Translation

prefMapOnlineModeEntries_1
English
Key English Lithuanian
pref_background_pattern_entries_0 None Nėra
pref_background_pattern_entries_1 @string/app_name
pref_background_pattern_entries_2 Zebra Zebra
pref_background_pattern_entries_3 Leopard Leopardas
pref_background_pattern_entries_4 Brick Plytos
pref_background_pattern_entries_5 Cobble Grindinys
pref_background_pattern_entries_6 Clouds Debesys
pref_background_pattern_entries_7 Hearts Širdelės
pref_background_pattern_entries_8 Honeycomb Korys
pref_speedo_display_mode_entries_0 Graphic & Digital Grafinis & Elektroninis
pref_speedo_display_mode_entries_1 Graphic Grafinis
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Elektroninis
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Bendra galia
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Vatai kg/lb
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefBackKeyModeEntries_0 Normal Normalus
prefBackKeyModeEntries_1 None Nėra
prefBackKeyModeEntries_2 Double-click exit Dvigubas paspaudimas išeiti
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Perjungti temą
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Perjungti failą
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Nėra
prefMapDiskCacheSizeEntries_0 10 MB 10 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_1 50 MB 50 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (default)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
Key English Lithuanian
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (default)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_6 500 MB 500 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_7 1 GB 1 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_8 2 GB 2 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB 3 GB
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Žiūrint žemėlapį, tiek internete, tiek neprisijungus, dalys talpinamos vietoje, kad būtų sumažintas pakartotinio atsisiuntimo ar poilsio poreikis. Tai pagreitina žemėlapio įkėlimą ir taupo bateriją. (Visi profiliai)
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Žemėlapio talpyklos dydžio apribojimas
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color Kelrodės trasos spalvos
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Perjungti temą
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Perjungti failą
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Nėra
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefMapTrackColorTitle Track color Trasos spalva
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Visada rodykite programėlės pranešimo piktogramą būsenos juostoje, ne tik tada, kai stebėjimas yra aktyvus.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Nuolatinis pranešimas
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Ši konstanta pridedama prie slėgio parodymų ir gali būti naudojama sušvelninti slėgio paklaidą, jei tokia yra.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Slėgio kompensavimas
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Lokacija niekada nebus įjungta ir nenaudojama užsiėmimo metu, todėl žemėlapis nebus pasiekiamas.

Duomenys bus renkami tik iš kitų jutiklių, jei jų yra (galia, greitis, ritmas, širdies ritmas, žingsniai, aplinka).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Nenaudokite GPS veiklai
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Nenaudoti lokacijos
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefMapOnlineModeEntries_1
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 1229