Translation

dialog_fenceguard_update_entries_0
English dialog_fenceguard_update_entries
Key English Croatian
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Dozvola za pohranu
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Aplikacija treba pristup pohrani kako bi mogla spremiti ili vratiti vaše staze i postavke.

Bez davanja dozvole nećete moći vidjeti povijest staza niti podijeliti staze, i mogli bi izgubiti podatke.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Dozvola za kameru
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Potrebna je dozvola kako bi aplikacija mogla aktivirati bljeskalicu.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Ova dozvola je potrebna kako bi aplikacija pravilno radila. Može se dodijeliti na stranici Dozvole aplikacija u Postavkama.

Ići sada tamo?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Dozvola za tjelesnu aktivnost
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Potrebna je dozvola kako bi aplikacija mogla koristiti ugrađene senzore poput detektora koraka.
dialogScreenshotTitle Screenshot Snimka zaslona
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Snimanje sadržaja Google karte nije dopušteno, pa vrstu karte prvo morate promijeniti u bilo koju drugu.

Promijeniti vrstu karte sada?
dialogWaitTitle Please wait Molim pričekajte
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Priprema snimke zaslona…
dialogLoginUsernameHint Username Korisničko ime
dialogLoginPasswordHint Password Lozinka
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Odspojiti ovaj račun?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Dodaj ogradu
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Ažuriraj ogradu
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Ukloni ogradu
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPovi (kompletno)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only GPX jedino
mapLayerStreet Street Ulice
mapLayerTerrain Terrain Teren
mapLayerSatellite Satellite Satelit
mapMarkerMyLocation My location Moja lokacija
mapMarkerStart Start Start
mapMarkerFinish Finish Kraj
unitKm km km
unitKmh km/h km/h
unitMiles mi mi
unitMph mph mph
unitMinPerKm min/km min/km
unitMinPerKmShort /km /km
Key English Croatian
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tamna tema boja
dialog_default_color_light_title Light color theme Svijetla tema boja
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Biti će učitane zadane boje. Jeste li sigurni?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Boja staze mape
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Jeste li sigurni?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Upozorenje: Praćenje je aktivno, i biti će zaustavljeno.
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Dodaj ogradu
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Ime nove ograde:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Ograda će biti podignuta oko vaše trenutne lokacije da je zaštiti od objavljivanja u snimljenim stazama.
dialog_fenceguard_add_title Add fence Dodaj ogradu
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Jeste li sigurni da želite ukloniti ogradu?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Jeste li sigurni da želite ukloniti ogradu %1$s?
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Ukloni ogradu
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Ažuriraj ogradu
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Ukloni ogradu
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Ime ograde:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Ograda podignuta oko vaše lokacije štiti je od objavljivanja u snimljenim stazama.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Ažuriraj ogradu
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Udaljenost %1$.3f %2$s
Trajanje %3$s
(%4$s)

Staza se čini kratkom. Pohraniti?
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmi
dialog_volume_bell_text Bell Zvonce
dialog_volume_effects_text Effects Efekti
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Koristite tipke za glasnoću na uređaju da podesite ukupnu glasnoću zvukova.
dialog_volume_roaring_text AVAS AVAS
dialog_volume_speech_text Speech Govor
dialog_volume_tallies_text Tallies Oznake
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Potrebna je dozvola kako bi aplikacija mogla koristiti ugrađene senzore poput detektora koraka.
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Dozvola za tjelesnu aktivnost
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialog_fenceguard_update_entries_0
Source string comment
dialog_fenceguard_update_entries
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-hr.xml, string 327