Translation

infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle
English
Key English Croatian
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mjera odstupanja staze od ravne linije, tj. koliko staza ispunjava površinu umjesto da ide ravno. Manje je najčešće bolje.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Visina
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Nadmorska visina (geoid).
infoMeterModeSlopeTitle Slope Nagib
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Nagib (gradijent), broj koji opisuje nagnutost terena gdje je nula vodoravno. Veći broj znači strmiju uzbrdicu, a negativno je za nizbrdicu.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Brzina
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Trenutna prijeđena udaljenost po jedinici vremena.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Vertikalna brzina
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Brzina u vertikalnom smjeru gore (pozitivno) ili dolje (negativno).
infoMeterModePaceTitle Pace Tempo
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Obrnuta brzina, tj. vrijeme proteklo po jedinici udaljenosti.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Ubrzanje
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Stopa promjene brzine u vremenu.

Negativno označava deceleraciju.
infoMeterModePowerTitle Power Snaga
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Snaga izdana zbog sila trenja, promjene visine, itd.

Negativno znači dobitak snage, npr. tijekom spusta ili kočenja.

Kad su jedinice kcal/h ili kJ/h, također uzima u obzir efikasnost i BMR.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power Funkcionalna snaga praga
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
Procijenjena maksimalna snaga koja se može održavati u dužim vremenskim razdobljima.

Procjena uvelike ovisi o vrsti i trajanju ove aktivnosti.
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average Active Power Srednja aktivna snaga
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Srednja snaga tijekom aktivnosti, ne računajući vremenske intervale u kojima je snaga bila odsutna (nizbrdica, kočenje, klizanje).
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Vertikalna snaga
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Gubitak ili dobitak snage tijekom uspona ili spusta.

Negativno označava dobitak snage (spuštanje).

Kada su jedinice kcal/h ili kJ/h, također uzima u obzir efikasnost.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Temperatura
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Temperatura okoline izmjerena uređajem ili vanjskim senzorom.
infoMeterModePressureTitle Pressure Tlak
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Atmosferski tlak izmjeren uređajem ili vanjskim senzorom.
infoMeterModeHumidityTitle Humidity Vlažnost
infoMeterModeHumidityMsg Ambient relative humidity as measured with the device or an external sensor. Relativna vlažnost zraka izmjerena uređajem ili vanjskim senzorom.
infoMeterModeClockTitle Clock Sat
infoMeterModeClockMsg Current time of the day. Trenutno doba dana.
infoMeterModeCadenceTitle Cadence Kadenca
infoMeterModeCadenceMsg Number of revolutions of the crank per minute, i.e. pedalling rate. Broj okretaja poluge pedale u minuti, tj. brzina pedaliranja.
Key English Croatian
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Zbirni gubitak visine (spust).
infoMeterModeDescentTitle Descent Spust
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Proputovana udaljenost.
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Ukupna prijeđena udaljenost od prvog korištenja profila.
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Odometar
infoMeterModeDistanceTitle Distance Udaljenost
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Trajanje putovanja, eventualno isključujući pauze i stajanja.
infoMeterModeDurationTitle Duration Trajanje
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Dio utrošene energije koji bi bio dovoljan za obaviti isto putovanje krećući se konstantnom brzinom jednakom prosječnoj brzini. Više je bolje.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Efikasnost (kumulativna)
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Trajanje putovanja, uključujući sve pauze, ali ne i zaustavljanja.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Proteklo vrijeme
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Energija utrošena na putovanje, uzimajući u obzir efikasnost i BMR.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Energija
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
Procijenjena maksimalna snaga koja se može održavati u dužim vremenskim razdobljima.

Procjena uvelike ovisi o vrsti i trajanju ove aktivnosti.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power Funkcionalna snaga praga
infoMeterModeGearRatioMsg Ratio of wheel revolutions vs. pedal turns per time unit, i.e. ratio of front sprocket and rear sprocket sizes. Higher number means higher gear. Omjer broja okretaja kotača i okretaja pedala po jedinici vremena, tj. omjer prednjeg i stražnjeg lančanika. Veći broj znači veći stupanj prijenosa.
infoMeterModeGearRatioTitle Gear ratio Omjer prijenosa
infoMeterModeHeartRateMsg Number of heartbeats per minute. Broj otkucaja srca u minuti.
infoMeterModeHeartRateTitle Heart rate Otkucaji srca
infoMeterModeHumidityMsg Ambient relative humidity as measured with the device or an external sensor. Relativna vlažnost zraka izmjerena uređajem ili vanjskim senzorom.
infoMeterModeHumidityTitle Humidity Vlažnost
infoMeterModeKineticEnergyMsg Height above ground level where your potential energy would equal your current kinetic energy.

In other words, your speed is equal to the speed you'd have after falling from this height (disregarding air resistance).

Likewise, it's the height you'd achieve by going straight up using your kinetic energy content only.
Visina iznad razine tla gdje bi vaša potencijalna energija bila jednaka vašoj trenutnoj kinetičkoj energiji.

Drugim riječima, vaša brzina jednaka je brzini koju biste imali nakon pada s ove visine (zanemarivši otpor zraka).

Isto tako, to je visina koju biste postigli ako biste otišli ravno uvis koristeći samo sadržaj svoje kinetičke energije.
infoMeterModeKineticEnergyTitle Kinetic energy Kinetička energija
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Obrnuta brzina, tj. vrijeme proteklo po jedinici udaljenosti.
infoMeterModePaceTitle Pace Tempo
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Snaga izdana zbog sila trenja, promjene visine, itd.

Negativno znači dobitak snage, npr. tijekom spusta ili kočenja.

Kad su jedinice kcal/h ili kJ/h, također uzima u obzir efikasnost i BMR.
infoMeterModePowerTitle Power Snaga
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Atmosferski tlak izmjeren uređajem ili vanjskim senzorom.
infoMeterModePressureTitle Pressure Tlak

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsCroatian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-hr.xml, string 1065