Translation

pref_ring_on_stop_summary
English
Key English Czech
pref_screen_keep_on_title Keep screen on Ponechat displej zapnutý
pref_screen_keep_on_summary Screen will remain turned on while the app is used Displej bude zapnutý, když bude aplikace používána
pref_screen_allow_off_inactive_title Allow off when inactive Povolit vypnutí, když je neaktivní
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Povolit vypnutí displeje po několika minutách bez aktivity
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Podržet na popředí i při zamčené obrazovce
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Aplikace zůstane viditelná, i když se zařízení uzamkne
pref_screenAutoPocketMode_title Pocket mode Kapesní mód
pref_screenAutoPocketMode_summary (All profiles) Use proximity sensor to keep the display off while not needed (Všechny profily) Použij senzor přiblížení k vypnutí displeje, pokud se nepoužívá
pref_screenAutoPocketModeDelay_title Delay
pref_screenAutoPocketModeDelay_summary This will delay turning the display off after proximity sensor is activated
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Režim 'mávání'
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. Zamknout obrazovku dvojitým mávnutím před obrazovkou. Mávnout znovu pro rozjasnění a odemknutí.
pref_screenWaveDim_title Dim display Ztmavit displej
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Displej bude ztmaven za účelem šetření baterie
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Zvonit při zastavení
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Automaticky zvonit také, když se rychlost blíží nule
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Zakázat tlačítko zvonku
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click Zakázat zvonění zvonku kliknutím na měřič rychlosti
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Zakázat ztrátu zvuku
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Pokračuje se zvuky i když ztratí zvukový přístup (od systémové nebo jiné aplikace)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Vnutit repoduktor
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Upozornéní: Experimentální funkce, nemusí pracovat správné. Když jsou připojeny sluchátka, přesměrujte všechny zvuky přes reproduktor, kromě hovorů.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Snížit rachot při použití zvonku
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Snížená hlasitost zvuku vrčení při použití zvonku
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Znovu spustit po restartu zařízení
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Všechny profily) Pokračovat v záznamu trasy po vynuceném restartu zařízení pokud baterie dosahuje alespoň 10%
pref_resetPrompt_title Reset prompt Požadavek na nulování
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location Navrhnout začátek nové trasy, pokud poslední aktivita byla před 4h nebo ve vzdálené lokalitě
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Automatícké zapnutí GPS
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Spustit aplikaci (v pasivním režimu) když je GPS zapnuta
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode Tlačítko pasivního GPS režimu
Key English Czech
pref_power_coefs_summary Drag area: %1$s
Roll resist: %2$s
Oblast přetažení: %1$s
Odolnost rolování: %2$s
pref_power_coefs_title Coefficients Koeficienty
pref_power_weights_summary Driver: %1$s, Vehicle: %2$s, Cargo: %3$s, Passengers: %4$s, Wheels: %5$s Řidič: %1$s, Vozidlo: %2$s, Náklad: %3$s, Cestující: %4$s, Kola: %5$s
pref_power_weights_title Weights Hmotnosti
pref_powermeter_display_mode_dialog_title Power display mode Režim zobrazení výkonu
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Celkový výkon
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Watty na kg/lb
pref_powermeter_display_mode_summary @null
pref_powermeter_display_mode_title @null
pref_powermeter_parameters_info_summary For accurate power and energy readings, please make sure these parameters are correct! Vyplňte parametry co nejpřesněji, aby byl výkon a energie správně!
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Všechny profily) Pokračovat v záznamu trasy po vynuceném restartu zařízení pokud baterie dosahuje alespoň 10%
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Znovu spustit po restartu zařízení
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location Navrhnout začátek nové trasy, pokud poslední aktivita byla před 4h nebo ve vzdálené lokalitě
pref_resetPrompt_title Reset prompt Požadavek na nulování
pref_resetToDefault Reset to default Vrátit výchozí hodnoty
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Automaticky zvonit také, když se rychlost blíží nule
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Zvonit při zastavení
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. Rachot bude slyšet pouze tehdy, když pojedete rychleji než je prahová rychlost. Užitečné např. při sjezdu z kopce.
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Prahová rychlost
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Přepínat konstantní režim stisknutím tlačítka, když je zapnutý zvuk
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Přepínání tlačítkem
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Vytvářet nepřetržitý rachot po celou dobu, bez ohledu na váš pohyb nebo stav GPS
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Konstantní režim
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Režim rachocení
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume Automatická rychlost a hlasitost
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate Automatická rychlost
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume Automatická hlasitost
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving Kontinuální během pohybu
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed Aktivní nad prahovou rychlostí
pref_roaring_mode_summary @null
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker Automaticky zvonit také, když se rychlost blíží nule

Loading…

User avatar ov.ondrejvanek

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Automatic Automatická orientace Urban Biker
Automatic bell Automatický zvonek Urban Biker
Bell Zvonek Urban Biker
Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Automaticky zvonit také když se rychlost blíží nule Urban Biker
speed rychlost Urban Biker

String information

Key
pref_ring_on_stop_summary
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 797