Translation

locale
English
Key English Polish
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Prędkość Pionowa
infoMeterModeVibrationsMsg Vibrations as measured with the device. Useful when the device is held fixed to a vehicle (e.g. on a bike handlebars), and not in a hand or in a pocket. Wibracje mierzone urządzeniem. Przydatne, gdy urządzenie trzymane jest na stałe w pojeździe (np. na kierownicy roweru), a nie w dłoni czy w kieszeni.
infoMeterModeVibrationsTitle Vibrations Wibracje
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Miara odchylenia trasy od linii prostej, tj. jaki wypełniasz obszar w porównaniu do jazdy prosto. Niższy jest zwykle lepszy.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Zakręty
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Pokazuje aktualną, maksymalną i średnią prędkość.

Wskaźnik przeciągnięcia wskazuje, kiedy wartość prędkości nie była aktualizowana od jakiegoś czasu i nie można jej ufać.

Wskaźnik tempa to małe strzałki w pobliżu wartości prędkości, które pokazują, kiedy bieżąca prędkość jest wyższa lub niższa od średniej.
infoSpeedometerTitle Speedometer Prędkościomierz
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Element licencji jest już zakupiony
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Appka została pomyślnie licencjonowana. Dziękujemy za wsparcie!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseUpgradeTitle Upgrade your license Zaktualizuj swoją licencję
loading Loading… Ładowanie…
locale en Angielski
manageSubscriptions Manage subscriptions Zarządzaj subskrypcjami
mapboxMapsFeatures ✔️ Mapbox premium maps
✔️ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
🔹 Mapy Mapbox
🔹 Bez reklam
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelita
mapLayerStreet Street Ulica
mapLayerTerrain Terrain Teren
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerClickInfo Click for options Kliknij, aby wyświetlić opcje
mapMarkerFinish Finish Finisz
mapMarkerMyLocation My location Moja lokalizacja
mapMarkerStart Start Start
mapPlaceSearch Where to? Dokąd?

Loading…

User avatar KarolSajdi

Translation changed

Urban Biker / StringsPolish

a year ago
User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsPolish

3 years ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsPolish

3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
locale
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 1