Translation

dialogTrackDeleteMessage
English
Key English Slovak
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Naozaj odstrániť chránenú oblasť %1$s?
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Vzdialenosť %1$.3f %2$s
Trvanie %3$s
(%4$s)

Nahratá trasa sa zdá krátka. Uložiť?
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Upozornenie: Je aktívne sledovanie trasy, ktoré bude ukončené!
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Vymazať profil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Upozornenie: Vymažú sa všetky údaje a nastavenia profilu! Uložené trasy zostanú nezmenené.

Odstrániť profil %1$s?
dialogProfileAddTitle New profile Nový profil
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Nový profil bude nastavený podľa aktuálneho profilu
dialogProfileEditTitle Edit profile Upraviť profil
dialogProfileEditTotals Totals: Celkom:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Vymazať údaje profilu?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Prepnúť profil
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Sledovanie trasy je aktívne. Prepnúť na profil %1$s?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Odstrániť trasy
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Upozornenie: Akcia je nezvratná!

Vymazať vybraté trasy?
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Upozornenie: Akcia je nezvratná!

Odstrániť trasu %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Obnoviť trasu
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Sledovanie trasy je aktívne. Treba najskôr vypnúť alebo pozastaviť GPS.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Vybratý profil %1$s treba najskôr vynulovať.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktuálny profil %1$s bude prepnutý na %2$s. Pokračovať?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profil %1$s, v ktorom vznikla trasa, už neexistuje. Obnoviť v aktuálnom profile %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Naozaj obnoviť v profile %1$s?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Vyskytla sa chyba.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Obnovovanie... Prosím, počkať…
dialogTracksShareTitle Share tracks Zdieľať trasy
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Vyskytla sa chyba.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Nemožno zdieľať viac ako 100 trás naraz.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Lokalizácia je vypnutá
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Bez polohy nemožno používať monžstvo funkcií.

Sledovanie polohy musí byť povolené.

Otvoriť nastavenia?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Chyba barometrického merania
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrické meranie bolo vypnuté z dôvodu nesúladu s GPS meraním.

Nie je dobré používať barometer v uzavretých alebo klimatizovaných priestoroch.
Key English Slovak
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Osvetlenie
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD-mód
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatické otáčanie
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Vodorovne
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Zvislo
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Vodorovne (obrátene)
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Zvislo (obrátene)
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Pripravuje sa snímok…
dialogScreenshotTitle Screenshot Snímok obrazovky
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you may not be able to see your tracks history, and you could loose your data.
Aplikácia potrebuje prístup do pamäte, aby mohli byť ukladané alebo obnovované trasy a nastavenia.

Bez tohto oprávnenia nie je možné získavať prehľad trás, zdieľať trasy alebo ukladať akékoľvek dáta.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Pamäťové oprávnenie
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termobarometrické meranie vyhodnocuje teplotu otvoreného voľného priestoru.

Nie je dobré ho používať v uzavretých alebo klimatizovaných priestoroch.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Poznámka
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Upozornenie: Akcia je nezvratná!

Odstrániť trasu %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Poznámky
dialogTrackEditTitleHint Title Názov
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Vyskytla sa chyba.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Naozaj obnoviť v profile %1$s?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Sledovanie trasy je aktívne. Treba najskôr vypnúť alebo pozastaviť GPS.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profil %1$s, v ktorom vznikla trasa, už neexistuje. Obnoviť v aktuálnom profile %2$s?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Vybratý profil %1$s treba najskôr vynulovať.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktuálny profil %1$s bude prepnutý na %2$s. Pokračovať?
dialogTrackResumeTitle Resume track Obnoviť trasu
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Obnovovanie... Prosím, počkať…
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Upozornenie: Akcia je nezvratná!

Vymazať vybraté trasy?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Odstrániť trasy
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIP
dialogTracksShareChoices_1 GPX only GPX

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogTrackDeleteMessage
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 264