Translation

hereMapsFeatures
English
Key English Danish
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate Licens
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Mest kraftfuld licens til ultimativ oplevelse
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Alle premium-kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus licens
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Fjern reklamer og lås op for alt ikke-abonnements indhold vi måske tilføjer i fremtiden
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Premium kort
❌ Navigation
❌ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
➕ Ekstra donation
proLicenseTitle Pro License Pro Licens
proLicenseDescription Remove ads Fjern Reklamer
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Premium kort
❌ Navigation
❌ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
freeLicenseTitle Free License Gratis licens
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Premium kort
❌ Navigation
❌ Online højde baseline
❌ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
thunderforestMapsFeatures ⭐ Thunderforest premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Thunderforest premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Mapbox premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ HERE premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
maptilerMapsFeatures ⭐ MapTiler premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ MapTiler premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /om måneden
subscriptionPer1y %1$s billed every 12 months %1$s faktureres hver 12. måned
subscriptionPer6m %1$s billed every 6 months %1$s faktureres hver 6. måned
subscriptionPer3m %1$s billed every 3 months %1$s faktureres hver 3. måned
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s en gang hver måned
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s en gang om ugen
paymentOnce One-time payment Betaling en gang for alle
priceFree FREE Gratis
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Gratis ( gyldig for denne session)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klik her for at se reklame først
rewardedAdLoading Loading ad… Indlæser Reklame…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licens tildelt med succes
priceLoading @string/loading
subscriptionCancelInfo Cancel anytime in Subscriptions on Google Play. Annuller når som helst i Abonnementer på Google Play.
Key English Danish
dialogWeatherInfoMessage Radar data is updated every 10 minutes. Filled icon indicates fresh data, empty icon means an update is near.

Yellow and red colors show areas of more precipitation.

Last 1 hour of radar data can be animated to reveal precipitation trends.
Radardata opdateres hvert 10. minut. Udfyldt ikon angiver friske data, tomt ikon betyder, at en opdatering er tæt på.

Gule og røde farver viser områder med mere nedbør.

Sidste 1 times radardata kan animeres for at afsløre nedbørstendenser.
dialogWeatherInfoTitle @string/dialogMapsWeatherRadar
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Denne app leveres som den er, og du bruger den på egen risiko. Vi, udgiveren, holdes ikke ansvarlig for uheld, tab af besiddelse, skade eller værre som involverer dig eller en tredjeperson, som følge af app-brug under en tur eller på anden måde.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Brug denne app klogt og betjen den IKKE, mens du kører en bil, kører på en motorcykel, en cykel eller et hvilket som helst andet køretøj.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Hold altid øje med vejen.
disclaimerTitle Disclaimer Ansvarsfraskrivelse
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Langt herfra
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Desværre, denne funktion er ikke tilgængelig på denne enhed
fence_name_default My Place Mit sted
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Premium kort
❌ Navigation
❌ Online højde baseline
❌ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
freeLicenseLabel Free Gratis
freeLicenseTitle Free License Gratis licens
generalError Some error occurred. Please try again. Der opstod en fejl. Prøv igen.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Forbind med Google Fit
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ HERE premium kort
⭐ Navigation
⭐ Online højde baseline
⭐ Ingen annoncer
⭐ Alle gratis funktioner og kort
hereMapsLabel HERE
infoAppUpdateAction Restart Genstart
infoAppUpdateMessage The update is ready. Opdateringen er klar.
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Bemærk: Automatisk pause tvunget til Fra
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Bemærk: Automatisk pause tvunget til afslappet
infoContentSize Content size: %1$d MB Indholdsstørrelse: %1$d MB
infoDigitalFilterNotice Please note: This can sometimes lag noticeably behind real time, due to inevitable digital filtering delays required for accuracy. Bemærk venligst: Dette kan nogle gange halte mærkbart bagefter realtid på grund af uundgåelige digitale filtreringsforsinkelser, der kræves for nøjagtigheden.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Hastighed for ændring af hastighed i tid.

Negativ betyder deceleration.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration acceleration
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Højde over gennemsnitlig havoverflade (geoid).
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Højde
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Kumulativ højdeforøgelse (stigning).
infoMeterModeAscentTitle Ascent opstigning
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Gennemsnitlig effekt, der udøves under aktivitet, ikke medregnet tidsintervaller, hvor der ikke var strøm (ned ad bakke, bremsning, friløb).

Loading…

User avatar user

Marked for edit

Urban Biker / StringsDanish

a month ago
User avatar user

Search and replace

Urban Biker / StringsDanish

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsDanish

a month ago
User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsDanish

2 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsDanish

7 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsDanish

a year ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsDanish

a year ago
User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "⭐ HERE premium kort ⭐ Navigation ⭐ Online højde baseline ⭐ Ingen annoncer ⭐ Alle gratis funktioner og kort".

Fix string

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
hereMapsFeatures
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 32