Translation

mapLayerSatellite
English
Key English Polish
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Uprawnienia są potrzebne aby aplikacja mogła korzystać z wbudowanych sensorów jak np. czujnik kroków.
dialogScreenshotTitle Screenshot Zrzut ekranu
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google nie zezwala na przechwytywanie zawartości ich map, więc typ mapy należy najpierw zmienić na inny.

Zmienić teraz typ mapy?
dialogWaitTitle Please wait Proszę czekać
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Przygotowuję zrzut ekranu…
dialogLoginUsernameHint Username Nazwa Użytkownika
dialogLoginPasswordHint Password Hasło
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Odłączyć to konto?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Dodaj Ogrodzenie
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Aktualizuj Ogrodzenie
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Usuń Ogrodzenie
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) Kompresowanie (zakończone)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Tylko GPX
mapLayerStreet Street Ulica
mapLayerTerrain Terrain Teren
mapLayerSatellite Satellite Satelita
mapMarkerMyLocation My location Moja lokalizacja
mapMarkerStart Start Start
mapMarkerFinish Finish Finisz
unitKm km km
unitKmh km/h km/h
unitMiles mi mi
unitMph mph mph
unitMinPerKm min/km min/km
unitMinPerKmShort /km /km
unitMinPerMile min/mi min/mi
unitMinPerMileShort /mi /mil
unitMSxS m/s² m/s²
unitFtSxS ft/s² ft/s²
unitMeterPerMin m/min m/min
unitFeetPerMin ft/min stóp/min
Key English Polish
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Prędkość wznoszenia (dodatnia) lub opadania (ujemna) - Bieżąca, Maksymalna i Minimalna

Pamiętaj: Może występować opóźnienie wynikające z opóźnień filtrowania cyfrowego.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Prędkość Pionowa
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Miara odchylenia trasy od linii prostej, tj. jaki wypełniasz obszar w porównaniu do jazdy prosto. Niższy jest zwykle lepszy.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Zakręty
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Element licencji jest już zakupiony
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Appka została pomyślnie licencjonowana. Dziękujemy za wsparcie!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Ładowanie…
locale en Angielski
manageSubscriptions Manage subscriptions Zarządzaj subskrypcjami
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapy Mapbox
🔹 Bez reklam
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelita
mapLayerStreet Street Ulica
mapLayerTerrain Terrain Teren
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Finisz
mapMarkerMyLocation My location Moja lokalizacja
mapMarkerStart Start Start
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
Układanie map
Bez reklam
maptilerMapsLabel MapTiler
menuAbout About O programie
menuCenterOnMap Center Wyśrodkuj
menuClear Clear Wyczyść
menuClose Close Zamknij

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
mapLayerSatellite
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 333