Translation

pref_screenAutoPocketModeDelay_title
English
Key English Czech
pref_bg_color_summary Pick the desired color for the app background Vybrat požadovanou barvu pro pozadí aplikace
pref_fg_color_title Text color Barva textu
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Vybrat požadovanou barvu pro text a ikony
pref_visualThemeAutoTitle @string/pref_category_visualThemeAuto
pref_visualThemeAutoSummary Apply light or dark theme based on environment illumination Použít světlý nebo tmavý vzhled na základě intenzity světla v prostředí
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_default_color_summary @null
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Ponechat displej zapnutý
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Displej bude zapnutý, když bude aplikace používána
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Povolit vypnutí, když je neaktivní
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Povolit vypnutí displeje po několika minutách bez aktivity
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Podržet na popředí i při zamčené obrazovce
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Aplikace zůstane viditelná, i když se zařízení uzamkne
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Kapesní mód
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Všechny profily) Použij senzor přiblížení k vypnutí displeje, pokud se nepoužívá
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Režim 'mávání'
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Zamknout obrazovku dvojitým mávnutím před obrazovkou. Mávnout znovu pro rozjasnění a odemknutí.
pref_screenWaveDim_title Dim display Ztmavit displej
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Displej bude ztmaven za účelem šetření baterie
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Zvonit při zastavení
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Automaticky zvonit také, když se rychlost blíží nule
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Zakázat tlačítko zvonku
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click Zakázat zvonění zvonku kliknutím na měřič rychlosti
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Zakázat ztrátu zvuku
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Pokračuje se zvuky i když ztratí zvukový přístup (od systémové nebo jiné aplikace)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Vnutit repoduktor
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Upozornéní: Experimentální funkce, nemusí pracovat správné. Když jsou připojeny sluchátka, přesměrujte všechny zvuky přes reproduktor, kromě hovorů.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Snížit rachot při použití zvonku
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Snížená hlasitost zvuku vrčení při použití zvonku
Key English Czech
pref_roaring_state_title AVAS Zvuk rachotu
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type Typ rachotu
pref_roaring_type_entries_0 Freehub Freehub
pref_roaring_type_entries_1 Beep Pípnutí
pref_roaring_type_entries_2 Chopper Chopper
pref_roaring_type_entries_3 Electric vehicle Elektrické auto
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_title Type Typ
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Povolit vypnutí displeje po několika minutách bez aktivity
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Povolit vypnutí, když je neaktivní
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Displej bude zapnutý, když bude aplikace používána
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Ponechat displej zapnutý
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Všechny profily) Použij senzor přiblížení k vypnutí displeje, pokud se nepoužívá
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Kapesní mód
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Displej bude ztmaven za účelem šetření baterie
pref_screenWaveDim_title Dim display Ztmavit displej
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Zamknout obrazovku dvojitým mávnutím před obrazovkou. Mávnout znovu pro rozjasnění a odemknutí.
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Režim 'mávání'
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_summary Alarm will sound when significant movement is detected while tracking is paused Zvuk upozornění při detekci významného pohybu, při vypnutém záznamu trasy
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_title Forgotten pause Zapomenutá pauza
pref_soundeffects_alarm_summary @null
pref_soundeffects_alarm_title Enable Povolit
pref_soundeffects_autopause_summary Sound on automatic pause and resume detection Zvuk při automatické pauze a detekce obnovení
pref_soundeffects_autopause_title Auto pause Automatická pauza
pref_soundeffects_countdown_summary Sound on countdown before resuming the track (…3, 2, 1, GO!) Zvuk při odpočítávání před odstartováním trasy (…3, 2, 1, GO!)
pref_soundeffects_countdown_title Countdown Odpočítávání
pref_soundeffects_fence_enterleave_summary Sound when entering or leaving a fence Zvukové znamení pokud vstupujete do či vystupujete ze zóny
pref_soundeffects_fence_enterleave_title Fence Zóna

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_screenAutoPocketModeDelay_title
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 790