Translation

dialogBaroAltitudePromptTitle
English
Key English Dutch
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Opgelet: Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Geselecteerde activiteiten wissen?
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Let op: deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Verwijder de route %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Hervat rit
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Tracking is aktief. Pauzeer of schakel de GPS eerst uit.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Doel profiel %1$s is niet leeg. Reset deze eerst.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktief profiel wordt gewisseld van %1$s naar %2$s. Doorgaan?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profiel %1$s dat deze route heeft aangemaakt bestaat niet meer. Doorgaan in het huidige profiel %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Route zal worden hervat in profiel %1$s. Doorgaan?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Een fout is opgetreden. Probeer opnieuw A.U.B.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Hervatten, even wachten a.u.b…
dialogTracksShareTitle Share tracks Deel ritten
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Onbekende foutmelding. Probeer opnieuw.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Kan niet meer dan 100 activiteiten per keer delen.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Locatiegegevens zijn niet geactiveerd
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Je kan de meeste functies van deze app niet gebruiken zonder Locatie.


Zorg er voor dat Locatie is geactiveerd en ingesteld op 'Hoge nauwkeurigheid

Locatie instellingen nu openen?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrisch hoogte probleem
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrische Hoogte is uitgezet vanwege verschillen met de GPS hoogte!

Gebruik het niet in gesloten ruimtes of in ruimtes met airconditioning!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Opmerking
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrische Hoogte werkt alleen buitenshuis.

Gebruik het niet in afgesloten ruimtes of ruimtes met airconditioning zoals sommige auto's en vliegtuigen.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Mededeling
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrische Hoogte is van de buitenlucht temperatuur afhankelijk voor nauwkeurigheid.

Gebruik het niet in afgesloten ruimtes of ruimtes met airconditioning zoals sommige auto's en vliegtuigen.
dialogResetTitle Finish Einde
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Deze activiteit bewaren en een nieuwe voorbereiden?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Er was geen activiteit opgeslagen. De meters nu resetten?
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD spiegel modus
dialogScreenOrientationAuto Automatic Auto oriëntatie
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Portret
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Landschap
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Portret (omgedraaid)
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Landschap (omgedraaid)
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Helderheid
Key English Dutch
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Afstand %1$.3f %2$s
Tijdsduur %3$s
(%4$s)

De activiteit lijkt erg kort. Activiteit opslaan?
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmen
dialog_volume_bell_text Bell Bel
dialog_volume_effects_text Effects Effecten
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Opmerking: Gebruik de volumeknoppen op uw apparaat om het algemene geluidsniveau aan te passen.
dialog_volume_roaring_text AVAS Alarmsignaal
dialog_volume_speech_text Speech Spraak
dialog_volume_tallies_text Tallies Overeenkomst
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Toestemming is nodig zodat de app ingebouwde sensors zoals Step Detector kan gebruiken.
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fysieke activiteiten toestemming
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrische Hoogte werkt alleen buitenshuis.

Gebruik het niet in afgesloten ruimtes of ruimtes met airconditioning zoals sommige auto's en vliegtuigen.
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Opmerking
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrische Hoogte is uitgezet vanwege verschillen met de GPS hoogte!

Gebruik het niet in gesloten ruimtes of in ruimtes met airconditioning!
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrisch hoogte probleem
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Toestemming is vereist om de app de flitser te laten activeren.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Camera toestemming
dialogChartDataTypesTitle Chart types
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Basaal Metabolisme Ratio (BMR)
dialogEnergyParamsEfficiency Overall thermal efficiency (η) Gehele thermische efficiency (η)
dialogEnergyParamsTitle Energy parameters Energie parameters
dialogFencesAdd Add fence here Voeg hier een Fence toe
dialogFencesEdit Edit fence Bewerk Fence
dialogFencesRemove Remove fence Verwijder Fence
dialogFencesShowFences Show fences Toon Fences
dialogFencesUpdate Update fence location Werk the Fence locatie bij
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Selecteer deze map

Loading…

User avatar Efbee11

New translation

Urban Biker / StringsDutch

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogBaroAltitudePromptTitle
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-nl.xml, string 226