Translation

pref_volume_summary_text
English
Key English Czech
pref_bell_mode_summary @null
pref_bell_mode_dialog_title Bell type Typ zvonku
pref_bell_automatic_title Automatic Automatické
pref_bell_automatic_summary Ring the bell on significant slowdown Zazvonit při významném zpomalení
pref_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Citlivost automatického zvonku
pref_bell_automatic_sensitivity_summary @null
pref_bell_shake_title Shake to ring Zazvonit třesením
pref_bell_shake_summary Shake the device to ring the bell Zatřesením zařízení zazní zvonek
pref_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Citlivost třesení
pref_bell_shake_sensitivity_summary @null
pref_roaring_type_title Type Typ
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type Typ rachotu
pref_volume_title @null
pref_volume_summary @null
pref_volume_summary_text Bell: %1$s, AVAS: %2$s, Tallies: %3$s, Effects: %4$s, Alarms: %5$s, Speech: %6$s Zvonek: %1$s, Rachot: %2$s, Záznamy: %3$s, Efekty: %4$s, Upozornění: %5$s, Řeč: %6$s
pref_bg_color_title Background color Barva pozadí
pref_bg_color_summary Pick the desired color for the app background Vybrat požadovanou barvu pro pozadí aplikace
pref_fg_color_title Text color Barva textu
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Vybrat požadovanou barvu pro text a ikony
pref_visualThemeAutoTitle @string/pref_category_visualThemeAuto
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Použít světlý nebo tmavý vzhled na základě intenzity světla v prostředí
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_default_color_summary @null
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Ponechat displej zapnutý
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Displej bude zapnutý, když bude aplikace používána
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Povolit vypnutí, když je neaktivní
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Povolit vypnutí displeje po několika minutách bez aktivity
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Podržet na popředí i při zamčené obrazovce
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Aplikace zůstane viditelná, i když se zařízení uzamkne
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Kapesní mód
Key English Czech
pref_units_power_title Power (total) Výkon (celkem)
pref_units_slope_dialog_title Slope units Jednotky sklonu
pref_units_slope_title Slope Sklon
pref_units_speed_dialog_title Speed units Jednotky rychlosti
pref_units_speed_entries_0 Metric [km/h] Metrické [km/h]
pref_units_speed_entries_1 Imperial [mph] Imperiální [mph]
pref_units_speed_title Speed Rychlost
pref_units_summary @null
pref_units_weight_dialog_title Weight units Jednotky hmotnosti
pref_units_weight_entries_0 Metric [kg] Metrické [kg]
pref_units_weight_entries_1 Imperial [lb] Imperiální [lb]
pref_units_weight_title Weight Hmotnost
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Použít světlý nebo tmavý vzhled na základě intenzity světla v prostředí
pref_visualThemeAutoTitle @string/pref_category_visualThemeAuto
pref_volume_summary @null
pref_volume_summary_text Bell: %1$s, AVAS: %2$s, Tallies: %3$s, Effects: %4$s, Alarms: %5$s, Speech: %6$s Zvonek: %1$s, Rachot: %2$s, Záznamy: %3$s, Efekty: %4$s, Upozornění: %5$s, Řeč: %6$s
pref_volume_title @null
pref_wakelock_mode_dialog_title @string/pref_category_wakelock_title
pref_wakelock_mode_summary @null
pref_wakelock_mode_title %1$s
pref_wakelock_modes_0 Auto (default) Automatické (výchozí)
pref_wakelock_modes_1 Fully awake Úplně vzhůru/probuzen
pref_wakelock_modes_2 Partial Částečný
pref_wakelock_modes_3 Off Vypnuto
pref_wakelock_modes_explanation_0 Automatically decide based on GPS update interval and other factors Automaticky se rozhoduje podle intervalu aktualizace GPS a dalších faktorů
pref_wakelock_modes_explanation_1 Keep CPU awake during tracking. May use more battery, but ensures no location update is skipped. Udržet CPU vzhůru během sledování. Může mít větší spotřebu baterie, ale zajistí, že žádná aktualizace polohy nebude přeskočena.
pref_wakelock_modes_explanation_2 Allow CPU to sleep between location updates. May use less battery, but may skip an update on a rare occasion. Povolit CPU spát mezi aktualizacemi polohy. Může spotřebovat méně baterie, ale ve výjimečných případech může aktualizaci přeskočit.
pref_wakelock_modes_explanation_3 Obey behaviour imposed by the system and/or other apps. Warning: May cause highly irregular location updates or even reject them all. Not recommended. Dodržovat chování nastavené systémem a/nebo jinými aplikacemi. Upozornění: Může způsobit vysoce nepravidelné aktualizace polohy nebo je dokonce odmítnout. Nedoporučeno.
prefActivityRecognitionNoteSummary These options rely on Android's physical activity recognition feature. It may not be accurate and can be laggy, use only if you are okay with that. Will work best when a speed sensor is used for distance and duration. Tyto volby spoléhají na schopnost rozeznat fyzickou aktivitu systému Android. Nemusí být přesné a mohou mít prodlevy, proto je využijte pouze pokud to nevadí. Nejlepší volbou je senzor rychlosti použitý pro vzdálenost a dobu trvání.
prefAdModes_0 Any Cokoliv
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker Zvonek: %1$s, Rachot: %2$s, ZáznamVýsledky: %3$s, Efekty: %4$s, Upozornění: %5$s, Řeč: %6$s

Loading…

User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar svatas

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

2 years ago
User avatar svatas

New translation

Urban Biker / StringsCzech

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Alarms Upozornění Urban Biker
AVAS Rachot Urban Biker
Bell Zvonek Urban Biker
Bell: %1$s, AVAS: %2$s, Tallies: %3$s, Effects: %4$s, Alarms: %5$s, Speech: %6$s Zvonek: %1$s, Rachot: %2$s, Výsledky: %3$s, Efekty: %4$s, Upozornění: %5$s, Řeč: %6$s Urban Biker
Effects Efekty Urban Biker
s s Urban Biker
Speech Řeč Urban Biker
Tallies Záznamy Urban Biker

String information

Key
pref_volume_summary_text
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 773