Translation

licenseItemAlreadyOwned
English
Key English Polish
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundy (domyślnie)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekund
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekund
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekund
prefAdModes_0 Any Dowolne
prefAdModes_1 Google Google
prefAdModes_2 AppBrain Mózg aplikacji
prefAdModes_3 None Żadne
menuLicense Upgrade Ulepsz
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Lubisz aplikację Urban Biker?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Dzięki! Napisz miłą recenzję lub daj nam 5 gwiazdek w Sklepie Play.
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store Oceń w Sklepie Play
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization Optymalizacja baterii
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Aby Urban Biker działał poprawnie optymalizacja baterii powinna zostać dla niego wyłączona.

Przejść do ustawień?
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Wybierz z listy Urban Biker
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Element licencji jest już zakupiony
timePeriod_perWeek per week na tydzień
timePeriod_perMonth per month na miesiąc
timePeriod_per3Months per 3 months na 3 miesiące
timePeriod_per6Months per 6 months na 6 miesięcy
timePeriod_perYear per year na rok
generalError Some error occurred. Please try again. Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.
openSourceLicensesTitle Open source licenses Licencje Open Source
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Mamy nadzieję, że lubisz tę apkę 😊
aboutScreenChangeLogLink Version change log Log zmian dla wersji
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Urban Biker na Facebooku
aboutScreenTranslationsTitle Translations Tłumaczenia
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Pomóż tłumaczyć tę aplikację i uzyskaj darmową licencję! Więcej info:
disclaimerTitle Disclaimer Zrzeczenie się
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Ta aplikacja jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, i używasz jej na własne ryzyko. My, wydawca, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęście, utratę posiadania, obrażenia lub gorsze związane z tobą lub osobą trzecią, wynikające z korzystania z aplikacji podczas jazdy lub w inny sposób.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Używaj tej aplikacji odpowiedzialnie. NIE obsługuj aplikacji podczas prowadzenia samochodu, motocykla, roweru ani żadnego innego pojazdu.
Key English Polish
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Liczba kroków na minutę.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Krok rytmiczny
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Liczba wykonanych kroków.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Kroki
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Temperatura otoczenia mierzona za pomocą urządzenia lub czujnika zewnętrznego.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Temperatura
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Strata lub wzrost mocy podczas jazdy w górę lub jazdy w dół - aktualna, maksymalna i minimalna.

Ujemna wartość oznacza wzrost mocy (malejąco).

W przypadku kcal / h lub kJ / h uwzględnia również wydajność.

Uwaga: może to być opóźnione w czasie rzeczywistym o około minutę, ze względu na nieuniknione opóźnienia filtrowania cyfrowego.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Moc pionowa
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Prędkość wznoszenia (dodatnia) lub opadania (ujemna) - Bieżąca, Maksymalna i Minimalna

Pamiętaj: Może występować opóźnienie wynikające z opóźnień filtrowania cyfrowego.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Prędkość Pionowa
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Miara odchylenia trasy od linii prostej, tj. jaki wypełniasz obszar w porównaniu do jazdy prosto. Niższy jest zwykle lepszy.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Zakręty
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Element licencji jest już zakupiony
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Appka została pomyślnie licencjonowana. Dziękujemy za wsparcie!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Ładowanie…
locale en Angielski
manageSubscriptions Manage subscriptions Zarządzaj subskrypcjami
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapy Mapbox
🔹 Bez reklam
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelita
mapLayerStreet Street Ulica
mapLayerTerrain Terrain Teren
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Finisz

Loading…

User avatar kris

New translation

Urban Biker / StringsPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
licenseItemAlreadyOwned
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 1279