Translation

dialogResetTitle
English <string name="dialogBatteryFreezingNoticeTitle">Freezing temperature</string> <string name="dialogBatteryFreezingNoticeMessage">Battery is freezing! This can drastically reduce battery capacity. Please place the phone closer to your body if possible, e.g. to an inside pocket.</string>
Key English Lithuanian
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profilis %1$s, sukūręs šį įrašą, nebeegzistuoja. Tęsti dabartiniame profilyje %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Įrašas bus tęsiamas profilyje %1$s. Tęsti?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Kilo problemų. Pabandykite vėl.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Ruošiamasi tęsti, palaukite…
dialogTracksShareTitle Share tracks Dalintis įrašais
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Kilo problemų. Pabandykite vėl.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Negalima pasidalinti daugiau nei 100 įrašų vienu metu.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Vietos aptikimas išjungtas
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Be GPS negalėsite naudoti daugumos šios programos funkcijų.

Įsitikinkite, kad GPS įjungtas ir nustatytas į „didelio tikslumo“ režimą.

Ar atidaryti GPS nustatymus?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrinio aukščio problema
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrinis Aukštis išjungtas priverstinai dėl ženklių neatitikimų su GPS aukščiu!

Prašome nenaudoti barometro uždarose ar kondicionuojamose patalpose!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Pastaba
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrinis Aukštis veikia tik lauke.

Prašome nenaudoti jo uždarose ar kondicionuojamose patalpose, kaip automobiliai ar lėktuvai.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Pastaba
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termo Barometro tikslumas priklauso nuo išorinės temperatūros.

Prašome nenaudoti jo uždarose ar kondicionuojamose patalpose, kaip automobiliai ar lėktuvai.
dialogResetTitle Finish Pabaigti
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Išsaugoti šį įrašą ir paruošti naują?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Įrašas neišsaugotas. Ar nustatyti matuoklis iš naujo?
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD veidrodinis režimas
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatinė
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Vertikalu
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Horizontalu
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Portretas (atvirkštinis)
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Peizažas (atvirkštinis)
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Šviesumas
dialogScreenAutoTheme Auto theme Lengvų spalvų tema
dialogMapsOffline Offline maps Offline žemėlapiai
dialogMapsLayerTraffic Traffic Eismas
dialogMapsShowFences Fences Laukai
dialogMapsShowRoutes Guide routes Kelrodės trasos
dialogMapsFollowMode Follow Sekimas
Key English Lithuanian
dialogPowerWeightsWeightPassengers Passengers Keleiviai
dialogPowerWeightsWeightRider Driver Vairuotojas
dialogPowerWeightsWeightVehicle Vehicle Transportas
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Ratai
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Naujo profilio nustatymai bus paremti dabar aktyvaus profilio nustatymais
dialogProfileAddTitle New profile Naujas profilis
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Dėmesio:Tai pašalins profilio nustatymus ir visus duomenis. Išsaugoti įrašai bus nepaliesti.

Delete profile %1$s?
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Ištrinti profilį
dialogProfileEditTitle Edit profile Taisyti profilį
dialogProfileEditTotals Totals: Bendrai:
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Vykdomas sekimas. Ar tikrai perjungti profilį %1$s?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Perjungti profilį
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Nustatyti profilio duomenis į nulius?
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Išsaugoti šį įrašą ir paruošti naują?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Įrašas neišsaugotas. Ar nustatyti matuoklis iš naujo?
dialogResetTitle Finish Pabaigti
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Ar jums patinka „Urban Biker“?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Dėkoju! Parašykite gražią apžvalgą arba įvertinkite mums 5 žvaigždes „Play“ parduotuvėje.
dialogScreenAutoTheme Auto theme Lengvų spalvų tema
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Šviesumas
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD veidrodinis režimas
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatinė
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Horizontalu
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Vertikalu
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Peizažas (atvirkštinis)
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Portretas (atvirkštinis)
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Ruošiama ekrano kopija …
dialogScreenshotTitle Screenshot Ekrano kopija
dialogSliderLess
dialogSliderMore
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings Pabaigtia
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogResetTitle
Source string comment
<string name="dialogBatteryFreezingNoticeTitle">Freezing temperature</string> <string name="dialogBatteryFreezingNoticeMessage">Battery is freezing! This can drastically reduce battery capacity. Please place the phone closer to your body if possible, e.g. to an inside pocket.</string>
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 232