Translation

dialogReviewNudgeMessage2
English
Key English Slovak
trackUploadActivityTypes_7 Skateboard Skateboard
trackUploadActivityTypes_8 Ski Lyžovanie
trackUploadActivityTypes_9 Snowboard Snowboard
trackUploadActivityTypes_10 Other Iné
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundy (predvolené)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekúnd
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekúnd
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekúnd
prefAdModes_0 Any Rôzna
prefAdModes_1 Google Google
prefAdModes_2 AppBrain AppBrain
prefAdModes_3 None Žiadna
menuLicense Upgrade Získať licenciu
licenseUpgradeTitle Upgrade your license Inovovať licenciu
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Máš rád Urban Biker?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Vďaka! Môžeš napísať odozvu alebo uviesť hodnotenie na Google Play Store.
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store Ohodnotiť na Play Store
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization Optimalizácia batérie
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
Pre správne fungovanie aplikácie by mal byť Urban Biker vylúčený z optimalizácií.

Otvoriť nastavenia?
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Vybrať Urban Biker zo zoznamu
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licencia už bola zakúpená
timePeriod_perWeek per week za týždeň
timePeriod_perMonth per month za mesiac
timePeriod_per3Months per 3 months za 3 mesiace
timePeriod_per6Months per 6 months za 6 mesiacov
timePeriod_perYear per year za rok
generalError Some error occurred. Please try again. Vyskytla sa chyba.
openSourceLicensesTitle Open source licenses Licencie z otvorených zdrojov
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Veľa zábavy! 😊
aboutScreenChangeLogLink Version change log Zmeny vo verziach
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Urban Biker na Facebooku
Key English Slovak
dialogPowerWeightsWeightVehicle Vehicle Vozidlo
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Kolesá
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Nový profil bude nastavený podľa aktuálneho profilu
dialogProfileAddTitle New profile Nový profil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Upozornenie: Vymažú sa všetky údaje a nastavenia profilu! Uložené trasy zostanú nezmenené.

Odstrániť profil %1$s?
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Vymazať profil
dialogProfileEditTitle Edit profile Upraviť profil
dialogProfileEditTotals Totals: Celkom:
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Sledovanie trasy je aktívne. Prepnúť na profil %1$s?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Prepnúť profil
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Vymazať údaje profilu?
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Uložiť trasu a pokračovať novou?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Žiadna trasa nebola uložená. Vynulovať meranie?
dialogResetTitle Finish Ukončenie
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Máš rád Urban Biker?
dialogReviewNudgeMessage2 Thanks! Please write a nice review or rate us 5 stars on the Play Store. Vďaka! Môžeš napísať odozvu alebo uviesť hodnotenie na Google Play Store.
dialogRevokeAccessPromptMessage Revoke access? Odvolať prístup?
dialogScreenAutoTheme Auto theme Aut. kombinácia
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Osvetlenie
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD-mód
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatické otáčanie
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Vodorovne
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Zvislo
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Vodorovne (obrátenie)
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Zvislo (obrátenie)
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Pripravuje sa snímok…
dialogScreenshotTitle Screenshot Snímok obrazovky
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you may not be able to see your tracks history, and you could loose your data.
Aplikácia potrebuje prístup do pamäte, aby mohli byť ukladané alebo obnovované trasy a nastavenia.

Bez tohto oprávnenia nie je možné získavať prehľad trás, zdieľať trasy alebo ukladať akékoľvek dáta.

Loading…

User avatar kardoslubomir

Translation changed

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
User avatar kardoslubomir

New translation

Urban Biker / StringsSlovak

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogReviewNudgeMessage2
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 1424