Translation

pref_roaring_constant_mode_summary
English
Key English Croatian
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Svi profili) Nastavi praćenje nakon prisilnog restarta uređaja, ako je baterija na 10% ili više
pref_resetPrompt_title Reset prompt Pitaj za reset
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if the last activity was more than 4 hours ago or in a distant location (recommended) Zatraži pokretanje nove staze ako je zadnja aktivnost bila prije više od 4 sata ili na udaljenoj lokaciji (preporučeno)
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Pokreni kad je GPS aktivan
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Pokreni aplikaciju (u načinu Pasivno) kada se detektira GPS aktivnost
pref_passive_gps_button_title Passive GPS mode Pasivni GPS način
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking the tracking button Omogući pasivni GPS način kada kliknete gumb za praćenje
pref_digital_font_title Digital font Digitalni font
pref_digital_font_summary Use segmented digital LCD font for meter data display Koristi segmentirani digitalni LCD font za prikaz podataka mjerača
pref_roaring_state_title AVAS AVAS
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Proizvodi zvuk sustava alarma vozila (AVAS) tijekom kretanja
pref_roaring_mode_title Mode Način
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode AVAS način rada
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Postojani način
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement Proizvodi konstantne AVAS zvukove u svakom trenutku, bez obzira na vaše kretanje
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Prag brzine
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. AVAS će se oglašavati samo dok je brzina veća od praga. Korisno npr. za downhill.
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Odabir gumbom
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Odaberi postojani način pritiskom na gumb dok je AVAS uključen
pref_fenceguard_title FenceGuard ČuvarOgrade
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Zaštitite lokaciju vašeg doma ili drugih važnih mjesta od objavljivanja u snimljenim stazama
pref_gps_update_freq_title %1$s
pref_gps_update_freq_summary @null
pref_gps_boost_title %1$s
pref_gps_boost_summary %1$s
pref_gps_boost_dialog_title @string/pref_category_gps_boost_title
pref_autopause_mode_title %1$s
pref_autopause_mode_summary @null
pref_autopause_mode_dialog_title Auto pausing Auto pauziranje
pref_wakelock_mode_title %1$s
Key English Croatian
pref_powermeter_display_mode_summary @null
pref_powermeter_display_mode_title @null
pref_powermeter_parameters_info_summary For accurate power and energy readings, please make sure these parameters are correct! Za točna mjerenja snage i energije, molimo osigurajte ispravnost ovih parametara!
pref_powermeter_roll_resist_info_summary Cᵣᵣ ranges from 0 to 10%, default is 0.7%. If using the AutoTerrain feature, assume a baseline value for smooth terrain (lower limit), as the app will generally increase the coefficient on rougher terrain. Cᵣᵣ se kreće od 0 do 10%, zadana vrijednost je 0.7%. Ako koristite značajku AutoTerrain, pretpostavite osnovnu vrijednost za glatki teren (donja granica), jer će aplikacija općenito povećavati koeficijent na grubljem terenu.
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Svi profili) Nastavi praćenje nakon prisilnog restarta uređaja, ako je baterija na 10% ili više
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Pokreni nakon reboot-a
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if the last activity was more than 4 hours ago or in a distant location (recommended) Zatraži pokretanje nove staze ako je zadnja aktivnost bila prije više od 4 sata ili na udaljenoj lokaciji (preporučeno)
pref_resetPrompt_title Reset prompt Pitaj za reset
pref_resetToDefault Reset to default Resetiraj na default
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Pozvoni automatskim zvoncem i kada brzina padne na nulu
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Pozvoni pri zaustavljanju
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. AVAS će se oglašavati samo dok je brzina veća od praga. Korisno npr. za downhill.
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Prag brzine
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Odaberi postojani način pritiskom na gumb dok je AVAS uključen
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Odabir gumbom
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement Proizvodi konstantne AVAS zvukove u svakom trenutku, bez obzira na vaše kretanje
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Postojani način
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode AVAS način rada
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume Autom. tempo i glasnoća
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate Autom. tempo
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume Autom. glasnoća
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving Postojano tijekom kretanja
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed Aktiviraj iznad praga brzine
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_mode_title Mode Način
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Proizvodi zvuk sustava alarma vozila (AVAS) tijekom kretanja
pref_roaring_state_title AVAS AVAS
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type AVAS tip
pref_roaring_type_entries_0 Freehub Glavčina
pref_roaring_type_entries_1 Beep Pijuk

Loading…

User avatar user

Translation changed

Urban Biker / StringsCroatian

a month ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsCroatian

a month ago
User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsCroatian

4 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Croatian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_roaring_constant_mode_summary
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-hr.xml, string 961