Translation

infoMeterModeWriggleTitle
English
Key English Croatian
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Proputovana udaljenost.
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Odometar
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Ukupna prijeđena udaljenost od prvog korištenja profila.
infoMeterModeDurationTitle Duration Trajanje
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Trajanje putovanja, eventualno isključujući pauze i stajanja.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Proteklo vrijeme
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Trajanje putovanja, uključujući sve pauze, ali ne i zaustavljanja.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Energija
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Energija utrošena na putovanje, uzimajući u obzir efikasnost i BMR.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Efikasnost (kumulativna)
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Dio utrošene energije koji bi bio dovoljan za obaviti isto putovanje krećući se konstantnom brzinom jednakom prosječnoj brzini. Više je bolje.
infoMeterModeAscentTitle Ascent Uspon
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Zbirni dobitak visine (uspon).
infoMeterModeDescentTitle Descent Spust
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Zbirni gubitak visine (spust).
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Vijuganje
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mjera odstupanja staze od ravne linije, tj. koliko staza ispunjava površinu umjesto da ide ravno. Manje je najčešće bolje.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Visina
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Nadmorska visina (geoid).
infoMeterModeSlopeTitle Slope Nagib
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Nagib (gradijent), broj koji opisuje nagnutost terena gdje je nula vodoravno. Veći broj znači strmiju uzbrdicu, a negativno je za nizbrdicu.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Brzina
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Trenutna prijeđena udaljenost po jedinici vremena.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Vertikalna brzina
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Brzina u vertikalnom smjeru gore (pozitivno) ili dolje (negativno).
infoMeterModePaceTitle Pace Tempo
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Obrnuta brzina, tj. vrijeme proteklo po jedinici udaljenosti.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Ubrzanje
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Stopa promjene brzine u vremenu.

Negativno označava deceleraciju.
infoMeterModePowerTitle Power Snaga
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Snaga izdana zbog sila trenja, promjene visine, itd.

Negativno znači dobitak snage, npr. tijekom spusta ili kočenja.

Kad su jedinice kcal/h ili kJ/h, također uzima u obzir efikasnost i BMR.
Key English Croatian
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Nagib (gradijent), broj koji opisuje nagnutost terena gdje je nula vodoravno. Veći broj znači strmiju uzbrdicu, a negativno je za nizbrdicu.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Nagib
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Trenutna prijeđena udaljenost po jedinici vremena.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Brzina
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Broj koraka u minuti.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Kadenca koraka
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Broj poduzetih koraka.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Koraci
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Temperatura okoline izmjerena uređajem ili vanjskim senzorom.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Temperatura
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Gubitak ili dobitak snage tijekom uspona ili spusta.

Negativno označava dobitak snage (spuštanje).

Kada su jedinice kcal/h ili kJ/h, također uzima u obzir efikasnost.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Vertikalna snaga
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Brzina u vertikalnom smjeru gore (pozitivno) ili dolje (negativno).
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Vertikalna brzina
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mjera odstupanja staze od ravne linije, tj. koliko staza ispunjava površinu umjesto da ide ravno. Manje je najčešće bolje.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Vijuganje
licenseDialogMapsTab Maps Mape
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Stavka je već u vlasništvu
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Aplikacija je uspješno licencirana. Hvala na podršci!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Učitavam…
locale en hr
manageSubscriptions Manage subscriptions Upravljanje pretplatama
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox mape
🔹 Nema oglasa
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelit
mapLayerStreet Street Ulice
mapLayerTerrain Terrain Teren
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeWriggleTitle
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-hr.xml, string 1049