Translation Read only

licenseSuccessDialogTitle
English
Key English Lithuanian
toastSharingError Error during sharing actions Klaida dalininantis
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Klaida siunčiant, patikrinkite prieigos teises
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Klaida, trasoje nėra GPX failo
toastUpdatingSuccess Successfully updated Išsiųsta sėkmingai
toastSoundsEnabled Sounds enabled Garsai įgalinti
toastSoundsDisabled Sounds disabled Garsai išjungti
toastSensorEnabled Sensor enabled Daviklis įjungtas
toastSensorDisabled Sensor disabled Daviklis išjungtas
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatinė išvaizda aktyvuota
toastCancelled Canceled Nutraukta
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Kišenės būsena įjungta
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Mojavimo režimas įjungtas
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Pauzėje: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Programėlė licencijuota sėkmingai. Dėkojame už jūsų palaikymą!
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Aktyvus pranešimas
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Suteikia priešakinių paslaugų valdymą ir lengvą programėlės pasiekiamumą
cautionTitle Caution Įspėjimas
dialog_default_color_light_title Light color theme Lengvų spalvų temaa
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tamsių spalvų tema
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Trasos spalva žemėlapyje
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Tai nustatys pradines spalvas. Tęsti?
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Ar tikrai tęsti?
dialog_volume_bell_text Bell Skambutis
dialog_volume_roaring_text AVAS AVAS
dialog_volume_effects_text Effects Efektai
dialog_volume_tallies_text Tallies Informavimas
dialog_volume_alarms_text Alarms Įspėjimai
dialog_volume_speech_text Speech Kalba
Key English Lithuanian
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Atliktų veiksmų skaičius.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Žingsniai
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Aplinkos temperatūra, matuojama įrenginiu arba išoriniu jutikliu.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Temperatūra
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Galios praradimas ar padidėjimas kylant ar leidžiantis.

Neigiamas reiškia galios padidėjimą (mažėjimą).

Kai rodoma kcal / h arba kJ / h, taip pat atsižvelgiama į efektyvumą.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Vertikali galia
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Greitis vertikalia kryptimi aukštyn (teigiama) arba žemyn (neigiama).
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Vertikalus greitis
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Išmatuokite maršruto nuokrypį nuo tiesios linijos, t.y. Kiek jis užpildo plotą, o ne eina tiesiai. Mažesnė reikšmė paprastai yra geriau.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Posūkiai
licenseDialogMapsTab Maps Žemėlapiai
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licencijos elementas jau priklauso
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Programėlė licencijuota sėkmingai. Dėkojame už jūsų palaikymą!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Kraunasi…
locale en lt
manageSubscriptions Manage subscriptions Valdyti prenumeratas
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Palydovas
mapLayerStreet Street Gatvė
mapLayerTerrain Terrain Reljefas
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Pabaiga
mapMarkerMyLocation My location Mano vieta
mapMarkerStart Start Pradžia
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Read only Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
licenseSuccessDialogTitle
Flags
java-format
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 169