Translation Read only

licenseSuccessDialogTitle
English
Key English Polish
toastSharingError Error during sharing actions Błąd podczas udostępniania
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Błąd tworzenia postu, proszę sprawdź uprawnienia
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Błąd, brak pliku GPX w ścieżce
toastUpdatingSuccess Successfully updated Uaktualniono pomyślnie
toastSoundsEnabled Sounds enabled Dźwięki włączone
toastSoundsDisabled Sounds disabled Dźwięki wyłączone
toastSensorEnabled Sensor enabled Czujnik włączony
toastSensorDisabled Sensor disabled Czujnik wyłączony
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatyczny motyw wizualny aktywowany
toastCancelled Canceled Anulowano
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Tryb kieszeniowy aktywny
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Tryb machania aktywny
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Pauza: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Appka została pomyślnie licencjonowana. Dziękujemy za wsparcie!
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Trwające powiadomienie
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Kontrola nad usługą zawsze na wierzchu i łatwy dostęp do aplikacji
cautionTitle Caution Uwaga
dialog_default_color_light_title Light color theme Jasny kolor motywu
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Ciemny kolor motywu
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Kolor ścieżki na mapie
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Ta operacja przywróci domyślne kolory. Kontynuować?
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Jesteś pewny?
dialog_volume_bell_text Bell Dzwonek
dialog_volume_roaring_text AVAS Dźwięk napędu (AVAS)
dialog_volume_effects_text Effects Efekty
dialog_volume_tallies_text Tallies Etapy
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmy
dialog_volume_speech_text Speech Mowa
Key English Polish
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Liczba wykonanych kroków.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Kroki
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Temperatura otoczenia mierzona za pomocą urządzenia lub czujnika zewnętrznego.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Temperatura
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Strata lub wzrost mocy podczas jazdy w górę lub jazdy w dół - aktualna, maksymalna i minimalna.

Ujemna wartość oznacza wzrost mocy (malejąco).

W przypadku kcal / h lub kJ / h uwzględnia również wydajność.

Uwaga: może to być opóźnione w czasie rzeczywistym o około minutę, ze względu na nieuniknione opóźnienia filtrowania cyfrowego.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Moc pionowa
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Prędkość wznoszenia (dodatnia) lub opadania (ujemna) - Bieżąca, Maksymalna i Minimalna

Pamiętaj: Może występować opóźnienie wynikające z opóźnień filtrowania cyfrowego.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Prędkość Pionowa
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Miara odchylenia trasy od linii prostej, tj. jaki wypełniasz obszar w porównaniu do jazdy prosto. Niższy jest zwykle lepszy.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Zakręty
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Element licencji jest już zakupiony
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Appka została pomyślnie licencjonowana. Dziękujemy za wsparcie!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Ładowanie…
locale en Angielski
manageSubscriptions Manage subscriptions Zarządzaj subskrypcjami
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapy Mapbox
🔹 Bez reklam
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelita
mapLayerStreet Street Ulica
mapLayerTerrain Terrain Teren
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Finisz
mapMarkerMyLocation My location Moja lokalizacja
mapMarkerStart Start Start
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Read only Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
licenseSuccessDialogTitle
Flags
java-format
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 169