Translation

freeLicenseLabel
English
Key English Polish
locale en Angielski
app_name Urban Biker Miejski rowerzysta
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Śledź i mierz swoje przejazdy z dużą dokładnością. Zwiększ swoją efektwność i bezpieczeństwo jazdy.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Rowerzysta: Dzwonek rowerowy
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Rowerzysta: Dzwonek + latarka
widget_3_description Biker: Complete Rowerzysta: Kompletny
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Najwyższy
proPlusLicenseLabel Pro+ Prof+
proLicenseLabel Pro Profesjonalny
freeLicenseLabel Free Bezpłatny
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Najwyższa licencja
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Najpotężniejsza licencja zapewniająca najwyższe wrażenia
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Wszystkie mapy premium
⭐ Nawigacja
⭐ Bazowa wysokość online
⭐ Brak reklam
⭐ Wszystkie bezpłatne funkcje i mapy
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licencja Pro Plus
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Usuń reklamy i odblokuj wszystkie funkcje niebędące subskrypcjami, które możemy dodać w przyszłości
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Mapy premium
❌ Nawigacja
❌ Bazowa wysokość online
⭐ Brak reklam
⭐ Wszystkie bezpłatne funkcje i mapy
➕ Dodatkowa darowizna
proLicenseTitle Pro License Licencja Pro
proLicenseDescription Remove ads Usuń reklamy
Key English Polish
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Droga
dialogTrackUploadUpdateButton Update Uaktualnij
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Proszę czekać
dialogWaitTitle Please wait Proszę czekać
dialogWeatherInfoMessage Radar data is updated every 10 minutes. Filled icon indicates fresh data, empty icon means an update is near.

Yellow and red colors show areas of more precipitation.

Last 1 hour of radar data can be animated to reveal precipitation trends.
Dane radarowe są aktualizowane co 10 minut. Wypełniona ikona oznacza świeże dane, pusta ikona oznacza, że aktualizacja jest bliska.

Kolory żółty i czerwony pokazują obszary, w których występuje więcej opadów.

Można animować dane radarowe z ostatniej godziny, aby pokazać trendy opadów.
dialogWeatherInfoTitle @string/dialogMapsWeatherRadar
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Ta aplikacja jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, i używasz jej na własne ryzyko. My, wydawca, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęście, utratę posiadania, obrażenia lub gorsze związane z tobą lub osobą trzecią, wynikające z korzystania z aplikacji podczas jazdy lub w inny sposób.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Używaj tej aplikacji odpowiedzialnie. NIE obsługuj aplikacji podczas prowadzenia samochodu, motocykla, roweru ani żadnego innego pojazdu.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Zawsze patrz na drogę.
disclaimerTitle Disclaimer Zrzeczenie się
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Daleko stąd
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Przepraszamy, funkcjonalność niedostępna na tym urządzeniu
fence_name_default My Place Moje miejsce
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Mapy premium
❌ Nawigacja
❌ Bazowa wysokość online
❌ Brak reklam
⭐ Wszystkie bezpłatne funkcje i mapy
freeLicenseLabel Free Bezpłatny
freeLicenseTitle Free License Darmowa licencja
generalError Some error occurred. Please try again. Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Połącz z Google Fit
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ HERE mapy premium
⭐ Nawigacja
⭐ Bazowa wysokość online
⭐ Brak reklam
⭐ Wszystkie bezpłatne funkcje i mapy
hereMapsLabel HERE
infoAppUpdateAction Restart Uruchom ponownie
infoAppUpdateMessage The update is ready. Aktualizacja jest gotowa.
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Uwaga: wymuszono wyłączenie Automatycznej Pauzy
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Uwaga: Automatyczna Pauza wyłączona
infoContentSize Content size: %1$d MB Rozmiar treści: %1$d MB
infoDigitalFilterNotice Please note: This can sometimes lag noticeably behind real time, due to inevitable digital filtering delays required for accuracy. Uwaga: czasami może to być zauważalnie opóźnione w stosunku do czasu rzeczywistego ze względu na nieuniknione opóźnienia w filtrowaniu cyfrowym wymagane dla zapewnienia dokładności.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Wskaźnik zmiany prędkości - bieżący, maksymalny i minimalny.

Ujemny oznacza spowolnienie.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Przyspieszenie
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Wysokość powyżej średniego poziomu morza (geoidy) - bieżąca, maksymalna i minimalna.

Uwaga: może to być opóźnione w czasie rzeczywistym ze względu na nieuniknione opóźnienia filtrowania cyfrowego.

Loading…

User avatar user

Automatic translation

Urban Biker / StringsPolish

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Bezpłatny".

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
freeLicenseLabel
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 11