsOfflineLayerButtonActionTitle Layer button action Akce tlačítka vrstvy
pref_mapsOfflineLayerButtonActionSummary (All profiles) Choose what to do when layer button gets pressed (Všechny profily) Vyberte činnost při stisku tlačítka vrstvy
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_title Precipitation radar Srážkový radar
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_summary Show precipitation radar layer Ukázat vrstvu srážkového radaru
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_info Radar data is downloaded from the Internet, even when offline maps are used. It is automatically refreshed every 10 minutes while map is visible. Data source is RainViewer.com. Radarová data jsou stahována z internetu, i když se používají offline mapy. Jsou aktualizována každých 10 minut, pokud je mapa viditelná. Zdrojem dat je RainViewwer.com.
pref_mapsWeatherAnimate_title Animate Animace
pref_mapsWeatherAnimate_summary Animate last 1 hour of radar data, to help you visualize the precipitation trend Animovat 1 hodinu dat radaru pro lepší vizualizaci srážkového trendu
pref_mapsWeatherAnimateForecast_title Forecast
pref_mapsWeatherAnimateForecast_summary Also animate 30 minutes of radar forecast in different colors
pref_mapsWeatherAnimate_info Radar animation uses 5x more Internet data than a static radar image. Radarová animace používá 5x více dat než statický radarový obrázek.
pref_button_autoring_enable_title Auto Ring toggle Přepínač automatického zvonění
pref_button_autoring_enable_summary Enable the Auto Ring mode toggle on speedometer long-click Povolit automatické zvonění podržením na rychloměru
pref_button_profile_show_title Profile Profil
pref_button_profile_show_summary Show the Profile button Zobrazit tlačítko Profily
pref_button_map_show_title Map Mapa
pref_button_map_show_summary Show the Map button Zobrazit tlačítko Mapa
pref_button_flashlight_show_title Flashlight Svítilna
pref_button_flashlight_show_summary Show the Flashlight button (if flashlight available) Zobrazit tlačítko svítilny (pokud je svítilna dostupná na vašem zařízení)
pref_button_contrast_show_title Contrast/Map layer Kontrast/Mapová vrstva
pref_button_contrast_show_summary Show the Contrast/Map layer toggle button Zobrazit tlačítko přepínaní kontrastu/mapy
pref_button_roar_show_title AVAS Rachot
pref_button_roar_show_summary Show the AVAS button Zobrazit tlačítko Rachot
pref_button_menu_show_title Menu Menu
Key English Czech
pref_maps_routes_files_summary %1$s
pref_maps_routes_files_title Select file or folder Vybrat soubor nebo složku
pref_maps_routes_info_summary No other visual or audible cues will be given to facilitate the route navigation Pro usnadnění navigace trasy nebudou poskytnuty žádné další vizuální nebo slyšitelné pokyny
pref_maps_routes_info_title Note! Poznámka!
pref_maps_routes_resetToDefault_title @string/pref_resetToDefault
pref_maps_track_draw_summary Chart your movements over the map Graf vašeho pohybu po mapě
pref_maps_track_draw_title Draw the track Zakreslovat trasu
pref_mapsOfflineLayerButtonActionSummary (All profiles) Choose what to do when layer button gets pressed (Všechny profily) Vyberte činnost při stisku tlačítka vrstvy
pref_mapsOfflineLayerButtonActionTitle Layer button action Akce tlačítka vrstvy
pref_mapsShowAttribution_summary (All profiles) Show attribution text for online maps other than Google. Disable to prevent accidental click on a link. (Všechny profily) Zobrazovat přidělený text pro online-mapy jiné než Google. Deaktivujte pro zabránění náhodnému kliku na odkaz.
pref_mapsShowAttribution_title Show attribution Zobrazit uvedení zdroje
pref_mapsWeatherAnimate_info Radar animation uses 5x more Internet data than a static radar image. Radarová animace používá 5x více dat než statický radarový obrázek.
pref_mapsWeatherAnimate_summary Animate last 1 hour of radar data, to help you visualize the precipitation trend Animovat 1 hodinu dat radaru pro lepší vizualizaci srážkového trendu
pref_mapsWeatherAnimate_title Animate Animace
pref_mapsWeatherAnimateForecast_summary Also animate 30 minutes of radar forecast in different colors
pref_mapsWeatherAnimateForecast_title Forecast
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_info Radar data is downloaded from the Internet, even when offline maps are used. It is automatically refreshed every 10 minutes while map is visible. Data source is RainViewer.com. Radarová data jsou stahována z internetu, i když se používají offline mapy. Jsou aktualizována každých 10 minut, pokud je mapa viditelná. Zdrojem dat je RainViewwer.com.
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_summary Show precipitation radar layer Ukázat vrstvu srážkového radaru
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_title Precipitation radar Srážkový radar
pref_meter_enable_summary Show or hide this meter Zobrazit nebo odstránit měřič
pref_meter_enable_title Enable Povolit
pref_meter_lock_summary Prevents change of mode on click Zabránit změně módu při kliknutí
pref_meter_lock_title Lock mode Mód zámku
pref_meter_modes_select_title Choose available modes… Vyberte dostupné módy…
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Pokračuje se zvuky i když ztratí zvukový přístup (od systémové nebo jiné aplikace)
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Zakázat ztrátu zvuku
pref_paceIndicator_summary Shows when you are going faster or slower than the average speed Ukazuje, když jedete rychleji nebo pomaleji než průměrná rychlost
pref_paceIndicator_title Pace indicator Indikátor tempa
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Povolit pasivní GPS režim kliknutím na tlačítko GPS
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode Tlačítko pasivního GPS režimu

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_mapsWeatherAnimateForecast_title
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 937