Translation

pref_digital_font_summary
English
Key English Polish
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Wyłącz wyostrzenie audio
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Kontynuuj odtwarzanie dźwięków, nawet jeśli ostrość dźwięku zostanie utracona (poprzez system lub inne aplikacje)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Wymuś głośnik
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Ostrzeżenie: Funkcja eksperymentalna, może nie działać. Spróbuj przekierować wszystkie dźwięki na głośnik gdy słuchawki są podłączone, z wyjątkiem połączeń głosowych.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Wycisz dźwięk AVAS kiedy dzwoni telefon
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Zmniejsz głośność dźwięku AVAS kiedy dzwoni dzwonek
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Uruchom ponownie po restarcie urządzenia
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Wszystkie profile) Wznów śledzenie po restarcie urządzenia, jeśli poziom baterii jest większy niż 10%
pref_resetPrompt_title Reset prompt Potwierdź reset
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if the last activity was more than 4 hours ago or in a distant location (recommended) Monituj o rozpoczęcie nowego utworu, jeśli ostatnia aktywność miała miejsce ponad 4 godziny temu lub w odległej lokalizacji (zalecane)
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Uruchom automatycznie po włączeniu GPS
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Uruchom aplikację (w trybie Pasywnym) kiedy zostanie wykryta aktywność GPS
pref_passive_gps_button_title Passive GPS mode Tryb przycisku Pasywny GPS
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking the tracking button Włącz tryb Pasywny GPS po kliknięciu przycisku GPS
pref_digital_font_title Digital font Czcionki cyfr
pref_digital_font_summary Use segmented digital LCD font for meter data display Użyj segmentowej cyfrowej czcionki LCD do wyświetlania danych licznika
pref_roaring_state_title AVAS AVAS
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Generuj AVAS - dźwięk ostrzegający innych przed jadącym pojazdem
pref_roaring_mode_title Mode Tryb
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Tryb dźwięku AVAS
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Tryb stały
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement Generuj AVAS ciągle, niezależnie od ruchu lub stanu GPS
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Prędkość progowa
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. Dźwięk AVAS będzie generowany tylko po przekroczeniu prędkości progowej. Użyteczne przy szybkich zjazdach.
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Przełącznik
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Włącz stały dźwięk klawiszem gdy AVAS jest włączony
pref_fenceguard_title FenceGuard Obszar chroniony (FenceGuard)
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Chroni pozycję twojego domu lub inne ważne miejscia przed ujawnieniem w rejestrach trasy
pref_gps_update_freq_title %1$s
pref_gps_update_freq_summary @null
Key English Polish
pref_category_tracking_charts_title Charts Wykresy
pref_category_tracking_gps_title Tracking / GPS Śledzenie / GPS
pref_category_tracking_title Tracking Śledzenie
pref_category_units_common_title Units of measure (all profiles) Jednostki miary (wszystkie profile)
pref_category_units_per_profile_title Units of measure (per profile) Jednostki miary (na profil)
pref_category_visualThemeAuto Automatic theme Automatyczny motyw
pref_category_wakelock_title CPU sleep policy Polityka usypiania CPU
pref_category1_title Sound Dźwięki
pref_category2_title Display Wyświetlacz
pref_category4_title Volume (relative) Głośność (relatywnie)
pref_categoryActivityRecognitionTitle Physical activity recognition Rozpoznawanie aktywności fizycznej
pref_categoryPrivacyTitle Privacy Prywatność
pref_categoryTrackingButtonTitle Rec button Przycisk nagrywania
pref_default_color_summary @null
pref_default_color_title @string/pref_resetToDefault
pref_digital_font_summary Use segmented digital LCD font for meter data display Użyj segmentowej cyfrowej czcionki LCD do wyświetlania danych licznika
pref_digital_font_title Digital font Czcionki cyfr
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Zmniejsz głośność dźwięku AVAS kiedy dzwoni dzwonek
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Wycisz dźwięk AVAS kiedy dzwoni telefon
pref_energy_params_summary Efficiency: %1$s
Metabolism: %2$s
Wydajność: %1$s
Metabolizm: %2$s
pref_energy_params_title Energy parameters Parametry Energetyczne
pref_fenceguard_summary Protect the location of your home, or other important places from being exposed in recorded tracks Chroni pozycję twojego domu lub inne ważne miejscia przed ujawnieniem w rejestrach trasy
pref_fenceguard_title FenceGuard Obszar chroniony (FenceGuard)
pref_fg_color_summary Pick the desired color for the text and icons Wybierz kolor dla tekstu i ikon
pref_fg_color_title Text color Kolor tekstu
pref_flashlightAutoPocketMode_summary Use proximity sensor to keep the flashlight off while not needed Użyj czujnika zbliżeniowego do wyłączenia latarki kiedy niepotrzebna
pref_flashlightAutoPocketMode_title Pocket mode Tryb kieszeniowy
pref_flashlightBlinkMode_dialogTitle Flashlight flickering Miganie latarki
pref_flashlightBlinkMode_summary @null
pref_flashlightBlinkMode_title Mode Tryb

Loading…

User avatar user

Marked for edit

Urban Biker / StringsPolish

2 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsPolish

2 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Użyj segmentowej cyfrowej czcionki LCD do wyświetlania danych licznika".

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_digital_font_summary
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 939