Translation

prefTrackingStopPromptSummary
English
Key English Croatian
prefGnssActivityRecognitionTitle Reduce GPS noise Smanji smetnje GPS-a
prefGnssActivityRecognitionSummary Recognize standing still vs. moving for GPS. This may introduce lag and some lost distance or altitude after a break, but will prevent most GPS noise. Prepoznajte stajanje na mjestu u odnosu na kretanje za GPS. To može dovesti do kašnjenja i izgubljene udaljenosti ili visine nakon pauze, ali će spriječiti većinu smetnji GPS-a.
prefGnssAutomaticSleepTitle GPS auto sleep GPS automatsko spavanje
prefGnssAutomaticSleepSummary Turn off location automatically while being still, and back on when movement starts. This reduces battery usage on longer breaks, without the need to stop the tracking. Automatski isključi lokaciju dok mirujete i ponovno uključi kad kretanje započne. To smanjuje potrošnju baterije na dužim stankama, bez potrebe za zaustavljanjem praćenja.
prefAppVisualThemeSummary (All profiles) (Svi profili)
prefAppVisualThemeTitle @null
prefAppVisualThemeDialogTitle App visual theme Vizualna tema aplikacije
prefAutoTerrainTitle AutoTerrain AutoTerrain
prefAutoTerrainSummary Sense terrain roughness by measuring vibrations, and adjust the rolling resistance coefficient (Cᵣᵣ) accordingly when computing power. Osjetiti hrapavost terena mjerenjem vibracija i prilagoditi koeficijent otpora kotrljanja (Cᵣᵣ) u skladu s tim pri računanju snage.
prefAutoTerrainNote1Summary Device should be held fixed to a vehicle (e.g. on a bike handlebars), and not in a hand or in a pocket while using this. Uređaj treba držati pričvršćen za vozilo (npr. na upravljaču bicikla), a ne u ruci ili džepu dok ovo koristite.
prefAutoTerrainNote2Summary Powers obtained using a power sensor are not affected by this feature. Ova značajka ne utječe na snage dobivene pomoću senzora snage.
prefMeterSettingsNoteSummary More settings are available via a menu accessed by long-clicking on a meter field. Više postavki dostupno je putem izbornika kojem se pristupa dugim klikom na polje mjerača.
prefTrackingStartPromptTitle Tracking start prompt Upit za početak praćenja
prefTrackingStartPromptSummary Confirmation dialog before starting tracking Dijalog potvrde prije početka praćenja
prefTrackingStopPromptTitle Tracking stop prompt Upit za zaustavljanje praćenja
prefTrackingStopPromptSummary Confirmation dialog before stopping tracking Dijalog potvrde prije zaustavljanja praćenja
prefTrackingButtonModeTitle Alternative behavior Alternativno ponašanje
prefTrackingButtonModeSummary (All profiles) Click or long-click for Pause, separate button for Stop. (Svi profili) Kliknite ili dugo kliknite za Pauzu, odvojeni gumb za Stop.
prefGpsBoostNoteSummary Location updates will always be forced to the highest frequency during navigation Ažuriranja lokacije uvijek će biti prisiljena na najveću učestalost tijekom navigacije
prefNoSoundInsideFenceTitle No sounds inside fence Bez zvukova unutar ograde
prefNoSoundInsideFenceSummary Do not make sounds while inside a fence, except for the alarms. Ne proizvodi zvukove unutar ograde, osim za alarme.
prefSteadyScreenTitle Screen stabilization Stabilizacija zaslona
prefSteadyScreenNote1 This feature helps you to see the screen a bit clearly while on the go. The image on the screen is stabilized by applying rapid small movements that try to counteract external shaking. Ova značajka pomaže vam da malo jasnije vidite zaslon dok ste u pokretu. Slika na zaslonu se stabilizira primjenom brzih malih pokreta koji pokušavaju umanjiti vanjsko podrhtavanje.
prefSteadyScreenNote2 This works best for slower movements, such as phone swaying in hand while walking, but also on handlebars while riding or in a car while driving. Ovo najbolje funkcionira za sporije pokrete, poput njihanja telefona u ruci tijekom hodanja, ali i na upravljaču ili u automobilu tijekom vožnje.
prefGpsIntervalAdaptiveTitle Adaptive Prilagodljiv
prefGpsIntervalAdaptiveSummary Automatically adjust the GPS update interval between 1 and 5 seconds, depending on speed. Automatski podesite interval ažuriranja GPS-a između 1 i 5 sekundi, ovisno o brzini.
prefGpsIntervalAdaptiveNote Adaptive update intervals can help reduce battery consumption when moving slowly or taking frequent breaks. Prilagodljivi intervali ažuriranja mogu pomoći u smanjenju potrošnje baterije pri sporom kretanju ili čestim pauzama.
prefOnlineElevationTitle Online elevation Online elevacija
prefOnlineElevationSummary Use elevation data from the Internet to improve altitude baseline accuracy. Enabled by default. Upotrijebite podatke o nadmorskoj visini s interneta kako biste poboljšali točnost osnovne visine. Omogućeno prema zadanim postavkama.
prefOnlineElevationNoteSummary1 To save battery and data, only one elevation point will be acquired from the Internet when you start tracking a new track. This is enough for the rest of the track to have a more accurate altitude baseline. Radi uštede baterije i podataka, samo će se jedna elevacijska točka preuzeti s interneta kada počnete snimati novu stazu. Ovo je dovoljno da ostatak staze ima točniju osnovnu liniju nadmorske visine.
prefOnlineElevationNoteSummary2 If the Internet or the license is not available, the app will continue to work without correcting the altitude. Ako internet ili licenca nisu dostupni, aplikacija će nastaviti raditi bez ispravljanja nadmorske visine.
Key English Croatian
prefSteadyScreenModeOff Off Isključeno
prefSteadyScreenModeOffInfo Never activate screen stabilization feature Nikada ne aktiviraj stabilizaciju zaslona
prefSteadyScreenModeOn Enabled Omogućeno
prefSteadyScreenModeOnInfo Keep screen stabilization feature always active during tracking. This may consume more battery while the screen is on. Neka stabilizacija zaslona uvijek bude aktivna tijekom praćenja. Ovo može trošiti više baterije dok je ekran uključen.
prefSteadyScreenNote1 This feature helps you to see the screen a bit clearly while on the go. The image on the screen is stabilized by applying rapid small movements that try to counteract external shaking. Ova značajka pomaže vam da malo jasnije vidite zaslon dok ste u pokretu. Slika na zaslonu se stabilizira primjenom brzih malih pokreta koji pokušavaju umanjiti vanjsko podrhtavanje.
prefSteadyScreenNote2 This works best for slower movements, such as phone swaying in hand while walking, but also on handlebars while riding or in a car while driving. Ovo najbolje funkcionira za sporije pokrete, poput njihanja telefona u ruci tijekom hodanja, ali i na upravljaču ili u automobilu tijekom vožnje.
prefSteadyScreenTitle Screen stabilization Stabilizacija zaslona
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device does not have an ambient temperature sensor, but rough values can be derived using other internal sensors (such as CPU temperature). Ovaj uređaj nema senzor temperature okoline, ali grube vrijednosti mogu se izvesti pomoću drugih unutarnjih senzora (kao što je temperatura procesora).
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Koristi izvedeni senzor
prefTrackingButtonFreePlacementSummary (All profiles) Allows the Rec button to be placed anywhere in the layout. When disabled, the Rec button will be fixed on the button bar. (Svi profili) Omogućuje postavljanje gumba Rec bilo gdje u rasporedu. Kada je onemogućeno, gumb Rec bit će fiksiran na traci gumba.
prefTrackingButtonFreePlacementTitle Free Rec button placement Slobodni položaj gumba Rec
prefTrackingButtonModeSummary (All profiles) Click or long-click for Pause, separate button for Stop. (Svi profili) Kliknite ili dugo kliknite za Pauzu, odvojeni gumb za Stop.
prefTrackingButtonModeTitle Alternative behavior Alternativno ponašanje
prefTrackingStartPromptSummary Confirmation dialog before starting tracking Dijalog potvrde prije početka praćenja
prefTrackingStartPromptTitle Tracking start prompt Upit za početak praćenja
prefTrackingStopPromptSummary Confirmation dialog before stopping tracking Dijalog potvrde prije zaustavljanja praćenja
prefTrackingStopPromptTitle Tracking stop prompt Upit za zaustavljanje praćenja
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of gasoline] [Litre benzina]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [KS]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/h]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Postotak [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Stupnjevi [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Promili [‰]
priceFree FREE BESPLATNO
priceLoading @string/loading

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsCroatian

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefTrackingStopPromptSummary
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-hr.xml, string 1188