Translation

infoMeterModeKineticEnergyMsg
English
Key English Danish
infoMeterModePressureTitle Pressure Tryk
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Omgivende tryk målt med enheden eller en ekstern sensor.
infoMeterModeHumidityTitle Humidity Fugtighed
infoMeterModeHumidityMsg Ambient relative humidity as measured with the device or an external sensor. Den omgivende relative luftfugtighed målt med enheden eller en ekstern sensor.
infoMeterModeClockTitle Clock ur
infoMeterModeClockMsg Current time of the day. Aktuelt tidspunkt på dagen.
infoMeterModeBatteryTitle Battery Batteri
infoMeterModeBatteryMsg Battery level of this Android device. Batteriniveau på denne Android-enhed.
infoMeterModeCadenceTitle Cadence cadence
infoMeterModeCadenceMsg Number of revolutions of the crank per minute, i.e. pedalling rate. Antallet af omdrejninger af kranken per minut, dvs. kadance.
infoMeterModeHeartRateTitle Heart rate hjerte rytme
infoMeterModeHeartRateMsg Number of heartbeats per minute. Antal hjerteslag pr. Minut.
infoMeterModeGearRatioTitle Gear ratio gearforhold
infoMeterModeGearRatioMsg Ratio of wheel revolutions vs. pedal turns per time unit, i.e. ratio of front sprocket and rear sprocket sizes. Higher number means higher gear. Forholdet mellem hjulomdrejninger og pedalomdrejninger pr. Tidsenhed, dvs. forholdet mellem det forreste tandhjul og det bageste tandhjulstørrelse. Højere antal betyder højere gear.
infoMeterModeKineticEnergyTitle Kinetic energy kinetisk energi
infoMeterModeKineticEnergyMsg The height you would reach by "letting go" up a long slope without braking.

Or, if you were to hit a wall the impact force would be the same as falling from this height.

This number increases as a speed squared, and is useful for safety considerations.
Den højde du ville nå ved at "slippe" op ad en lang skråning uden at bremse.

Eller hvis du ramte en væg, ville slagkraften være den samme som at falde fra denne højde.

Dette tal stiger som en hastighed i anden række og er nyttig af sikkerhedshensyn.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence trin kadence
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Antal trin pr. Minut.
infoMeterModeStepCountTitle Steps trin
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Antal skridt gået.
infoMeterModeRadiusTitle Radius Radius
infoMeterModeRadiusMsg Straight-line distance to the starting location, i.e. displacement. Lige linje afstand til startstedet, dvs. forskydning.
infoMeterModeVibrationsTitle Vibrations Vibrationer
infoMeterModeVibrationsMsg Vibrations as measured with the device. Useful when the device is held fixed to a vehicle (e.g. on a bike handlebars), and not in a hand or in a pocket. Vibrationer målt med enheden. Nyttig, når enheden holdes fast til et køretøj (f.eks. på et cykelstyr), og ikke i en hånd eller i en lomme.
infoSpeedometerTitle Speedometer Speedometer
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Viser din aktuelle, maksimale og gennemsnitlige hastighed.

Stall-indikator angiver, hvornår hastighedsværdien ikke blev opdateret i et stykke tid og ikke kan stoles på.

Tempoindikator er små pile nær hastighedsværdien, der viser, når den aktuelle hastighed er over eller under gennemsnitshastigheden.
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Bemærk: Automatisk pause tvunget til afslappet
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Bemærk: Automatisk pause tvunget til Fra
infoDigitalFilterNotice Please note: This can sometimes lag noticeably behind real time, due to inevitable digital filtering delays required for accuracy. Bemærk venligst: Dette kan nogle gange halte mærkbart bagefter realtid på grund af uundgåelige digitale filtreringsforsinkelser, der kræves for nøjagtigheden.
infoContentSize Content size: %1$d MB Indholdsstørrelse: %1$d MB
infoAppUpdateMessage The update is ready. Opdateringen er klar.
Key English Danish
infoMeterModeDurationTitle Duration varighed
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. En del af den brugte energi, der er tilstrækkelig til at tage den samme tur ved at bevæge sig med en konstant hastighed svarende til gennemsnitshastigheden. Højere er bedre.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Effektivitet (kumulativ)
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Turens varighed, inklusive alle pauser men undtagen stop.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Forløbet tid
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Energi brugt til turen under hensyntagen til effektivitet og BMR.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Energi
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
Anslået maksimal effekt, der kan opretholdes i længere tidsperioder.

Estimatet afhænger meget af typen og varigheden af denne aktivitet.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power Funktionel tærskelstyrke
infoMeterModeGearRatioMsg Ratio of wheel revolutions vs. pedal turns per time unit, i.e. ratio of front sprocket and rear sprocket sizes. Higher number means higher gear. Forholdet mellem hjulomdrejninger og pedalomdrejninger pr. Tidsenhed, dvs. forholdet mellem det forreste tandhjul og det bageste tandhjulstørrelse. Højere antal betyder højere gear.
infoMeterModeGearRatioTitle Gear ratio gearforhold
infoMeterModeHeartRateMsg Number of heartbeats per minute. Antal hjerteslag pr. Minut.
infoMeterModeHeartRateTitle Heart rate hjerte rytme
infoMeterModeHumidityMsg Ambient relative humidity as measured with the device or an external sensor. Den omgivende relative luftfugtighed målt med enheden eller en ekstern sensor.
infoMeterModeHumidityTitle Humidity Fugtighed
infoMeterModeKineticEnergyMsg The height you would reach by "letting go" up a long slope without braking.

Or, if you were to hit a wall the impact force would be the same as falling from this height.

This number increases as a speed squared, and is useful for safety considerations.
Den højde du ville nå ved at "slippe" op ad en lang skråning uden at bremse.

Eller hvis du ramte en væg, ville slagkraften være den samme som at falde fra denne højde.

Dette tal stiger som en hastighed i anden række og er nyttig af sikkerhedshensyn.
infoMeterModeKineticEnergyTitle Kinetic energy kinetisk energi
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Omvendt hastighed, dvs. forløbet tid pr. Afstandsenhed.
infoMeterModePaceTitle Pace tempo
infoMeterModePowerBalanceMsg Power balance, presented as a fraction of left and right contributions to the total power output. Effektbalance, præsenteret som en brøkdel af venstre og højre bidrag til den samlede effekt.
infoMeterModePowerBalanceTitle Power balance L/R Effektbalance L/R
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Kraft, der udøves under aktivitet på grund af trækkræfter, højdeændring osv.

Negativ betyder kraftforøgelse, f.eks. når man kører ned ad bakke eller bremser.

Når det er i kcal / h eller kJ / h, tager det også højde for effektivitet og BMR.
infoMeterModePowerTitle Power Effekt
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Omgivende tryk målt med enheden eller en ekstern sensor.
infoMeterModePressureTitle Pressure Tryk
infoMeterModeRadiusMsg Straight-line distance to the starting location, i.e. displacement. Lige linje afstand til startstedet, dvs. forskydning.
infoMeterModeRadiusTitle Radius Radius
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Hældning (gradient), et tal, der beskriver terrænhældning, hvor nul er vandret. Højere antal betyder stejlere stigning, og negativ er for nedstigning.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Hældning
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Øjeblikkelig afstand tilbagelagt pr. Tidsenhed.

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsDanish

2 weeks ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsDanish

3 months ago
User avatar frank klarlund

New translation

Urban Biker / StringsDanish

3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Den højde du ville nå ved at "slippe" op ad en lang skråning uden at bremse. Eller hvis du ramte en væg, ville slagkraften være den samme som at falde fra denne højde. Dette tal stiger som en hastighed i anden række og er nyttig af sikkerhedshensyn.".

Fix string

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeKineticEnergyMsg
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-da.xml, string 1265