Translation

pref_soundeffects_screenOff_summary
English
Key English Czech
pref_speed_calculate_mode_summary (All profiles) Recalculate speed from distances, do not use GPS value directly. This may provide more stable speed readings over GPS (Doppler) values. (Všechny profily) Přepočítat rychlost ze vzdáleností, nepoužívat přímé hodnoty z GPS. Toto může poskytnout stabilnější čtení rychlosti přes GPS hodnoty (Doppler).
pref_background_pattern_title @null
pref_background_pattern_summary @null
pref_background_pattern_dialog_title Menu background pattern Vzor pozadí nabídky
pref_soundeffects_title Enable Povolit
pref_soundeffects_summary @null
pref_soundeffects_fence_enterleave_title Fence Zóna
pref_soundeffects_fence_enterleave_summary Sound when entering or leaving a fence Zvukové znamení pokud vstupujete do či vystupujete ze zóny
pref_soundeffects_gps_signal_title GPS GPS
pref_soundeffects_gps_signal_summary Sound on GPS status change (good, bad) Zvuk při změně stavu GPS (dobrá, špatná/zastavená)
pref_soundeffects_countdown_title Countdown Odpočítávání
pref_soundeffects_countdown_summary Sound on countdown before resuming the track (…3, 2, 1, GO!) Zvuk při odpočítávání před odstartováním trasy (…3, 2, 1, GO!)
pref_soundeffects_autopause_title Auto pause Automatická pauza
pref_soundeffects_autopause_summary Sound on automatic pause and resume detection Zvuk při automatické pauze a detekce obnovení
pref_soundeffects_screenOff_title Screen dim/off Ztlumit/vypnout obrazovku
pref_soundeffects_screenOff_summary Sound and vibrate when screen is dimmed or temporarily turned off Zvuk a vibrace při ztlumené nebo dočasně vypnuté obrazovce
pref_soundeffects_proximity_title Proximity sensor Senzor přiblížení
pref_soundeffects_proximity_summary Click sound when proximity sensor is tripped Zvuk kliknutí, když je aktivován senzor přiblížení
pref_soundeffects_tally_title Enable Povolit
pref_soundeffects_tally_summary @null
pref_soundeffects_tally_value_summary Every %1$s %2$s Každý %1$s %2$s
pref_soundeffects_tally_distance_title Distance Vzdálenost
pref_soundeffects_tally_distance_dialog_title Distance tally Hlášení vzdálenosti
pref_soundeffects_tally_duration_title Duration Čas
pref_soundeffects_tally_duration_dialog_title Duration tally Hlášení časů
pref_soundeffects_tally_ascent_title Ascent Stoupání
pref_soundeffects_tally_ascent_dialog_title Ascent tally Hlášení stoupání
pref_soundeffects_tally_descent_title Descent Klesání
pref_soundeffects_tally_descent_dialog_title Descent tally Hlášení klesání
pref_soundeffects_tally_altitude_title Altitude Nadmořská výška
pref_soundeffects_tally_altitude_dialog_title Altitude tally Hlášení nadmořské výšky
Key English Czech
pref_screenWaveOnOffMode_title Waving mode Režim 'mávání'
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_summary Alarm will sound when significant movement is detected while tracking is paused Zvuk upozornění při detekci významného pohybu, při vypnutém záznamu trasy
pref_soundeffects_alarm_gpsPause_title Forgotten pause Zapomenutá pauza
pref_soundeffects_alarm_summary @null
pref_soundeffects_alarm_title Enable Povolit
pref_soundeffects_autopause_summary Sound on automatic pause and resume detection Zvuk při automatické pauze a detekce obnovení
pref_soundeffects_autopause_title Auto pause Automatická pauza
pref_soundeffects_countdown_summary Sound on countdown before resuming the track (…3, 2, 1, GO!) Zvuk při odpočítávání před odstartováním trasy (…3, 2, 1, GO!)
pref_soundeffects_countdown_title Countdown Odpočítávání
pref_soundeffects_fence_enterleave_summary Sound when entering or leaving a fence Zvukové znamení pokud vstupujete do či vystupujete ze zóny
pref_soundeffects_fence_enterleave_title Fence Zóna
pref_soundeffects_gps_signal_summary Sound on GPS status change (good, bad) Zvuk při změně stavu GPS (dobrá, špatná/zastavená)
pref_soundeffects_gps_signal_title GPS GPS
pref_soundeffects_proximity_summary Click sound when proximity sensor is tripped Zvuk kliknutí, když je aktivován senzor přiblížení
pref_soundeffects_proximity_title Proximity sensor Senzor přiblížení
pref_soundeffects_screenOff_summary Sound and vibrate when screen is dimmed or temporarily turned off Zvuk a vibrace při ztlumené nebo dočasně vypnuté obrazovce
pref_soundeffects_screenOff_title Screen dim/off Ztlumit/vypnout obrazovku
pref_soundeffects_summary @null
pref_soundeffects_tally_altitude_dialog_title Altitude tally Hlášení nadmořské výšky
pref_soundeffects_tally_altitude_title Altitude Nadmořská výška
pref_soundeffects_tally_ascent_dialog_title Ascent tally Hlášení stoupání
pref_soundeffects_tally_ascent_title Ascent Stoupání
pref_soundeffects_tally_clock_dialog_title Clock tally Hlášení hodin
pref_soundeffects_tally_clock_title Clock Hodiny
pref_soundeffects_tally_descent_dialog_title Descent tally Hlášení klesání
pref_soundeffects_tally_descent_title Descent Klesání
pref_soundeffects_tally_distance_dialog_title Distance tally Hlášení vzdálenosti
pref_soundeffects_tally_distance_title Distance Vzdálenost
pref_soundeffects_tally_duration_dialog_title Duration tally Hlášení časů
pref_soundeffects_tally_duration_title Duration Čas
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker

Loading…

User avatar kny2tl

New translation

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Off Vypnuto Urban Biker
Sound Zvuk Urban Biker
Sound and vibrate when screen is dimmed or temporarily turned off Zvuk a vibrace při ztlumené nebo dočasně vypnuté obrazovce Urban Biker

String information

Key
pref_soundeffects_screenOff_summary
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 861