Translation

infoMeterModeAccelerationTitle
English
Key English Czech
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Kumulativní zisk nadmořské výšky (stoupání).
infoMeterModeDescentTitle Descent Klesání
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Kumulativní ztráta nadmořské výšky (klesání).
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Klikatost
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Měření odchylky trasy od rovné linie např. jak moc vyplní oblast místo rovné trasy. Nižší hodnota je obvykle lepší.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Nadmořská výška
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Nadmořská výška (geoid) — Aktuální, Maximální a Minimální.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Sklon
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Sklon (spád) je číslo popisující naklonění terénu kde 0 znamená horizont. Vyšší číslo znamená stoupání a záporné číslo je klesání.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Rychlost
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Okamžitá ujetá vzdálenost za jednotku času.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Vertikální rychlost
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Rychlost ve směru nahoru (pozitivní) nebo dolů (negativní) — Aktuální, Maximální a Minimální.
infoMeterModePaceTitle Pace Tempo
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Inverzní rychlost, tj. čas uplynulý na jednotku vzdálenosti.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Zrychlení
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Úroveň změny rychlosti v času.

Záporná znamená zpomalení.
infoMeterModePowerTitle Power Výkon
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Výkon vyvíjený v důsledku tažných sil, změny nadmořské výšky atd. - Aktuální, Maximální a Průměrná.  

Záporný znamená zisk energie, např. při jízdě z kopce nebo při brzdění.

Pokud je v kcal / h nebo kJ / h bere v úvahu také účinnost a BMR.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power Funkční prah výkonu
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
Odhadovaný udržitelný maximální výkon pro delší časové období.

Odhad velmi záleží na typu a době trvání této aktivity.
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average Active Power Průměrný činný výkon
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Průměrný výkon vyvíjený během činnosti, bez počítání intervalů, kdy nebyl výkon žádný nebo opravdu malý (sjezd, brzdění, dojezd).
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Vertikální síla
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Ztráta výkonu nebo zisk při stoupání nebo klesání.

Záporný znamená zisk energie (sestup).

Pokud je v kcal / h nebo kJ / h bere v úvahu také účinnost.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Teplota
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Okolní teplota změřená zařízenímnebo externím senzorem.
infoMeterModePressureTitle Pressure Tlak
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Okolní tlak změřený zařízením nebo externím senzorem.
infoMeterModeHumidityTitle Humidity Vlhkost
infoMeterModeHumidityMsg Ambient relative humidity as measured with the device or an external sensor. Relativní vlhkost vzduchu změřená zařízením nebo externím senzorem.
Key English Czech
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Prosím používejte tuto aplikaci s rozmyslem a NEOVLÁDEJTE jí při řízení automobilu, motocyklu, kola nebo jiného dopravním prostředku.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Vždy se dívejte na cestu.
disclaimerTitle Disclaimer Vyloučení odpovědnosti
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Daleko odtud
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Omlouváme se, funkce není na tomto zařízení dostupná
fence_name_default My Place Moje místo
generalError Some error occurred. Please try again. Došlo k chybě. Zkuste prosím akci opakovat.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Propojit s Google Fit
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE mapy
🔹 Bez reklam
hereMapsLabel HERE
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Poznámka: Automatická pauza je vypnuta
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Poznámka: Automatická pauza je uvolněna
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays. Prosím pozor: Kvůli nevyhnutelnému digitálnímu filtrování může dojít k prodlevě o několik minut.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Úroveň změny rychlosti v času.

Záporná znamená zpomalení.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Zrychlení
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Nadmořská výška (geoid) — Aktuální, Maximální a Minimální.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Nadmořská výška
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Kumulativní zisk nadmořské výšky (stoupání).
infoMeterModeAscentTitle Ascent Stoupání
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Průměrný výkon vyvíjený během činnosti, bez počítání intervalů, kdy nebyl výkon žádný nebo opravdu malý (sjezd, brzdění, dojezd).
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average Active Power Průměrný činný výkon
infoMeterModeCadenceMsg Number of revolutions of the crank per minute, i.e. pedalling rate. Počet otáček kliky za minutu, tj. rychlost šlapání.
infoMeterModeCadenceTitle Cadence Kadence
infoMeterModeClockMsg Current time of the day. Aktuální čas.
infoMeterModeClockTitle Clock Hodiny
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Kumulativní ztráta nadmořské výšky (klesání).
infoMeterModeDescentTitle Descent Klesání
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Ujetá vzdálenost.
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Celková ujetá vzdálenost od prvního použití profilu.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
Acceleration Zrychlení Urban Biker

String information

Key
infoMeterModeAccelerationTitle
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1061