Translation

prefMapOnlineModeEntries_1
English
Key English Slovak
pref_background_pattern_entries_0 None Žiadny
pref_background_pattern_entries_1 @string/app_name
pref_background_pattern_entries_2 Zebra Zebra
pref_background_pattern_entries_3 Leopard Leopard
pref_background_pattern_entries_4 Brick Tehly
pref_background_pattern_entries_5 Cobble Štrk
pref_background_pattern_entries_6 Clouds Oblaky
pref_background_pattern_entries_7 Hearts Srdcia
pref_background_pattern_entries_8 Honeycomb Medový plást
pref_speedo_display_mode_entries_0 Graphic & Digital Digitálno-graficky
pref_speedo_display_mode_entries_1 Graphic Graficky
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Digitálne
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Celkový výkon
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Watty na kg/lb
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefBackKeyModeEntries_0 Normal Normálna
prefBackKeyModeEntries_1 None Žiadna
prefBackKeyModeEntries_2 Double-click exit Dvojklikom skončiť
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Prepínať fareb. kombináciu
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Prepínať medzi súbormi
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Žiadne priradenie
prefMapDiskCacheSizeEntries_0 10 MB 10 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_1 50 MB 50 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (predvolené)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
Key English Slovak
prefMapDiskCacheSizeEntries_2 100 MB (default) 100 MB (predvolené)
prefMapDiskCacheSizeEntries_3 200 MB 200 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_4 300 MB 300 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_5 400 MB 400 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_6 500 MB 500 MB
prefMapDiskCacheSizeEntries_7 1 GB 1 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_8 2 GB 2 GB
prefMapDiskCacheSizeEntries_9 3 GB 3 GB
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Pri otvorených mapách sa ukladajú informácie, ktoré umožňujú rýchle zobrazenie mapy pri jej ďalšom otvorení, čím sa šetria kapacita batérie a dáta. (Všetky profily)
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Veľkosť vyrovnávacej pamäte
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color Farba navádzania
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_0 Switch theme Prepínať fareb. kombináciu
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_1 Switch file Prepínať medzi súbormi
prefMapOfflineLayerButtonActionEntries_2 None Žiadne priradenie
prefMapOnlineModeEntries_0 Online Online
prefMapOnlineModeEntries_1 Offline Offline
prefMapTrackColorTitle Track color Farba trasy
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Zobrazovať stálu ikonu aplikácie na paneli oznámení nezávisle od stavu trasovania.
prefNotificationAlwaysTitle Persistent notification Stále oznámenie
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Ak je to potrebné, používaná konštanta môže zmenšovať odchýlku jednotlivých barometrických meraní.
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Barometrické ladenie
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Získavanie polohy nebude zapnuté, mapa zostane nedostupná.

Dáta sa budú získavať z iných dostupných snímačov.
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Nepoužívať GPS počas aktivity
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Nepoužívať GPS
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default) Bez omeškania (predvolené)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds 0,1 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds 0,2 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds 0,3 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds 0,4 s
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds 0,5 s

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefMapOnlineModeEntries_1
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1229