Translation

featureNotAvailable
English
Key English Danish
menuEdit Edit Redigér
menuDelete Delete Slet
menuClear Clear Ryd
menuCenterOnMap Center Centrér
menuClose Close Luk
menuInfo Info Information
menuRateAndComment Rate us Giv os karaktérer
menuRefresh Refresh Opdatér
menuSwitchProfile Switch to Skift til
menuScreenshot Screenshot
share_title Send via Send via
share_subject @string/app_name
pick_a_color Pick a color Vælg farve
fence_name_default My Place Mit sted
profileNameDefault New Profile Ny profil
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Desværre, denne funktion er ikke tilgængelig på denne enhed
farFromHere Far from here Langt herfra
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Genstart appen for at tilføje denne funktion
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastProfileSavingError Error saving profile data! Please try again. Fejl ved ved at gemme profil data! prøv venligst igen.
toastProfileChangeError Could not switch the profile! Please try again. Kan ikke skifte profil! prøv venligst igen.
toastGpsEnabled GPS turned on GPS tændt
toastTrackSaved Track saved. Rute gemt.
toastTrackDiscarded Track discarded. Rute slettet.
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Fejl ved at gemme ruten! prøv at nulstille igen.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Fejl ved skrivning til lager! prøv at nulstille igen.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Fejl ved låsning af rute! Prøv at nulstille igen.
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Fejl ved flytning af rute til USB-lager! Prøv at nulstille igen.
toastPressAgainToExit Press again to exit Tryk igen for at afslutte
toastTrackingRecording Recording Optager
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Passiv optagelse
Key English Danish
dialogTrackUploadPlatform Online service Online service
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Klargører rutedata…
dialogTrackUploadSending Sending… Sender…
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Del igen
dialogTrackUploadShareButton Share Del
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Pendle
dialogTrackUploadUpdateButton Update Opdatér
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Vent venligst
dialogWaitTitle Please wait Vent venligst
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Denne app leveres som den er, og du bruger den på egen risiko. Vi, udgiveren, holdes ikke ansvarlig for uheld, tab af besiddelse, skade eller værre som involverer dig eller en tredjeperson, som følge af app-brug under en tur eller på anden måde.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Brug denne app klogt og betjen den IKKE, mens du kører en bil, kører på en motorcykel, en cykel eller et hvilket som helst andet køretøj.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Hold altid øje med vejen.
disclaimerTitle Disclaimer Ansvarsfraskrivelse
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Langt herfra
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Desværre, denne funktion er ikke tilgængelig på denne enhed
fence_name_default My Place Mit sted
generalError Some error occurred. Please try again. Der opstod en fejl. Prøv igen.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Forbind med Google Fit
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE kort
🔹 Ingen reklamer
hereMapsLabel HERE
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Bemærk: Automatisk pause tvunget til Fra
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Bemærk: Automatisk pause tvunget til afslappet
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays. Bemærk: Dette kan forsinkes med et minut eller deromkring fra realtid på grund af uundgåelige forsinkelser med digital filtrering.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Hastighed for ændring af hastighed i tid.

Negativ betyder deceleration.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration acceleration
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Højde over gennemsnitlig havoverflade (geoid).
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Højde
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Kumulativ højdeforøgelse (stigning).
infoMeterModeAscentTitle Ascent opstigning

Loading…

User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
featureNotAvailable
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 104