Translation

dataStorageInfo1
English
Key English Croatian
prefOnlineElevationNoteSummary2 If the Internet or the license is not available, the app will continue to work without correcting the altitude. Ako internet ili licenca nisu dostupni, aplikacija će nastaviti raditi bez ispravljanja nadmorske visine.
prefOnlineElevationNoteSummary3 This only works if a subscription license is available (Ultimate license, or one of the maps licenses). Ovo funkcionira samo ako je dostupna licenca na pretplatu (Ultimate licenca ili jedna od licenci za karte).
prefTrackingButtonFreePlacementTitle Free Rec button placement Slobodni položaj gumba Rec
prefTrackingButtonFreePlacementSummary (All profiles) Allows the Rec button to be placed anywhere in the layout. When disabled, the Rec button will be fixed on the button bar. (Svi profili) Omogućuje postavljanje gumba Rec bilo gdje u rasporedu. Kada je onemogućeno, gumb Rec bit će fiksiran na traci gumba.
prefGoogleMapsRendererDialogTitle @string/pref_category_mapsRenderer
prefGoogleMapsRendererTitle @null
prefGoogleMapsRendererSummary Current: %1$s Trenutno: %1$s
prefGoogleMapsRendererInfo Specifies which renderer type you prefer to use to display the maps. Legacy renderer may use fewer resources, while the latest one usually has more features or a better design. Određuje koju vrstu renderera želite koristiti za prikaz karata. Naslijeđeni renderer može koristiti manje resursa, dok najnoviji obično ima više značajki ili bolji dizajn.
prefMapShowBuildingsTitle Show buildings Prikaži zgrade
prefMapShowBuildingsSummary Show the 3D buildings layer for Google maps. Disable to improve map performance and reduce resource usage. Prikaži sloj 3D zgrada za Google karte. Onemogućite radi poboljšanja izvedbe karte i smanjenja upotrebe resursa.
prefBatteryOptimizationTitle Battery optimizations Optimizacija baterije
prefBatteryOptimizationMessage Urban Biker can be exempted from system battery optimizations, to make it more certain it will continue to work properly when the screen is turned off on older versions of Android. Click here to open the settings now. Urban Biker se može izuzeti iz optimizacije baterije sustava, kako bi bilo sigurnije da će nastaviti ispravno raditi kada je ekran isključen na starijim verzijama Androida. Kliknite ovdje da sada otvorite postavke.
prefGnssAltitudeOffsetTitle Altitude offset (GPS) Visinski pomak (GPS)
prefGnssAltitudeOffsetInfo (All profiles) This constant is added to the altitude values received from the GPS. The default is zero (0). (Svi profili) Ova se konstanta dodaje vrijednostima nadmorske visine primljenim od GPS-a. Zadana vrijednost je nula (0).
dataStorageTitle Storage Pohrana
dataStorageInfo1 Custom data storage location is recommended and useful to prevent accidental data loss if the app is uninstalled, and to make backups easier. Prilagođena lokacija za pohranu podataka se preporuča i korisna je za sprječavanje slučajnog gubitka podataka ako se aplikacija deinstalira, te za lakše sigurnosno kopiranje.
dataStorageInfo2 When you change the data storage location, the previous app data will be automatically transferred to the new location. This happens in the background and may take some time.

Revoking access leaves the data intact.
Kada promijenite mjesto pohrane podataka, prethodni podaci aplikacije automatski će se prenijeti na novo mjesto. To se događa u pozadini i može potrajati neko vrijeme.

Opozivom pristupa podaci ostaju netaknuti.
dataStorageChooseButton Choose data storage location Odaberite mjesto za pohranu podataka
dataStorageNotSetMessage The data storage location is not set, please use the button above.

The app is currently using the default folder for tracks and data.
Mjesto pohrane podataka nije postavljeno, molim koristite gornji gumb.

Aplikacija trenutno koristi zadanu mapu za staze i podatke.
dataStorageStatsTitle Storage stats Statistika pohrane
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$s MB
%2$s stavki
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Neuspješno — uskoro ćemo pokušati ponovno
dataStorageTransferInfoTitle Last change Posljednja promjena
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Status: %1$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Trajanje: %1$s
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Stavke premještene: %1$s od %2$s
dataStorageTransferInfoSpeed Speed: %1$s MB/s (%2$s items/s) Brzina: %1$s MB/s (%2$s stavki/s)
infoMeterModeNoneTitle No meter mode Bez mjerača
infoMeterModeNoneMsg This only shows empty space. Ovo prikazuje samo prazan prostor.
infoMeterModeDistanceTitle Distance Udaljenost
Key English Croatian
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Klik za dijeliti snimku zaslona
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Snimka zaslona
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Klik za upravljati senzorima
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Senzori
controlPanelSoundAlarms Alarms Alarmi
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Automatsko zvono
controlPanelSoundEffects Effects Efekti
controlPanelSoundRoar AVAS AVAS
controlPanelSoundSpeech Speech Govor
controlPanelSoundTallies Tallies Oznake
controlPanelSoundVolume Volumes Glasnoća
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Klik za promjenu jedinica
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Mjerne jedinice
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
dataStorageChooseButton Choose data storage location Odaberite mjesto za pohranu podataka
dataStorageInfo1 Custom data storage location is recommended and useful to prevent accidental data loss if the app is uninstalled, and to make backups easier. Prilagođena lokacija za pohranu podataka se preporuča i korisna je za sprječavanje slučajnog gubitka podataka ako se aplikacija deinstalira, te za lakše sigurnosno kopiranje.
dataStorageInfo2 When you change the data storage location, the previous app data will be automatically transferred to the new location. This happens in the background and may take some time.

Revoking access leaves the data intact.
Kada promijenite mjesto pohrane podataka, prethodni podaci aplikacije automatski će se prenijeti na novo mjesto. To se događa u pozadini i može potrajati neko vrijeme.

Opozivom pristupa podaci ostaju netaknuti.
dataStorageNotSetMessage The data storage location is not set, please use the button above.

The app is currently using the default folder for tracks and data.
Mjesto pohrane podataka nije postavljeno, molim koristite gornji gumb.

Aplikacija trenutno koristi zadanu mapu za staze i podatke.
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$s MB
%2$s stavki
dataStorageStatsTitle Storage stats Statistika pohrane
dataStorageTitle Storage Pohrana
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Stavke premještene: %1$s od %2$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Trajanje: %1$s
dataStorageTransferInfoSpeed Speed: %1$s MB/s (%2$s items/s) Brzina: %1$s MB/s (%2$s stavki/s)
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Status: %1$s
dataStorageTransferInfoTitle Last change Posljednja promjena
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Neuspješno — uskoro ćemo pokušati ponovno
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Bicikl 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Bicikl 2 🚵

Loading…

User avatar user

Translation changed

Urban Biker / StringsCroatian

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsCroatian

a month ago
User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsCroatian

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dataStorageInfo1
Flags
java-format
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
translate/strings-hr.xml, string 1218