Translation

prefMapOnlineModeEntries_1
English
Key English Polish
pref_background_pattern_entries_0 None Żaden
pref_background_pattern_entries_1 @string/app_name
pref_background_pattern_entries_2 Zebra Zebra
pref_background_pattern_entries_3 Leopard Lampart
pref_background_pattern_entries_4 Brick Cegła
pref_background_pattern_entries_5 Cobble Bruk
pref_background_pattern_entries_6 Clouds Chmury
pref_background_pattern_entries_7 Hearts Serca
pref_background_pattern_entries_8 Honeycomb Plaster miodu
pref_speedo_display_mode_entries_0 Graphic & Digital Graficzny & Cyfrowy
pref_speedo_display_mode_entries_1 Graphic Graficzny
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Cyfrowy
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Moc całkowita
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Waty na kg/lb
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefBackKeyModeEntries_0 Normal Normalny
prefBackKeyModeEntries_1 None Żaden
prefBackKeyModeEntries_2 Double-click exit Kliknij dwukrotnie żeby wyjść
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Zmień wygląd
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Przełącz plik
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Żaden
prefMapDiskCacheSizeEntries_0 10 MB 10 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_1 50 MB 50 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (domyślne)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
Key English Polish
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (domyślne)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_6 500 MB 500 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_7 1 GB 1 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_8 2 GB 2 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB 3 GB
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Podczas przeglądania mapy, zarówno online, jak i offline, części mapy są buforowane lokalnie, aby zmniejszyć potrzebę powtarzania pobierania lub odtwarzania. Przyspiesza to ładowanie mapy i oszczędza baterię. (Wszystkie profile)
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Limit cache mapy
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color Kolor wyznaczonej trasy
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Zmień wygląd
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Przełącz plik
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Żaden
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefMapTrackColorTitle Track color Kolor pokonanej trasy
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Przez cały czas wyświetlaj ikonę powiadomienia aplikacji na pasku stanu systemu, nie tylko wtedy, gdy śledzenie jest aktywne.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Trwałe powiadomienie
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Ta stała jest dodawana do odczytów ciśnienia i może być użyta do złagodzenia obciążenia czujnika, jeśli występuje.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Przesunięcie ciśnienia
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Lokalizacja nigdy nie będzie włączona ani używana podczas aktywności, więc mapa nie będzie dostępna. Dane będą pobierane wyłącznie z innych dostępnych czujników (moc, prędkość, rytm, tętno, kroki, środowisko).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Blokuj GPS podczas aktywności
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Nie używaj lokalizacji
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds

Loading…

User avatar kris

New translation

Urban Biker / StringsPolish

a year ago
User avatar kris

New translation

Urban Biker / StringsPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefMapOnlineModeEntries_1
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 1229