Translation

infoMeterModeWriggleMsg
English
Key English Lithuanian
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Odometras
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Viso nukeliautas atstumas nuo pirmojo profilio naudojimo.
infoMeterModeDurationTitle Duration Trukmė
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Kelionės trukmė, galimai be pauzių ir sustojimų.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Prabėgęs laikas
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Kelionės trukmė, įskaitant visas pauzes, išskyrus sustojimus.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Energija
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Energijos sąnaodos kelionei, turint galvoje efektyvumą ir BMR.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Veiksmingumas (sukauptas)
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Dalis išnaudotos energijos, kurios dėka įvyktų tokia pati kelionė pastoviu greičiu, lygiu vidutiniam. Daugiau yra geriau.
infoMeterModeAscentTitle Ascent Kilimas
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Apskaičiuotas aukčio gavimas (kopimas).
infoMeterModeDescentTitle Descent Leidimasis
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Apskaičiuotas aukščio praradimas (žemėjimas).
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Posūkiai
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Išmatuokite maršruto nuokrypį nuo tiesios linijos, t.y. Kiek jis užpildo plotą, o ne eina tiesiai. Mažesnė reikšmė paprastai yra geriau.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Aukštis
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Aukštis virš vidutinio jūros lygio (geoidas).
infoMeterModeSlopeTitle Slope Šlaitas
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Nuolydis (gradientas) - skaičius, apibūdinantis reljefo pasvirimą, kai nulis yra horizontalus. Didesnis skaičius reiškia staigesnį kilimą, o neigiamas - nusileidimą.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Greitis
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Akimirksniu įveiktas atstumas per laiko vienetą.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Vertikalus greitis
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Greitis vertikalia kryptimi aukštyn (teigiama) arba žemyn (neigiama).
infoMeterModePaceTitle Pace Tempas
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Atvirkštinis greitis – praėjęs laikas atstumo vienetui.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Pagreitis
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Greičio pokyčio lygis einamuoju momentu.

Neigiamas reiškia stabdymą.
infoMeterModePowerTitle Power Galia
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Veikimo metu naudojama jėga dėl pasipriešinimo jėgų, aukščio pokyčių ir kt.

Neigiamas reiškia galios padidėjimą, pvz. kai leidžiasi į kalną ar stabdo.

Kai rodoma kcal / h arba kJ / h, taip pat atsižvelgiama į efektyvumą ir BMR.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power Funkcinė ribinė galia
Key English Lithuanian
infoMeterModeRadiusTitle Radius Spindulys
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Nuolydis (gradientas) - skaičius, apibūdinantis reljefo pasvirimą, kai nulis yra horizontalus. Didesnis skaičius reiškia staigesnį kilimą, o neigiamas - nusileidimą.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Šlaitas
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Akimirksniu įveiktas atstumas per laiko vienetą.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Greitis
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Žingsnių skaičius per minutę.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Žingsnio ritmas
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Atliktų veiksmų skaičius.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Žingsniai
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Aplinkos temperatūra, matuojama įrenginiu arba išoriniu jutikliu.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Temperatūra
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Galios praradimas ar padidėjimas kylant ar leidžiantis.

Neigiamas reiškia galios padidėjimą (mažėjimą).

Kai rodoma kcal / h arba kJ / h, taip pat atsižvelgiama į efektyvumą.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Vertikali galia
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Greitis vertikalia kryptimi aukštyn (teigiama) arba žemyn (neigiama).
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Vertikalus greitis
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Išmatuokite maršruto nuokrypį nuo tiesios linijos, t.y. Kiek jis užpildo plotą, o ne eina tiesiai. Mažesnė reikšmė paprastai yra geriau.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Posūkiai
licenseDialogMapsTab Maps Žemėlapiai
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licencijos elementas jau priklauso
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Programėlė licencijuota sėkmingai. Dėkojame už jūsų palaikymą!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Kraunasi…
locale en lt
manageSubscriptions Manage subscriptions Valdyti prenumeratas
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Palydovas
mapLayerStreet Street Gatvė

Loading…

User avatar Tamsa

New translation

Urban Biker / StringsLithuanian

5 months ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeWriggleMsg
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 1050