Translation

prefOnlineElevationSummary
English
Key English Croatian
prefTrackingStartPromptSummary Confirmation dialog before starting tracking Dijalog potvrde prije početka praćenja
prefTrackingStopPromptTitle Tracking stop prompt Upit za zaustavljanje praćenja
prefTrackingStopPromptSummary Confirmation dialog before stopping tracking Dijalog potvrde prije zaustavljanja praćenja
prefTrackingButtonModeTitle Alternative behavior Alternativno ponašanje
prefTrackingButtonModeSummary (All profiles) Click or long-click for Pause, separate button for Stop. (Svi profili) Kliknite ili dugo kliknite za Pauzu, odvojeni gumb za Stop.
prefGpsBoostNoteSummary Location updates will always be forced to the highest frequency during navigation Ažuriranja lokacije uvijek će biti prisiljena na najveću učestalost tijekom navigacije
prefNoSoundInsideFenceTitle No sounds inside fence Bez zvukova unutar ograde
prefNoSoundInsideFenceSummary Do not make sounds while inside a fence, except for the alarms. Ne proizvodi zvukove unutar ograde, osim za alarme.
prefSteadyScreenTitle Screen stabilization Stabilizacija zaslona
prefSteadyScreenNote1 This feature helps you to see the screen a bit clearly while on the go. The image on the screen is stabilized by applying rapid small movements that try to counteract external shaking. Ova značajka pomaže vam da malo jasnije vidite zaslon dok ste u pokretu. Slika na zaslonu se stabilizira primjenom brzih malih pokreta koji pokušavaju umanjiti vanjsko podrhtavanje.
prefSteadyScreenNote2 This works best for slower movements, such as phone swaying in hand while walking, but also on handlebars while riding or in a car while driving. Ovo najbolje funkcionira za sporije pokrete, poput njihanja telefona u ruci tijekom hodanja, ali i na upravljaču ili u automobilu tijekom vožnje.
prefGpsIntervalAdaptiveTitle Adaptive Prilagodljiv
prefGpsIntervalAdaptiveSummary Automatically adjust the GPS update interval between 1 and 5 seconds, depending on speed. Automatski podesite interval ažuriranja GPS-a između 1 i 5 sekundi, ovisno o brzini.
prefGpsIntervalAdaptiveNote Adaptive update intervals can help reduce battery consumption when moving slowly or taking frequent breaks. Prilagodljivi intervali ažuriranja mogu pomoći u smanjenju potrošnje baterije pri sporom kretanju ili čestim pauzama.
prefOnlineElevationTitle Online elevation Online elevacija
prefOnlineElevationSummary Use elevation data from the Internet to improve altitude baseline accuracy. Enabled by default. Upotrijebite podatke o nadmorskoj visini s interneta kako biste poboljšali točnost osnovne visine. Omogućeno prema zadanim postavkama.
prefOnlineElevationNoteSummary1 To save battery and data, only one elevation point will be acquired from the Internet when you start tracking a new track. This is enough for the rest of the track to have a more accurate altitude baseline. Radi uštede baterije i podataka, samo će se jedna elevacijska točka preuzeti s interneta kada počnete snimati novu stazu. Ovo je dovoljno da ostatak staze ima točniju osnovnu liniju nadmorske visine.
prefOnlineElevationNoteSummary2 If the Internet or the license is not available, the app will continue to work without correcting the altitude. Ako internet ili licenca nisu dostupni, aplikacija će nastaviti raditi bez ispravljanja nadmorske visine.
prefOnlineElevationNoteSummary3 This only works if a subscription license is available (Ultimate license, or one of the maps licenses). Ovo funkcionira samo ako je dostupna licenca na pretplatu (Ultimate licenca ili jedna od licenci za karte).
prefTrackingButtonFreePlacementTitle Free Rec button placement Slobodni položaj gumba Rec
prefTrackingButtonFreePlacementSummary (All profiles) Allows the Rec button to be placed anywhere in the layout. When disabled, the Rec button will be fixed on the button bar. (Svi profili) Omogućuje postavljanje gumba Rec bilo gdje u rasporedu. Kada je onemogućeno, gumb Rec bit će fiksiran na traci gumba.
prefGoogleMapsRendererDialogTitle @string/pref_category_mapsRenderer
prefGoogleMapsRendererTitle @null
prefGoogleMapsRendererSummary Current: %1$s Trenutno: %1$s
prefGoogleMapsRendererInfo Specifies which renderer type you prefer to use to display the maps. Legacy renderer may use fewer resources, while the latest one usually has more features or a better design. Određuje koju vrstu renderera želite koristiti za prikaz karata. Naslijeđeni renderer može koristiti manje resursa, dok najnoviji obično ima više značajki ili bolji dizajn.
prefMapShowBuildingsTitle Show buildings Prikaži zgrade
prefMapShowBuildingsSummary Show the 3D buildings layer for Google maps. Disable to improve map performance and reduce resource usage. Prikaži sloj 3D zgrada za Google karte. Onemogućite radi poboljšanja izvedbe karte i smanjenja upotrebe resursa.
prefBatteryOptimizationTitle Battery optimizations Optimizacija baterije
prefBatteryOptimizationMessage Urban Biker can be exempted from system battery optimizations, to make it more certain it will continue to work properly when the screen is turned off on older versions of Android. Click here to open the settings now. Urban Biker se može izuzeti iz optimizacije baterije sustava, kako bi bilo sigurnije da će nastaviti ispravno raditi kada je ekran isključen na starijim verzijama Androida. Kliknite ovdje da sada otvorite postavke.
prefGnssAltitudeOffsetTitle Altitude offset (GPS) Visinski pomak (GPS)
prefGnssAltitudeOffsetInfo (All profiles) This constant is added to the altitude values received from the GPS. The default is zero (0). (Svi profili) Ova se konstanta dodaje vrijednostima nadmorske visine primljenim od GPS-a. Zadana vrijednost je nula (0).
Key English Croatian
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefMapsFolderExploreSummary Manage the contents of the app-specific maps folder with a file explorer app Upravljajte sadržajem mape karata specifične za aplikaciju pomoću aplikacije za istraživanje datoteka
prefMapsFolderExploreTitle Explore maps folder Istražite mapu s kartama
prefMapShowBuildingsSummary Show the 3D buildings layer for Google maps. Disable to improve map performance and reduce resource usage. Prikaži sloj 3D zgrada za Google karte. Onemogućite radi poboljšanja izvedbe karte i smanjenja upotrebe resursa.
prefMapShowBuildingsTitle Show buildings Prikaži zgrade
prefMapTrackColorTitle Track color Boja staze
prefMeterSettingsNoteSummary More settings are available via a menu accessed by long-clicking on a meter field. Više postavki dostupno je putem izbornika kojem se pristupa dugim klikom na polje mjerača.
prefNoSoundInsideFenceSummary Do not make sounds while inside a fence, except for the alarms. Ne proizvodi zvukove unutar ograde, osim za alarme.
prefNoSoundInsideFenceTitle No sounds inside fence Bez zvukova unutar ograde
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Uvijek prikazuj notifikacijsku ikonu aplikacije u statusnoj traci sustava, ne samo kada je praćenje aktivno.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Trajna notifikacija
prefOnlineElevationNoteSummary1 To save battery and data, only one elevation point will be acquired from the Internet when you start tracking a new track. This is enough for the rest of the track to have a more accurate altitude baseline. Radi uštede baterije i podataka, samo će se jedna elevacijska točka preuzeti s interneta kada počnete snimati novu stazu. Ovo je dovoljno da ostatak staze ima točniju osnovnu liniju nadmorske visine.
prefOnlineElevationNoteSummary2 If the Internet or the license is not available, the app will continue to work without correcting the altitude. Ako internet ili licenca nisu dostupni, aplikacija će nastaviti raditi bez ispravljanja nadmorske visine.
prefOnlineElevationNoteSummary3 This only works if a subscription license is available (Ultimate license, or one of the maps licenses). Ovo funkcionira samo ako je dostupna licenca na pretplatu (Ultimate licenca ili jedna od licenci za karte).
prefOnlineElevationSummary Use elevation data from the Internet to improve altitude baseline accuracy. Enabled by default. Upotrijebite podatke o nadmorskoj visini s interneta kako biste poboljšali točnost osnovne visine. Omogućeno prema zadanim postavkama.
prefOnlineElevationTitle Online elevation Online elevacija
prefOnlineMapsProviderTitle Online map provider Online pružatelj karata
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Ova konstanta pribraja se očitanjima tlaka i koristi se za ublažavanje pristranosti senzora, ako postoji.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Ofset tlaka
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Lokacija se nikada neće uključiti niti koristiti tijekom aktivnosti, tako da karta neće biti dostupna.

Podaci će se prikupljati isključivo pomoću ostalih senzora ako su dostupni (snaga, brzina, kadenca, otkucaji srca, koraci, okolina).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Spriječi GPS tijekom aktivnosti
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Ne koristi Lokaciju
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default) Bez odgode (zadano)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds 0.10 sekundi
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds 0.20 sekundi
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds 0.30 sekundi
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds 0.40 sekundi
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds 0.50 sekundi
prefScreenPocketModeDelayEntries_6 0.75 seconds 0.75 sekundi

Loading…

User avatar user

Translation changed

Urban Biker / StringsCroatian

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsCroatian

a month ago
User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsCroatian

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefOnlineElevationSummary
Flags
java-format
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
translate/strings-hr.xml, string 1201