Translation

pref_speechTallies_summary
English
Key English Czech
pref_haptic_feedback_intensity_title Vibration intensity Intenzita vibrování
pref_haptic_feedback_intensity_summary @null
pref_soundsMasterSwitch_title All sounds Všechny zvuky
pref_soundsMasterSwitch_summary @null
pref_speechMasterSwitch_title Enable Povolit
pref_speechMasterSwitch_summary @null
pref_speechProfileName_title Profile name Jméno profilu
pref_speechProfileName_summary (All profiles) Speak profile name on profile switch (Všechny profily) Při přepnutí profilu řekne jeho jméno
pref_speechTrackingStatus_title Tracking Sledování
pref_speechTrackingStatus_summary Speak when tracking starts, stops, and pauses Řekne, když se sledování spustí, zastaví nebo přeruší
pref_speechAutoPause_title Auto pause Automatická pauza
pref_speechAutoPause_summary Speak on automatic pause and resume detection Oznámit začátek a konec automatické pauzy
pref_speechGnssStatus_title GPS GPS
pref_speechGnssStatus_summary Speak on GPS status change (good, bad) Oznámit změnu stavu GPS (dobrý, špatný)
pref_speechTallies_title Tallies Záznamy
pref_speechTallies_summary Speak tallies Ćíst záznamy
pref_speechToasts_title Short notes Krátké poznámky
pref_speechToasts_summary Speak various short info notes Říkat různé krátké poznámky
pref_speechCountdown_title Countdown Počítadlo
pref_speechCountdown_summary Speak countdown Odpočítávat nahlas
prefBarometricAltitudeTitle Barometric altitude Barometrická nadmořská výška
prefBarometricAltitudeSummary Use pressure sensor data to enhance altitude accuracy, if available Použít senzor tlaku pro zvýšení přesnosti výšky, pokud je dostupný
prefBaroAltitudeUsesTemperatureTitle Thermo barometer Teplotní barometr
prefBaroAltitudeUsesTemperatureSummary Use temperature sensor data for more accurate barometric altitudes, if available Použít snímač teploty pro přesnější barometrické výšky, pokud je dostupný
prefBarometricAltitudeNoteSummary Use these only in the open atmosphere! Please disable while in pressurized, closed or air-conditioned vehicles like cars or airplanes! Používejte tyto pouze v otevřených prostorech! Zakažte, prosím, v tlakových, uzavřených nebo klimatizovaných vozidlech, jako jsou auta nebo letadla!
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Použít získaný senzor
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help. Toto zařízení neobsahuje snímač teploty okolí, ale může být odvozen z jiných senzorů. Další informace naleznete v nápovědě.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Posun tlaku
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Tato konstanta se přidává k barometrickým měřením a může být použita k zmírnění zkreslení barometru, pokud je přítomná.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Stálá oznámení
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Zobrazovat neustále notifikační ikonu ve status baru nezávisle na tom, zda je aktivní sledování.
Key English Czech
pref_soundeffects_tally_title Enable Povolit
pref_soundeffects_tally_value_summary Every %1$s %2$s Každý %1$s %2$s
pref_soundeffects_title Enable Povolit
pref_soundsMasterSwitch_summary @null
pref_soundsMasterSwitch_title All sounds Všechny zvuky
pref_speechAutoPause_summary Speak on automatic pause and resume detection Oznámit začátek a konec automatické pauzy
pref_speechAutoPause_title Auto pause Automatická pauza
pref_speechCountdown_summary Speak countdown Odpočítávat nahlas
pref_speechCountdown_title Countdown Počítadlo
pref_speechGnssStatus_summary Speak on GPS status change (good, bad) Oznámit změnu stavu GPS (dobrý, špatný)
pref_speechGnssStatus_title GPS GPS
pref_speechMasterSwitch_summary @null
pref_speechMasterSwitch_title Enable Povolit
pref_speechProfileName_summary (All profiles) Speak profile name on profile switch (Všechny profily) Při přepnutí profilu řekne jeho jméno
pref_speechProfileName_title Profile name Jméno profilu
pref_speechTallies_summary Speak tallies Ćíst záznamy
pref_speechTallies_title Tallies Záznamy
pref_speechToasts_summary Speak various short info notes Říkat různé krátké poznámky
pref_speechToasts_title Short notes Krátké poznámky
pref_speechTrackingStatus_summary Speak when tracking starts, stops, and pauses Řekne, když se sledování spustí, zastaví nebo přeruší
pref_speechTrackingStatus_title Tracking Sledování
pref_speed_calculate_mode_summary (All profiles) Recalculate speed from distances, do not use GPS value directly. This may provide more stable speed readings over GPS (Doppler) values. (Všechny profily) Přepočítat rychlost ze vzdáleností, nepoužívat přímé hodnoty z GPS. Toto může poskytnout stabilnější čtení rychlosti přes GPS hodnoty (Doppler).
pref_speed_calculate_mode_title Recalculate speed Přepočítat rychlost
pref_speedo_display_mode_dialog_title Speedo appearance Vzhled rychloměru
pref_speedo_display_mode_entries_0 Graphic & Digital Grafika & Digitální
pref_speedo_display_mode_entries_1 Graphic Grafika
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Digitální
pref_speedo_display_mode_summary @null
pref_speedo_display_mode_title Appearance Vzhled
pref_speedo_indicator_needle_summary Show the needle in graphic indicator Zobrazovat ručičku v rychloměru
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker Ćíst záznamŘíkat výsledky

Loading…

User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar svatas

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Speak tallies Říkat výsledky Urban Biker
Tallies Záznamy Urban Biker

String information

Key
pref_speechTallies_summary
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1004