Translation Read only

licenseSuccessDialogTitle
English
Key English Czech
toastSharingError Error during sharing actions Chyba při sdílení
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Chyba odeslání, zkontrolujte práva
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Chyba, žádný GPX soubor v trase
toastUpdatingSuccess Successfully updated Úspěšně aktualizováno
toastSoundsEnabled Sounds enabled Zvuky povoleny
toastSoundsDisabled Sounds disabled Zvuky zakázány
toastSensorEnabled Sensor enabled Senzor povolen
toastSensorDisabled Sensor disabled Senzor zakázán
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Aktivováno automatické téma
toastCancelled Canceled Zrušeno
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Aktivován režim 'V kapse'
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Aktivní režim 'Mávání'
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Pozastaveno: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licence aplikace zakoupena. Děkujeme Vám za podporu!
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Průběžné oznámení
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Poskytnutí řízení služeb na popředí a snadný přístup k aplikaci
cautionTitle Caution Opatrně
dialog_default_color_light_title Light color theme Světlé téma
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tmavé téma
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Barvy stopy v mapě
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Touto akcí vrátíte barvy do výchozího nastavení. Opravdu chcete pokračovat?
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Jste si jisti?
dialog_volume_bell_text Bell Zvonek
dialog_volume_roaring_text AVAS Rachot
dialog_volume_effects_text Effects Efekty
dialog_volume_tallies_text Tallies Záznamy
dialog_volume_alarms_text Alarms Upozornění
dialog_volume_speech_text Speech Řeč
Key English Czech
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Počet ušlých kroků.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Kroky
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Okolní teplota změřená zařízenímnebo externím senzorem.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Teplota
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Ztráta výkonu nebo zisk při stoupání nebo klesání.

Záporný znamená zisk energie (sestup).

Pokud je v kcal / h nebo kJ / h bere v úvahu také účinnost.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Vertikální síla
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Rychlost ve směru nahoru (pozitivní) nebo dolů (negativní) — Aktuální, Maximální a Minimální.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Vertikální rychlost
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Měření odchylky trasy od rovné linie např. jak moc vyplní oblast místo rovné trasy. Nižší hodnota je obvykle lepší.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Klikatost
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licenci již vlastníte
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licence aplikace zakoupena. Děkujeme Vám za podporu!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Nahrávám…
locale en cs
manageSubscriptions Manage subscriptions Správa předplatných
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox mapy
🔹 Bez reklam
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelitní
mapLayerStreet Street Ulice
mapLayerTerrain Terrain Terén
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Konec
mapMarkerMyLocation My location Má poloha
mapMarkerStart Start Start
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Read only Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
licenseSuccessDialogTitle
Flags
java-format
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 169