Translation

pick_a_color
English
Key English Czech
menuExpandAll Expand all Rozbalit vše
menuCollapse Collapse Sbalit
menuCollapseAll Collapse all Sbalit vše
menuEdit Edit Upravit
menuDelete Delete Smazat
menuClear Clear Vyčistit
menuCenterOnMap Center Na střed
menuClose Close Zavřít
menuInfo Info Informace
menuRateAndComment Rate us Hodnocení
menuRefresh Refresh Obnovit
menuSwitchProfile Switch to Přepnout do
menuScreenshot Screenshot Snímek obrazovky
share_title Send via Poslat přes
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Vybrat barvu
fence_name_default My Place Moje místo
profileNameDefault New Profile Nový profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Omlouváme se, funkce není na tomto zařízení dostupná
farFromHere Far from here Daleko odtud
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Restartujte aplikaci pro provedení změn
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Chyba ukládání dat profilu. Zkuste to prosím znovu.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Nelze přepnout profil. Zkuste to prosím znovu.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS zapnuta
toastTrackSaved Track saved. Trasa uložena.
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa zrušena.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Chyba ukládání trasy! Zkuste to prosím znovu.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Chyba ukládání trasy do úložiště! Zkuste to prosím znovu.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Chyba ukládání trasy do Zip souboru. Zkuste to prosím znovu.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Chyba přesunu trasy na USB paměťové zařízení. Zkuste to prosím znovu.
Key English Czech
meterModeWriggleShort wrig krut
meterTextAvg avg prům
meterTextMax max max
meterTextMin min min
meterTextTotal tot celkem
na N/A Nedostupné
no No Ne
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Pozastaveno: %1$s
ok OK OK
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Poskytnutí řízení služeb na popředí a snadný přístup k aplikaci
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Průběžné oznámení
openSourceLicensesTitle Open source licenses Licence Open source
paymentOnce One-time payment Jednorázová platba
pick_a_color Pick a color Vybrat barvu
powerSourceWeight_0 Total Celkem
powerSourceWeight_1 Driver Jezdec
powerSourceWeight_2 Vehicle Stroj
powerSourceWeight_3 Driver + Vehicle Jezdec a stroj
powerSourceWeightInfo When translating power (watts) into specific power (watts per unit weight), a weight must be given.

This is usually the weight of the entity providing a driving force.

Note: Vertical power is always computed using Total weight.
Při převodu výkonu (ve wattech) do jiné specifické jednotky (watty na jednotku váhy), musí být udána hmotnost.

To je obvykle hmotnost subjektu který poskytuje hnací sílu.

Poznámka: Vertikální výkon se počítá z celkové hmotnosti.
powerSourceWeightTitle Power source weight Hmotnost zdroje výkonu
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Aplikace zůstane viditelná, i když se zařízení uzamkne
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Podržet na popředí i při zamčené obrazovce
pref_ads_mode_dialog_title Adverts type Typ inzerce
pref_ads_mode_summary @null
pref_ads_mode_title Show adverts Zobrazit reklamy
pref_app_language_dialog_title Language Jazyk
pref_app_language_summary (All profiles) (Všechny profily)
pref_app_language_title @null
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Pick a color Vybrat barvu Urban Biker

String information

Key
pick_a_color
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 101