Translation

prefSteadyScreenTitle
English
Key English Polish
prefGnssAutomaticSleepTitle GPS auto sleep Automatyczne uśpienie GPS
prefGnssAutomaticSleepSummary Turn off location automatically while being still, and back on when movement starts. This reduces battery usage on longer breaks, without the need to stop the tracking. Automatycznie wyłączaj lokalizację, gdy jesteś nieruchomy, i włączaj ponownie, gdy zaczyna się ruch. Zmniejsza to zużycie baterii podczas dłuższych przerw, bez konieczności zatrzymywania śledzenia.
prefAppVisualThemeSummary (All profiles) (Wszystkie profile)
prefAppVisualThemeTitle @null
prefAppVisualThemeDialogTitle App visual theme Motyw wizualny aplikacji
prefAutoTerrainTitle AutoTerrain AutoTerrain
prefAutoTerrainSummary Sense terrain roughness by measuring vibrations, and adjust the rolling resistance coefficient (Cᵣᵣ) accordingly when computing power. Wyczuwaj nierówności terenu, mierząc wibracje, i odpowiednio dostosuj współczynnik oporu toczenia (Cᵣᵣ) do mocy obliczeniowej.
prefAutoTerrainNote1Summary Device should be held fixed to a vehicle (e.g. on a bike handlebars), and not in a hand or in a pocket while using this. Podczas używania urządzenie należy trzymać przymocowane do pojazdu (np. na kierownicy roweru), a nie w dłoni lub w kieszeni.
prefAutoTerrainNote2Summary Powers obtained using a power sensor are not affected by this feature. Ta funkcja nie ma wpływu na moce uzyskiwane za pomocą czujnika mocy.
prefMeterSettingsNoteSummary More settings are available via a menu accessed by long-clicking on a meter field. Więcej ustawień jest dostępnych za pośrednictwem menu dostępnego po długim kliknięciu pola miernika.
prefTrackingButtonModeTitle Alternative behavior Alternatywne zachowanie
prefTrackingButtonModeSummary Click or long-click for Pause, separate button for Stop. Kliknij lub kliknij długo, aby wstrzymać, osobny przycisk, aby zatrzymać.
prefGpsBoostNoteSummary Location updates will always be forced to the highest frequency during navigation Aktualizacje lokalizacji będą zawsze wymuszane z najwyższą częstotliwością podczas nawigacji
prefNoSoundInsideFenceTitle No sounds inside fence Brak dźwięków wewnątrz ogrodzenia
prefNoSoundInsideFenceSummary Do not make sounds while inside a fence, except for the alarms. Nie wydawaj dźwięków wewnątrz ogrodzenia, z wyjątkiem alarmów.
prefSteadyScreenTitle Screen stabilization Stabilizacja ekranu
prefSteadyScreenNote1 This feature helps you to see the screen a little more clearly while driving on bumpy terrain. The image on the screen is stabilized by applying rapid small movements that try to counteract external shaking. Ta funkcja pomaga nieco lepiej widzieć ekran podczas jazdy po wyboistym terenie. Obraz na ekranie jest stabilizowany za pomocą szybkich, niewielkich ruchów, które mają na celu przeciwdziałanie wstrząsom zewnętrznym.
prefSteadyScreenNote2 Please don't expect miracles. If this feature does not work well for you, simply disable it. Proszę nie oczekiwać cudów. Jeśli ta funkcja nie działa dobrze, po prostu ją wyłącz.
infoMeterModeDistanceTitle Distance Dystans
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Przejechany dystans.
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Dystansomierz
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Całkowity przebieg od utworzenia profilu.
infoMeterModeDurationTitle Duration Czas trwania
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Czas trwania podróży, możliwie wykluczając wszelkie przerwy lub postoje.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Upływ czasu
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Czas, który upłynął, w tym wszystkie przerwy, ale z wyłączeniem zatrzymań.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Energia
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Energia wydana na podróż z uwzględnieniem wydajności i BMR.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Skuteczność (skumulowana)
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Część zużytej energii, która wystarczyłaby na tę samą podróż, poruszając się ze stałą prędkością równą średniej prędkości. Wyższy wynik jest lepszy.
infoMeterModeAscentTitle Ascent Wzniesienie
Key English Polish
prefScreensaverTimeoutEntries_2 15 seconds 15 sekund
prefScreensaverTimeoutEntries_3 20 seconds (default) 20 sekund (domyślnie)
prefScreensaverTimeoutEntries_4 30 seconds 30 sekund
prefScreensaverTimeoutEntries_5 45 seconds 45 sekund
prefScreensaverTimeoutEntries_6 1 minute 1 minuta
prefScreensaverTimeoutEntries_7 2 minutes 2 minuty
prefScreensaverTimeoutEntries_8 5 minutes 5 minut
prefSteadyScreenModeAuto Intelligent active (default) Inteligentny aktywny (domyślny)
prefSteadyScreenModeAutoInfo Activate the SteadyScreen feature only on bumpy terrain during tracking. This is a good balance of comfort and battery use. Aktywuj funkcję SteadyScreen tylko na wyboistym terenie podczas śledzenia. To dobra równowaga między komfortem a zużyciem baterii.
prefSteadyScreenModeOff Off Wyłączony
prefSteadyScreenModeOffInfo Never activate the SteadyScreen feature Nigdy nie włączaj funkcji SteadyScreen
prefSteadyScreenModeOn Active Aktywny
prefSteadyScreenModeOnInfo Keep SteadyScreen feature always active during tracking. This may consume more battery. Utrzymuj funkcję SteadyScreen zawsze aktywną podczas śledzenia. Może to spowodować większe zużycie baterii.
prefSteadyScreenNote1 This feature helps you to see the screen a little more clearly while driving on bumpy terrain. The image on the screen is stabilized by applying rapid small movements that try to counteract external shaking. Ta funkcja pomaga nieco lepiej widzieć ekran podczas jazdy po wyboistym terenie. Obraz na ekranie jest stabilizowany za pomocą szybkich, niewielkich ruchów, które mają na celu przeciwdziałanie wstrząsom zewnętrznym.
prefSteadyScreenNote2 Please don't expect miracles. If this feature does not work well for you, simply disable it. Proszę nie oczekiwać cudów. Jeśli ta funkcja nie działa dobrze, po prostu ją wyłącz.
prefSteadyScreenTitle Screen stabilization Stabilizacja ekranu
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device does not have an ambient temperature sensor, but rough values can be derived using other internal sensors (such as CPU temperature). To urządzenie nie ma czujnika temperatury otoczenia, ale można je uzyskać za pomocą innych czujników. Przeczytaj więcej w Pomocy.
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Użyj czujnika pochodnego
prefTrackingButtonModeSummary Click or long-click for Pause, separate button for Stop. Kliknij lub kliknij długo, aby wstrzymać, osobny przycisk, aby zatrzymać.
prefTrackingButtonModeTitle Alternative behavior Alternatywne zachowanie
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kalorie]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kilowatogodzina]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of gasoline] [Litrów paliwa]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [HP]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kalorie/godzinę]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Procenty [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Stopnie [°]

Loading…

User avatar user

Automatic translation

Urban Biker / StringsPolish

2 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Stabilizacja ekranu".

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefSteadyScreenTitle
Flags
java-format
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 1132