Translation

controlPanelMapSettingsButtonSubtitle
English
Key English Czech
controlPanelSoundTallies Tallies Záznamy
controlPanelSoundSpeech Speech Řeč
controlPanelSoundVolume Volumes Objemy
controlPanelEnergyParams Power/Energy parameters Parametry Výkon/Energie
controlPanelLocationButton Location Poloha
controlPanelScreenOrientation Screen orientation Orientace obrazovky
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Jednotky
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Klikněte pro změnu jednotek
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Senzory
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Klikněte pro správu senzorů
controlPanelMapShowButtonTitle Show map Zobrazit mapu
controlPanelMapShowButtonSubtitle Click to show the map Kliknout pro zobrazení mapy
controlPanelMapHideButtonTitle Hide map Skrýt mapu
controlPanelMapHideButtonSubtitle Click to hide the map Kliknout pro skrytí mapy
controlPanelMapSettingsButtonTitle Map options Možnosti mapy
controlPanelMapSettingsButtonSubtitle Click for map options Klikněte pro možnosti mapy
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Snímek obrazovky
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Kliknutím sdílejte snímek obrazovky
profilesListTitle Profiles Profily
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Přepnout profil
profilesListAddProfile New profile Nový profil
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Celkem od: %1$s
profilesListButtonResetTotals Reset totals Vynulovat čítače
profilesListProfileNotUsed (unused) (nepoužitý)
cloudAccountsTitle Accounts Účty
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Připojením na cloud služby se zjednoduší nahrávání a sdílení tratí s ostatními.

Nikdy neodesíláme nic bez vašeho svolení.
accountDisconnect Disconnect Odpojení
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Propojit s Google Fit
veloHeroConnectButton Connect with Velo Hero Připojit se s Velo Hero
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava Trať zdědí výchozí nastavení soukromí nastavené v aplikaci Strava
Key English Czech
buttonResumeTrack Resume Pokračovat
buttonShow Show Ukázat
buttonUnderstand I understand Rozumím
cancel Cancel Zrušit
cautionTitle Caution Opatrně
chartsTitle Charts Grafy
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Připojením na cloud služby se zjednoduší nahrávání a sdílení tratí s ostatními.

Nikdy neodesíláme nic bez vašeho svolení.
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Vždy (výchozí nastavení)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Nahrát data o výkonu pouze při použítí měřiče výkonu
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Zásady náhrávání dat o výkonu
cloudAccountsTitle Accounts Účty
controlPanelEnergyParams Power/Energy parameters Parametry Výkon/Energie
controlPanelLocationButton Location Poloha
controlPanelMapHideButtonSubtitle Click to hide the map Kliknout pro skrytí mapy
controlPanelMapHideButtonTitle Hide map Skrýt mapu
controlPanelMapSettingsButtonSubtitle Click for map options Klikněte pro možnosti mapy
controlPanelMapSettingsButtonTitle Map options Možnosti mapy
controlPanelMapShowButtonSubtitle Click to show the map Kliknout pro zobrazení mapy
controlPanelMapShowButtonTitle Show map Zobrazit mapu
controlPanelScreenOrientation Screen orientation Orientace obrazovky
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Kliknutím sdílejte snímek obrazovky
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Snímek obrazovky
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Klikněte pro správu senzorů
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Senzory
controlPanelSoundAlarms Alarms Upozornění
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Automatický zvonek
controlPanelSoundEffects Effects Efekty
controlPanelSoundRoar AVAS Rachot
controlPanelSoundSpeech Speech Řeč
controlPanelSoundTallies Tallies Záznamy

Loading…

User avatar Petr

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Map Mapa Urban Biker

String information

Key
controlPanelMapSettingsButtonSubtitle
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 487