Translation

pref_passive_gps_button_title
English
Key English Croatian
prefScreensaverTimeoutAdaptiveTitle @string/prefGpsIntervalAdaptiveTitle
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Pozvoni pri zaustavljanju
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Pozvoni automatskim zvoncem i kada brzina padne na nulu
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Onemogući audio fokus
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Nastavi proizvoditi zvukove i kada se izgubi audio fokus (od strane sistemske obavijesti ili druge aplikacije)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Prisili na zvučnik
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Upozorenje: Eksperimentalno, moguće je da ne radi. Pokušaj preusmjeriti sve zvukove na zvučnik dok su slušalice priključene, izuzev glasovnih poziva.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Stišaj AVAS dok zvonce zvoni
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Stišaj zvukove AVAS-a kada zvonce zvoni
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Pokreni nakon reboot-a
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Svi profili) Nastavi praćenje nakon prisilnog restarta uređaja, ako je baterija na 10% ili više
pref_resetPrompt_title Reset prompt Pitaj za reset
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if the last activity was more than 4 hours ago or in a distant location (recommended) Zatraži pokretanje nove staze ako je zadnja aktivnost bila prije više od 4 sata ili na udaljenoj lokaciji (preporučeno)
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Pokreni kad je GPS aktivan
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Pokreni aplikaciju (u načinu Pasivno) kada se detektira GPS aktivnost
pref_passive_gps_button_title Passive GPS mode Pasivni GPS način
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking the tracking button Omogući pasivni GPS način kada kliknete gumb za praćenje
pref_digital_font_title Digital font Digitalni font
pref_digital_font_summary Use segmented digital LCD font for meter data display Koristi segmentirani digitalni LCD font za prikaz podataka mjerača
pref_roaring_state_title AVAS AVAS
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Proizvodi zvuk sustava alarma vozila (AVAS) tijekom kretanja
pref_roaring_mode_title Mode Način
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode AVAS način rada
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Postojani način
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement Proizvodi konstantne AVAS zvukove u svakom trenutku, bez obzira na vaše kretanje
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Prag brzine
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. AVAS će se oglašavati samo dok je brzina veća od praga. Korisno npr. za downhill.
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Odabir gumbom
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Odaberi postojani način pritiskom na gumb dok je AVAS uključen
pref_fenceguard_title FenceGuard ČuvarOgrade
Key English Croatian
pref_mapsWeatherAnimate_title Animate Animiraj
pref_mapsWeatherAnimateForecast_summary Also animate 30 minutes of radar forecast in different colors Također animirajte 30-minutnu radarsku prognozu u različitim bojama
pref_mapsWeatherAnimateForecast_title Forecast Prognoza
pref_mapsWeatherCoverage_summary Shade areas where there is no precipitation radar coverage Zasjeni područja gdje nema pokrivenosti oborinskog radara
pref_mapsWeatherCoverage_title Coverage mask Maska pokrivenosti
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_info Radar data is downloaded from the Internet, even when offline maps are used. It is automatically refreshed every 10 minutes while map is visible. Data source is RainViewer.com. Podaci radara preuzimaju se s interneta, čak i kad se koriste izvanmrežne karte. Automatski se osvježava svakih 10 minuta dok je karta vidljiva. Izvor podataka je RainViewer.com.
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_summary Show precipitation radar layer Pokažite sloj radara za oborine
pref_mapsWeatherPrecipitationRadar_title Precipitation radar Oborinski radar
pref_meter_lock_summary Prevents change of mode on click Sprečava promjenu načina klikom
pref_meter_lock_title Lock mode Zakoči način
pref_meter_modes_select_title Choose available modes… Odaberi dostupne načine…
pref_meterTitle Meter Mjerač
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Nastavi proizvoditi zvukove i kada se izgubi audio fokus (od strane sistemske obavijesti ili druge aplikacije)
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Onemogući audio fokus
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking the tracking button Omogući pasivni GPS način kada kliknete gumb za praćenje
pref_passive_gps_button_title Passive GPS mode Pasivni GPS način
pref_power_coefs_summary Drag area: %1$s
Roll resist: %2$s
Površina otpora zraka: %1$s
Otpor kotrljanja: %2$s
pref_power_coefs_title Coefficients Koeficijenti
pref_power_weights_summary Driver: %1$s, Vehicle: %2$s, Cargo: %3$s, Passengers: %4$s, Wheels: %5$s Vozač: %1$s, Vozilo: %2$s, Teret: %3$s, Putnici: %4$s, Kotači: %5$s
pref_power_weights_title Weights Mase
pref_powermeter_display_mode_dialog_title Power display mode Način prikaza snage
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Ukupna snaga
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Watti po kg/lb
pref_powermeter_display_mode_summary @null
pref_powermeter_display_mode_title @null
pref_powermeter_parameters_info_summary For accurate power and energy readings, please make sure these parameters are correct! Za točna mjerenja snage i energije, molimo osigurajte ispravnost ovih parametara!
pref_powermeter_roll_resist_info_summary Cᵣᵣ ranges from 0 to 10%, default is 0.7%. If using the AutoTerrain feature, assume a baseline value for smooth terrain (lower limit), as the app will generally increase the coefficient on rougher terrain. Cᵣᵣ se kreće od 0 do 10%, zadana vrijednost je 0.7%. Ako koristite značajku AutoTerrain, pretpostavite osnovnu vrijednost za glatki teren (donja granica), jer će aplikacija općenito povećavati koeficijent na grubljem terenu.
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Svi profili) Nastavi praćenje nakon prisilnog restarta uređaja, ako je baterija na 10% ili više
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Pokreni nakon reboot-a
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if the last activity was more than 4 hours ago or in a distant location (recommended) Zatraži pokretanje nove staze ako je zadnja aktivnost bila prije više od 4 sata ili na udaljenoj lokaciji (preporučeno)

Loading…

User avatar user

Translation changed

Urban Biker / StringsCroatian

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsCroatian

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_passive_gps_button_title
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-hr.xml, string 951