Translation

prefAdModes_2
English
Key English Czech
trackUploadActivityTypes_2 Walk Chůze
trackUploadActivityTypes_3 Hike Túra
trackUploadActivityTypes_4 Swim Plavání
trackUploadActivityTypes_5 Surf Serfování
trackUploadActivityTypes_6 Sail Plachtění
trackUploadActivityTypes_7 Skateboard Skate
trackUploadActivityTypes_8 Ski Lyžování
trackUploadActivityTypes_9 Snowboard Snowboard
trackUploadActivityTypes_10 Other Jiné
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundy (výchozí nastavení)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekund
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekund
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekund
prefAdModes_0 Any Cokoliv
prefAdModes_1 Google Google
prefAdModes_2 AppBrain AppBrain
prefAdModes_3 None Žádná
menuLicense Upgrade Koupit licenci
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Líbí se vám aplikace Urban Biker?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Děkujeme! Napište pochvalnou recenzi nebo nás ohodnoťte pěti hvězdami na Obchodu Play.
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store Ohodnotit na Obchodu Play
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization Optimalizace baterie
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Aplikace Urban Biker by měla být vyjmuta z nastavení optimalizace spotřeby baterie jinak nemusí fungovat správně.

Otevřít nastavení optimalizace?
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Zvolte aplikaci Urban Biker ze seznamu
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licenci již vlastníte
timePeriod_perWeek per week /týden
timePeriod_perMonth per month /měsíc
timePeriod_per3Months per 3 months /3 měs
timePeriod_per6Months per 6 months /6 měs
timePeriod_perYear per year /rok
generalError Some error occurred. Please try again. Došlo k chybě. Zkuste prosím akci opakovat.
Key English Czech
pref_volume_title @null
pref_wakelock_mode_dialog_title @string/pref_category_wakelock_title
pref_wakelock_mode_summary @null
pref_wakelock_mode_title %1$s
pref_wakelock_modes_0 Auto (default) Automatické (výchozí)
pref_wakelock_modes_1 Fully awake Úplně vzhůru/probuzen
pref_wakelock_modes_2 Partial Částečný
pref_wakelock_modes_3 Off Vypnuto
pref_wakelock_modes_explanation_0 Automatically decide based on GPS update interval and other factors Automaticky se rozhoduje podle intervalu aktualizace GPS a dalších faktorů
pref_wakelock_modes_explanation_1 Keep CPU awake during tracking. May use more battery, but ensures no location update is skipped. Udržet CPU vzhůru během sledování. Může mít větší spotřebu baterie, ale zajistí, že žádná aktualizace polohy nebude přeskočena.
pref_wakelock_modes_explanation_2 Allow CPU to sleep between location updates. May use less battery, but may skip an update on a rare occasion. Povolit CPU spát mezi aktualizacemi polohy. Může spotřebovat méně baterie, ale ve výjimečných případech může aktualizaci přeskočit.
pref_wakelock_modes_explanation_3 Obey behaviour imposed by the system and/or other apps. Warning: May cause highly irregular location updates or even reject them all. Not recommended. Dodržovat chování nastavené systémem a/nebo jinými aplikacemi. Upozornění: Může způsobit vysoce nepravidelné aktualizace polohy nebo je dokonce odmítnout. Nedoporučeno.
prefActivityRecognitionNoteSummary These options rely on Android's physical activity recognition feature. It may not be accurate and can be laggy, use only if you are okay with that. Will work best when a speed sensor is used for distance and duration. Tyto volby spoléhají na schopnost rozeznat fyzickou aktivitu systému Android. Nemusí být přesné a mohou mít prodlevy, proto je využijte pouze pokud to nevadí. Nejlepší volbou je senzor rychlosti použitý pro vzdálenost a dobu trvání.
prefAdModes_0 Any Cokoliv
prefAdModes_1 Google Google
prefAdModes_2 AppBrain AppBrain
prefAdModes_3 None Žádná
prefAllProfilesInfoSummary Preferences here are applicable to all profiles. Tato nastavení se aplikují na všechny profily.
prefBackKeyModeEntries_0 Normal Normální
prefBackKeyModeEntries_1 None Žádná
prefBackKeyModeEntries_2 Double-click exit Ukončit dvojklikem
prefBaroAltitudeUsesTemperatureSummary Use temperature sensor data for more accurate barometric altitudes, if available Použít snímač teploty pro přesnější barometrické výšky, pokud je dostupný
prefBaroAltitudeUsesTemperatureTitle Thermo barometer Teplotní barometr
prefBarometricAltitudeNoteSummary Use these only in the open atmosphere! Please disable while in pressurized, closed or air-conditioned vehicles like cars or airplanes! Používejte tyto pouze v otevřených prostorech! Zakažte, prosím, v tlakových, uzavřených nebo klimatizovaných vozidlech, jako jsou auta nebo letadla!
prefBarometricAltitudeSummary Use pressure sensor data to enhance altitude accuracy, if available Použít senzor tlaku pro zvýšení přesnosti výšky, pokud je dostupný
prefBarometricAltitudeTitle Barometric altitude Barometrická nadmořská výška
prefGnssActivityRecognitionSummary Recognize standing still vs. moving for GPS. May introduce delays and some lost distance after a break, but will prevent most GPS noise. Rozpoznávání stání nebo pohybu pro GPS. Může způsobit prodlevy a po přestávce i nějakou ztrátu vzdálenosti, ale zabrání většině GPS šumu.
prefGnssActivityRecognitionTitle Reduce location noise Zmenšit lokalizační odchylku
prefGnssAutomaticSleepSummary Turn off location automatically while being still, and back on when movement starts. This reduces battery usage on longer breaks, without the need to stop the tracking. Vypnout automaticky lokalizování když nedochází k pohybu a zapnout při pohybu. Pomáhá šetřit kapacitu baterie při delších přestávkách bez nutnosti přerušit sledování.
prefGnssAutomaticSleepTitle GPS automatic sleep Automatické uspání GPS
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Czech
AppBrain AppBrain Urban Biker

String information

Key
prefAdModes_2
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 1286