Translation

defaultProfileNameBike2
English
Key English Lithuanian
infoMeterModeHeartRateMsg Number of heartbeats per minute. Širdies mušimų skaičius per minutę.
infoMeterModeGearRatioTitle Gear ratio Pavarų perdavimo laipsnis
infoMeterModeGearRatioMsg Ratio of wheel revolutions vs. pedal turns per time unit, i.e. ratio of front sprocket and rear sprocket sizes. Higher number means higher gear. Ratų apsisukimų ir pedalų apsisukimų santykis per laiko vienetą, t.y. priekinės ir galinės žvaigždžių dydžių santykis. Didesnis skaičius reiškia didesnę pavarą.
infoMeterModeKineticEnergyTitle Kinetic energy Kinetinė energija
infoMeterModeKineticEnergyMsg Height above ground level where your potential energy would equal your current kinetic energy.

In other words, your speed is equal to the speed you'd have after falling from this height (disregarding air resistance).

Likewise, it's the height you'd achieve by going straight up using your kinetic energy content only.
Aukštis virš žemės lygio, kur jūsų potenciali energija prilygtų jūsų dabartinei kinetinei energijai.

Kitaip tariant, jūsų greitis yra lygus greičiui, kurį turėtumėte nukritę iš šio aukščio (neatsižvelgiant į oro pasipriešinimą).

Panašiai tai yra aukštis, kurį pasieksite eidami tiesiai į viršų naudodami tik savo kinetinės energijos kiekį.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Žingsnio ritmas
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Žingsnių skaičius per minutę.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Žingsniai
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Atliktų veiksmų skaičius.
infoMeterModeRadiusTitle Radius Spindulys
infoMeterModeRadiusMsg Beeline distance from the initial position of the track, i.e. displacement. Beeline atstumas nuo pradinės kelio vietos, t.y. poslinkis.
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Pastaba: Automatinė pauzė priverstinai Atsipalaidavęs režime
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Pastaba: Automatinė pauzė priverstinai išjungta
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays. Atkreipkite dėmesį: tai gali būti uždeksta realiuoju laiku maždaug minutei dėl neišvengiamų skaitmeninio filtravimo vėlavimų.
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Dviratis 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Dviratis 2 🚵
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Ėjimas 👣
defaultProfileNameRun Run 🏃 Bėgimas 🏃
defaultProfileNameCar Car 🚘 Mašina 🚘
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Lėktuvas 🛩️
defaultProfileNameIndoor Indoor 🏠 Viduje 🏠
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Paspirtukas 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Slidės 🎿
defaultProfileNameOther Other Kita
meterModes_None None Nėra
meterModes_0 Duration Trukmė
meterModes_1 Distance Atstumas
meterModes_2 Speed Greitis
meterModes_3 Altitude Aukštis
meterModes_4 Ascent Kilimas
meterModes_5 Descent Leidimasis
Key English Lithuanian
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Spustelėkite, jei norite valdyti jutiklius
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Jutikliai
controlPanelSoundAlarms Alarms Įspėjimai
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Automatinis skambutis
controlPanelSoundEffects Effects Efektai
controlPanelSoundRoar AVAS AVAS
controlPanelSoundSpeech Speech Kalba
controlPanelSoundTallies Tallies Atitikimai
controlPanelSoundVolume Volumes Garsumai
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Spustelėkite norėdami pakeisti vienetus
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Matavimo vienetai
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Dviratis 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Dviratis 2 🚵
defaultProfileNameCar Car 🚘 Mašina 🚘
defaultProfileNameIndoor Indoor 🏠 Viduje 🏠
defaultProfileNameOther Other Kita
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Lėktuvas 🛩️
defaultProfileNameRun Run 🏃 Bėgimas 🏃
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Paspirtukas 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Slidės 🎿
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Ėjimas 👣
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Automatinis skambučio jautrumas
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Pakratymo jautrumas
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tamsių spalvų tema
dialog_default_color_light_title Light color theme Lengvų spalvų temaa
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Tai nustatys pradines spalvas. Tęsti?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Trasos spalva žemėlapyje

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsLithuanian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
defaultProfileNameBike2
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 1097