Translation

infoMeterModeNoneMsg
English
Key English Polish
dataStorageTitle Storage Składowanie
dataStorageInfo1 Custom data storage location is recommended and useful to prevent accidental data loss if the app is uninstalled, and to make backups easier. Zaleca się użycie niestandardowej lokalizacji przechowywania utworów i danych, aby zapobiec przypadkowej utracie danych w przypadku odinstalowania aplikacji i ułatwić tworzenie kopii zapasowych.
dataStorageInfo2 When you change the data storage location, the previous app data will be automatically transferred to the new location. This happens in the background and may take some time.

Revoking access leaves the data intact.
Gdy zmienisz lokalizację przechowywania danych, dane poprzedniej aplikacji zostaną automatycznie przeniesione do nowej lokalizacji. Dzieje się to w tle i może zająć trochę czasu.

Odwołanie dostępu pozostawia dane nienaruszone.
dataStorageChooseButton Choose data storage location Wybierz lokalizację przechowywania danych
dataStorageNotSetMessage The data storage location is not set, please use the button above.

The app is currently using the default folder for tracks and data.
Miejsce przechowywania danych nie jest ustawione. Skorzystaj z przycisku powyżej.

Aplikacja korzysta obecnie z domyślnego folderu dla utworów i danych.
dataStorageStatsTitle Storage stats Statystyki przechowywania
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$sMB
%2$s pozycji
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Niepowodzenie — wkrótce spróbujemy ponownie
dataStorageTransferInfoTitle Last change Ostatnia zmiana
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Stan: %1$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Czas trwania: %1$s
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Przeniesione elementy: %1$s z %2$s
dataStorageTransferInfoSpeed Speed: %1$s MB/s (%2$s items/s) Prędkość: %1$s MB/s (%2$s szt./s)
infoMeterModeNoneTitle No meter mode Brak trybu licznika
infoMeterModeNoneMsg This only shows empty space. To pokazuje tylko pustą przestrzeń.
infoMeterModeDistanceTitle Distance Dystans
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Przejechany dystans.
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Dystansomierz
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Całkowity przebieg od utworzenia profilu.
infoMeterModeDurationTitle Duration Czas trwania
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Czas trwania podróży, możliwie wykluczając wszelkie przerwy lub postoje.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Upływ czasu
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Czas, który upłynął, w tym wszystkie przerwy, ale z wyłączeniem zatrzymań.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Energia
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Energia wydana na podróż z uwzględnieniem wydajności i BMR.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Skuteczność (skumulowana)
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Część zużytej energii, która wystarczyłaby na tę samą podróż, poruszając się ze stałą prędkością równą średniej prędkości. Wyższy wynik jest lepszy.
infoMeterModeAscentTitle Ascent Wzniesienie
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Łączny przyrost wysokości (wznoszenie).
infoMeterModeDescentTitle Descent Spadek
Key English Polish
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Skuteczność (skumulowana)
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Czas, który upłynął, w tym wszystkie przerwy, ale z wyłączeniem zatrzymań.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Upływ czasu
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Energia wydana na podróż z uwzględnieniem wydajności i BMR.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Energia
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
Szacowana maksymalna moc, która może być utrzymana przez dłuższy okres czasu.

Szacunki są bardzo zależne od rodzaju i czasu trwania tej działalności.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power Funkcjonalna Moc Progowa
infoMeterModeGearRatioMsg Ratio of wheel revolutions vs. pedal turns per time unit, i.e. ratio of front sprocket and rear sprocket sizes. Higher number means higher gear. Stosunek obrotów kół do liczby obrotów pedału na jednostkę czasu, tj. stosunek wielkości koła przedniego i koła tylnego. Wyższa liczba oznacza wyższy bieg.
infoMeterModeGearRatioTitle Gear ratio Przełożenie
infoMeterModeHeartRateMsg Number of heartbeats per minute. Liczba uderzeń serca na minutę.
infoMeterModeHeartRateTitle Heart rate Tętno
infoMeterModeHumidityMsg Ambient relative humidity as measured with the device or an external sensor. Wilgotność względna otoczenia mierzona za pomocą urządzenia lub czujnika zewnętrznego.
infoMeterModeHumidityTitle Humidity Wilgotność
infoMeterModeKineticEnergyMsg The height you would reach by "letting go" up a long slope without braking.

Or, if you were to hit a wall the impact force would be the same as falling from this height.

This number increases as a speed squared, and is useful for safety considerations.
Wysokość, jaką osiągnąłbyś „puszczając” długie wzniesienie bez hamowania.

Lub, jeśli uderzysz w ścianę, siła uderzenia będzie taka sama, jak upadek z tej wysokości.

Liczba ta wzrasta wraz z kwadratem prędkości i jest przydatna ze względów bezpieczeństwa.
infoMeterModeKineticEnergyTitle Kinetic energy Energia kinetyczna
infoMeterModeNoneMsg This only shows empty space. To pokazuje tylko pustą przestrzeń.
infoMeterModeNoneTitle No meter mode Brak trybu licznika
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Prędkość odwrotna - bieżąca, maksymalna i średnia.
infoMeterModePaceTitle Pace Tempo
infoMeterModePowerBalanceMsg Power balance, presented as a fraction of left and right contributions to the total power output. Bilans mocy przedstawiony jako ułamek udziału lewej i prawej strony w całkowitej mocy wyjściowej.
infoMeterModePowerBalanceTitle Power balance L/R Bilans mocy L/R
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Moc wywierana przez siły oporu, zmianę wysokości itp. - Bieżąca, maksymalna i średnia.

Ujemna oznacza wzrost mocy, np. podczas zjazdu lub hamowania.

W kcal / h lub kJ / h, uwzględnia również wydajność i BMR (wskaźnik podstawowej przemiany materii).

Uwaga: może to być opóźnione w czasie rzeczywistym o około minutę, ze względu na nieuniknione opóźnienia filtrowania cyfrowego.
infoMeterModePowerTitle Power Moc
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Ciśnienie otoczenia mierzone za pomocą urządzenia lub czujnika zewnętrznego.
infoMeterModePressureTitle Pressure Ciśnienie
infoMeterModeRadiusMsg Straight-line distance to the starting location, i.e. displacement. Odległość w linii prostej od miejsca początkowego, czyli przemieszczenia.
infoMeterModeRadiusTitle Radius Promień
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Nachylenie (gradient), liczba opisująca pochylenie terenu, gdzie zero jest w poziomie. Wyższa liczba oznacza bardziej stromy wjazd, a ujemna oznacza zjazd.

Uwaga: może to być opóźnione w czasie rzeczywistym o około minutę, z powodu nieuniknionych opóźnień filtrowania cyfrowego.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Nachylenie
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Prędkość - Aktualna, Maksymalna i Średnia.

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsPolish

2 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "To pokazuje tylko pustą przestrzeń.".

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeNoneMsg
Flags
java-format
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 1214