Translation

prefTrackingStartPromptTitle
English
Key English Polish
prefMapTrackColorTitle Track color Kolor pokonanej trasy
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color Kolor wyznaczonej trasy
prefActivityRecognitionNoteSummary These options rely on Android's physical activity recognition feature. It may not be accurate and can be laggy, use only if you are okay with that. Will work best when a speed sensor is used for distance and duration. Opcje te opierają się na funkcji rozpoznawania aktywności fizycznej w systemie Android. Może nie być dokładny i może być opóźniony, używaj tylko wtedy, gdy nie masz nic przeciwko. Działa najlepiej, gdy używany jest czujnik prędkości do pomiaru odległości i czasu trwania.
prefGnssActivityRecognitionTitle Reduce GPS noise Zmniejsz szum GPS
prefGnssActivityRecognitionSummary Recognize standing still vs. moving for GPS. This may introduce lag and some lost distance or altitude after a break, but will prevent most GPS noise. Rozróżnij stanie w miejscu i poruszanie się dla GPS. Może to spowodować opóźnienie i utratę dystansu lub wysokości po przerwie, ale zapobiegnie większości zakłóceń GPS.
prefGnssAutomaticSleepTitle GPS auto sleep Automatyczne uśpienie GPS
prefGnssAutomaticSleepSummary Turn off location automatically while being still, and back on when movement starts. This reduces battery usage on longer breaks, without the need to stop the tracking. Wyłączaj lokalizację automatycznie, gdy się nie poruszasz, i włączaj ją ponownie, gdy zacznie się poruszać. Zmniejsza to zużycie baterii podczas dłuższych przerw, bez konieczności zatrzymywania śledzenia.
prefAppVisualThemeSummary (All profiles) (Wszystkie profile)
prefAppVisualThemeTitle @null
prefAppVisualThemeDialogTitle App visual theme Motyw wizualny aplikacji
prefAutoTerrainTitle AutoTerrain AutoTeren
prefAutoTerrainSummary Sense terrain roughness by measuring vibrations, and adjust the rolling resistance coefficient (Cᵣᵣ) accordingly when computing power. Wyczuwaj nierówności terenu poprzez pomiar wibracji i odpowiednio dostosowuj współczynnik oporu toczenia (Cᵣᵣ) podczas obliczania mocy.
prefAutoTerrainNote1Summary Device should be held fixed to a vehicle (e.g. on a bike handlebars), and not in a hand or in a pocket while using this. Podczas użytkowania urządzenie należy trzymać przymocowane do pojazdu (np. na kierownicy roweru), a nie trzymać w dłoni lub kieszeni.
prefAutoTerrainNote2Summary Powers obtained using a power sensor are not affected by this feature. Ta funkcja nie ma wpływu na moc uzyskaną za pomocą czujnika mocy.
prefMeterSettingsNoteSummary More settings are available via a menu accessed by long-clicking on a meter field. Więcej ustawień dostępnych jest w menu, do którego można uzyskać dostęp po długim kliknięciu pola licznika.
prefTrackingStartPromptTitle Tracking start prompt Monit o rozpoczęcie śledzenia
prefTrackingStartPromptSummary Confirmation dialog before starting tracking Okno dialogowe potwierdzenia przed rozpoczęciem śledzenia
prefTrackingStopPromptTitle Tracking stop prompt Monit o zatrzymanie śledzenia
prefTrackingStopPromptSummary Confirmation dialog before stopping tracking Okno dialogowe potwierdzenia przed zatrzymaniem śledzenia
prefTrackingButtonModeTitle Alternative behavior Alternatywne zachowanie
prefTrackingButtonModeSummary (All profiles) Click or long-click for Pause, separate button for Stop. (Wszystkie profile) Kliknij lub kliknij długo, aby wstrzymać, osobny przycisk, aby zatrzymać.
prefGpsBoostNoteSummary Location updates will always be forced to the highest frequency during navigation Podczas nawigacji aktualizacje lokalizacji będą zawsze wymuszane z najwyższą częstotliwością
prefNoSoundInsideFenceTitle No sounds inside fence Żadnych dźwięków wewnątrz płotu
prefNoSoundInsideFenceSummary Do not make sounds while inside a fence, except for the alarms. Będąc wewnątrz płotu, nie wydawaj żadnych dźwięków, z wyjątkiem sygnałów alarmowych.
prefSteadyScreenTitle Screen stabilization Stabilizacja ekranu
prefSteadyScreenNote1 This feature helps you to see the screen a bit clearly while on the go. The image on the screen is stabilized by applying rapid small movements that try to counteract external shaking. Dzięki tej funkcji możesz widzieć ekran nieco wyraźniej, gdy jesteś w podróży. Obraz na ekranie jest stabilizowany poprzez wykonywanie szybkich, małych ruchów, które mają na celu przeciwdziałanie zewnętrznym drganiom.
prefSteadyScreenNote2 This works best for slower movements, such as phone swaying in hand while walking, but also on handlebars while riding or in a car while driving. Działa to najlepiej w przypadku wolniejszych ruchów, takich jak telefon kołysający się w dłoni podczas chodzenia, ale także na kierownicy podczas jazdy lub w samochodzie podczas jazdy.
prefGpsIntervalAdaptiveTitle Adaptive Adaptacyjny
prefGpsIntervalAdaptiveSummary Automatically adjust the GPS update interval between 1 and 5 seconds, depending on speed. Automatycznie dostosuj interwał aktualizacji GPS w zakresie od 1 do 5 sekund, w zależności od prędkości.
prefGpsIntervalAdaptiveNote Adaptive update intervals can help reduce battery consumption when moving slowly or taking frequent breaks. Adaptacyjne interwały aktualizacji mogą pomóc zmniejszyć zużycie baterii podczas powolnego poruszania się lub częstych przerw.
prefOnlineElevationTitle Online elevation Wysokość w Internecie
Key English Polish
prefSteadyScreenModeAutoInfo Activate screen stabilization feature only on bumpy terrain during tracking. This is a good balance of comfort and battery use. Aktywuj funkcję stabilizacji ekranu tylko na wyboistym terenie podczas śledzenia. Jest to dobry balans między komfortem a zużyciem baterii.
prefSteadyScreenModeOff Off Wyłączony
prefSteadyScreenModeOffInfo Never activate screen stabilization feature Nigdy nie włączaj funkcji stabilizacji ekranu
prefSteadyScreenModeOn Enabled Włączony
prefSteadyScreenModeOnInfo Keep screen stabilization feature always active during tracking. This may consume more battery while the screen is on. Zachowaj funkcję stabilizacji ekranu zawsze aktywną podczas śledzenia. Może to spowodować większe zużycie baterii, gdy ekran jest włączony.
prefSteadyScreenNote1 This feature helps you to see the screen a bit clearly while on the go. The image on the screen is stabilized by applying rapid small movements that try to counteract external shaking. Dzięki tej funkcji możesz widzieć ekran nieco wyraźniej, gdy jesteś w podróży. Obraz na ekranie jest stabilizowany poprzez wykonywanie szybkich, małych ruchów, które mają na celu przeciwdziałanie zewnętrznym drganiom.
prefSteadyScreenNote2 This works best for slower movements, such as phone swaying in hand while walking, but also on handlebars while riding or in a car while driving. Działa to najlepiej w przypadku wolniejszych ruchów, takich jak telefon kołysający się w dłoni podczas chodzenia, ale także na kierownicy podczas jazdy lub w samochodzie podczas jazdy.
prefSteadyScreenTitle Screen stabilization Stabilizacja ekranu
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device does not have an ambient temperature sensor, but rough values can be derived using other internal sensors (such as CPU temperature). To urządzenie nie jest wyposażone w czujnik temperatury otoczenia, ale przybliżone wartości można uzyskać za pomocą innych czujników wewnętrznych (takich jak temperatura procesora).
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Użyj czujnika pochodnego
prefTrackingButtonFreePlacementSummary (All profiles) Allows the Rec button to be placed anywhere in the layout. When disabled, the Rec button will be fixed on the button bar. (Wszystkie profile) Umożliwia umieszczenie przycisku nagrywania w dowolnym miejscu układu. Po wyłączeniu przycisk Rec będzie umieszczony na pasku przycisków.
prefTrackingButtonFreePlacementTitle Free Rec button placement Umieszczenie przycisku Free Rec
prefTrackingButtonModeSummary (All profiles) Click or long-click for Pause, separate button for Stop. (Wszystkie profile) Kliknij lub kliknij długo, aby wstrzymać, osobny przycisk, aby zatrzymać.
prefTrackingButtonModeTitle Alternative behavior Alternatywne zachowanie
prefTrackingStartPromptSummary Confirmation dialog before starting tracking Okno dialogowe potwierdzenia przed rozpoczęciem śledzenia
prefTrackingStartPromptTitle Tracking start prompt Monit o rozpoczęcie śledzenia
prefTrackingStopPromptSummary Confirmation dialog before stopping tracking Okno dialogowe potwierdzenia przed zatrzymaniem śledzenia
prefTrackingStopPromptTitle Tracking stop prompt Monit o zatrzymanie śledzenia
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kalorie]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kilowatogodzina]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of gasoline] [Litry benzyny]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [HP]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kalorie/godzinę]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Procenty [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Stopnie [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Promile [‰]
priceFree FREE ZA DARMO

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsPolish

a month ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Monit o rozpoczęcie śledzenia".

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefTrackingStartPromptTitle
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 1173