Translation

infoMeterModeVerticalSpeedTitle
English
Key English Danish
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Energi brugt til turen under hensyntagen til effektivitet og BMR.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Effektivitet (kumulativ)
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. En del af den brugte energi, der er tilstrækkelig til at tage den samme tur ved at bevæge sig med en konstant hastighed svarende til gennemsnitshastigheden. Højere er bedre.
infoMeterModeAscentTitle Ascent opstigning
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Kumulativ højdeforøgelse (stigning).
infoMeterModeDescentTitle Descent nedstigning
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Kumulativt tab af højde (fald).
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle vride
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mål for ruteafvigelse fra en lige linje, dvs. hvor meget den fylder området i stedet for at gå lige. Lavere er normalt bedre.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Højde
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Højde over gennemsnitlig havoverflade (geoid).
infoMeterModeSlopeTitle Slope Hældning
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Hældning (gradient), et tal, der beskriver terrænhældning, hvor nul er vandret. Højere antal betyder stejlere stigning, og negativ er for nedstigning.
infoMeterModeSpeedTitle Speed hastighed
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Øjeblikkelig afstand tilbagelagt pr. Tidsenhed.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed lodret hastighed
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Hastighed i op (positiv) eller ned (negativ) lodret retning.
infoMeterModePaceTitle Pace tempo
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Omvendt hastighed, dvs. forløbet tid pr. Afstandsenhed.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration acceleration
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Hastighed for ændring af hastighed i tid.

Negativ betyder deceleration.
infoMeterModePowerTitle Power Effekt
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Kraft, der udøves under aktivitet på grund af trækkræfter, højdeændring osv.

Negativ betyder kraftforøgelse, f.eks. når man kører ned ad bakke eller bremser.

Når det er i kcal / h eller kJ / h, tager det også højde for effektivitet og BMR.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power Funktionel tærskelstyrke
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
Anslået maksimal effekt, der kan opretholdes i længere tidsperioder.

Estimatet afhænger meget af typen og varigheden af denne aktivitet.
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average Active Power Gennemsnitlig aktiv effekt
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Gennemsnitlig effekt, der udøves under aktivitet, ikke medregnet tidsintervaller, hvor der ikke var strøm (ned ad bakke, bremsning, friløb).
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power lodret kraft
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Effekt tab eller gevinst under stigende eller faldende.

Negativ betyder kraftforøgelse (faldende).

Når det er i kcal / h eller kJ / h, tager det også højde for effektiviteten.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Temperatur
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Omgivelsestemperatur målt med enheden.
Key English Danish
infoMeterModeRadiusMsg Beeline distance from the initial position of the track, i.e. displacement.
infoMeterModeRadiusTitle Radius
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Hældning (gradient), et tal, der beskriver terrænhældning, hvor nul er vandret. Højere antal betyder stejlere stigning, og negativ er for nedstigning.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Hældning
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Øjeblikkelig afstand tilbagelagt pr. Tidsenhed.
infoMeterModeSpeedTitle Speed hastighed
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Antal trin pr. Minut.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence trin kadence
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Antal skridt gået.
infoMeterModeStepCountTitle Steps trin
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Omgivelsestemperatur målt med enheden.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Temperatur
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Effekt tab eller gevinst under stigende eller faldende.

Negativ betyder kraftforøgelse (faldende).

Når det er i kcal / h eller kJ / h, tager det også højde for effektiviteten.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power lodret kraft
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Hastighed i op (positiv) eller ned (negativ) lodret retning.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed lodret hastighed
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mål for ruteafvigelse fra en lige linje, dvs. hvor meget den fylder området i stedet for at gå lige. Lavere er normalt bedre.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle vride
licenseDialogMapsTab Maps Kort
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licens emne allerede ejet
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licensen blev aktiveret med succes. Tak for din støtte!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Indlæser…
locale en en
manageSubscriptions Manage subscriptions Styr abonnementer
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox kort
🔹 Ingen reklamer
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelit

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeVerticalSpeedTitle
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 1057