Translation

mapLayerStreet
English
Key English Lithuanian
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Šis leidimas reikalingas, kad programa tinkamai veiktų. Tai gali būti suteikta programų leidimų nustatymų puslapyje.

Ar pereiti ten dabar?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fizinės veiklos leidimas
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Reikia leidimo, kad programa galėtų naudoti įmontuotus jutiklius, pvz., „Step Detector“ jutiklį.
dialogScreenshotTitle Screenshot Ekrano kopija
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
„Google“ neleidžia užfiksuoti jų žemėlapių turinio, todėl pirmiausia reikia pakeisti žemėlapio tipą.

Keisti žemėlapio tipą dabar?
dialogWaitTitle Please wait Palaukite
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Ruošiama ekrano kopija …
dialogLoginUsernameHint Username Vartotojo vardas
dialogLoginPasswordHint Password Slaptažodis
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Atjungti šią paskyrą?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Pridėti saugos lauką
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Atnaujinti lauką
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Pašalinti lauką
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPai (baigti)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Tik GPX
mapLayerStreet Street Gatvė
mapLayerTerrain Terrain Reljefas
mapLayerSatellite Satellite Palydovas
mapMarkerMyLocation My location Mano vieta
mapMarkerStart Start Pradžia
mapMarkerFinish Finish Pabaiga
unitKm km km
unitKmh km/h km/h
unitMiles mi mi
unitMph mph mph
unitMinPerKm min/km min/km
unitMinPerKmShort /km /km
unitMinPerMile min/mi min/mi
unitMinPerMileShort /mi /mi
unitMSxS m/s² m/s²
unitFtSxS ft/s² ft/s²
Key English Lithuanian
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Vertikalus greitis
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Išmatuokite maršruto nuokrypį nuo tiesios linijos, t.y. Kiek jis užpildo plotą, o ne eina tiesiai. Mažesnė reikšmė paprastai yra geriau.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Posūkiai
licenseDialogMapsTab Maps Žemėlapiai
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licencijos elementas jau priklauso
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Programėlė licencijuota sėkmingai. Dėkojame už jūsų palaikymą!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Kraunasi…
locale en lt
manageSubscriptions Manage subscriptions Valdyti prenumeratas
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Palydovas
mapLayerStreet Street Gatvė
mapLayerTerrain Terrain Reljefas
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Pabaiga
mapMarkerMyLocation My location Mano vieta
mapMarkerStart Start Pradžia
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
maptilerMapsLabel MapTiler
menuAbout About Apie
menuCenterOnMap Center Centras
menuClear Clear Valyti
menuClose Close Uždaryti
menuCollapse Collapse Suglausti

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
mapLayerStreet
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 331