Translation

toastSoundsDisabled
English
Key English Slovak
toastMapClickInfo Long-tap for map options Podržať tlačidlo pre prístup k mapám
toastMapFollowingOn Follow on Sledovanie zapnuté
toastMapFollowingAutorotate Auto-rotate on Autorotácia zapnutá
toastMapFollowingOff Follow off Sledovanie vypnuté
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Cestná premávka zapnutá
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Cestná premávka vypnutá
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Chyba pri tvorbe offline-mapy
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Chyba prístupu do prídavnej pamäte
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Treba zadať parametre výkonu v nastaveniach
toastSharingSuccess Successfully posted Úspešne odoslané
toastSharingError Error during sharing actions Vyskytla sa chyba
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Chyba pri odosielaní, treba overiť povolenia
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Chyba, žiadny súbor GPX vrámci trasy
toastUpdatingSuccess Successfully updated Úspešne aktualizované
toastSoundsEnabled Sounds enabled Zvuky povolené
toastSoundsDisabled Sounds disabled Zvuky zakázané
toastSensorEnabled Sensor enabled Snímač povolený
toastSensorDisabled Sensor disabled Snímač zakázaný
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatická kombinácia aktívna
toastCancelled Canceled Zrušené
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Vreckový mód aktívny
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Mód otočenia aktívny
toastScreensaverModeActive Screensaver mode active Šetrič obrazovky aktivovaný
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Pozastavené: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licencia bola úspešne pridelená. Vďaka za podporu.
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Altuálne oznámenie
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Prebieha overovanie fungovania aplikácie
cautionTitle Caution Upozornenie
Key English Slovak
toastProfilesListProfileCreated The profile has been created Profil vytvorený
toastProfilesListProfileDeleted The profile has been deleted Profil odstránený
toastProfilesListProfileDeleteError Error deleting the profile Chyba pri vymazávaní profilu
toastProfilesListProfileUpdated Profile updated Profil aktualizovaný
toastRestartRequired Please restart the app for this to take effect Uplatnenie tejto zmeny vyžaduje reštart aplikácie
toastRoarButtonClickInfo Long-click to toggle the AVAS sound Zapnúť zvuk AVAS podržaním tlačidla
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Vreckový mód aktívny
toastScreensaverModeActive Screensaver mode active Šetrič obrazovky aktivovaný
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Mód otočenia aktívny
toastSensorDisabled Sensor disabled Snímač zakázaný
toastSensorEnabled Sensor enabled Snímač povolený
toastSharingError Error during sharing actions Vyskytla sa chyba
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Chyba, žiadny súbor GPX vrámci trasy
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Chyba pri odosielaní, treba overiť povolenia
toastSharingSuccess Successfully posted Úspešne odoslané
toastSoundsDisabled Sounds disabled Zvuky zakázané
toastSoundsEnabled Sounds enabled Zvuky povolené
toastTrackDeleted Tracks deleted Trasy odstránené
toastTrackDeleteError Error deleting tracks Chyba pri odstraňovaní trás
toastTrackDiscarded Track discarded. Trasa odstránená
toastTrackingPaused Paused Pozastavené
toastTrackingRecording Recording Nahráva sa...
toastTrackingRecordingPassive Passive recording Nahrávanie v pasívnom režime
toastTrackingStopped Stopped Zastavené
toastTrackMovingError Error moving track to USB storage! Try resetting again. Chyba pri premiestňovaní trasy do prídavnej pamäte! Skús znovu.
toastTrackResumed Track resumed Trasa obnovená
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the GPS first Treba najskôr vypnúť alebo pozastaviť GPS
toastTrackSaved Track saved. Trasa uložená
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Chyba pri ukladaní trasy! Skús znovu.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Chyba pri zápise údajov trasy do pamäte! Skús znovu.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastSoundsDisabled
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 200