Translation

toastAutoThemeActivated
English
Key English Slovak
toastMapFollowingOff Follow off Sledovanie vypnuté
toastMapLayerTrafficOn Traffic on Cestná premávka zapnutá
toastMapLayerTrafficOff Traffic off Cestná premávka vypnutá
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Chyba pri tvorbe offline-mapy
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Chyba prístupu do prídavnej pamäte
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Treba zadať parametre výkonu v nastaveniach
toastSharingSuccess Successfully posted Úspešne odoslané
toastSharingError Error during sharing actions Vyskytla sa chyba
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Chyba pri odosielaní, treba overiť povolenia
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Chyba, žiadny súbor GPX vrámci trasy
toastUpdatingSuccess Successfully updated Úspešne aktualizované
toastSoundsEnabled Sounds enabled Zvuky povolené
toastSoundsDisabled Sounds disabled Zvuky zakázané
toastSensorEnabled Sensor enabled Snímač povolený
toastSensorDisabled Sensor disabled Snímač zakázaný
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatická kombinácia aktívna
toastCancelled Canceled Zrušené
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Vreckový mód aktívny
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Mód otočenia aktívny
toastScreensaverModeActive Screensaver mode active Šetrič obrazovky aktivovaný
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Pozastavené: %1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licencia bola úspešne pridelená. Vďaka za podporu.
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Altuálne oznámenie
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Prebieha overovanie fungovania aplikácie
cautionTitle Caution Upozornenie
dialog_default_color_light_title Light color theme Kombinácia 1
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Kombinácia 2
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Farby trasy
Key English Slovak
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …). Súčet všetkých záťaží použitých pri nahravaní trasy (jazdec, vozidlo, náklad,...).
summaryVehicleWeight Vehicle weight Hmotnosť vozidla
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track. Hmotnosť vozidla pri nahrávaní trasy.
summaryVibrations Vibrations Otrasy
summaryWheelsWeight Wheels weight Hmotnosť kolies
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track. Súčet všetkých záťaží kolies vozidla použitom na tejto trase.
svgCopyright Created with Urban Biker Vytvorené v Urban Biker
thunderforestMapsFeatures ✔️ All features and free maps
✔️ Thunderforest premium maps
✔️ No ads
✔️ Všetky možnosti a bezplatné mapy
✔️ Prémiové mapy Thunderforest
✔️ Žiadna reklama
thunderforestMapsLabel Thunderforest
timePeriod_per3Months per 3 months za 3 mesiace
timePeriod_per6Months per 6 months za 6 mesiacov
timePeriod_perMonth per month za mesiac
timePeriod_perWeek per week za týždeň
timePeriod_perYear per year za rok
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatická kombinácia aktívna
toastCancelled Canceled Zrušené
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Je aktívna automatická kombinácia
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Chyba prístupu do prídavnej pamäte
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Chyba pri tvorbe offline-mapy
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Treba zadať parametre výkonu v nastaveniach
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added FenceGuard: Chránená oblasť %1$s pridaná
toastFenceGuardFenceAddingError FenceGuard: Error adding fence FenceGuard: Chyba pri pridávaní chránenej oblasti
toastFenceGuardFenceRemoved FenceGuard: Fence %1$s removed FenceGuard: Chránená oblasť %1$s odstránená
toastFenceGuardFenceRemovingError FenceGuard: Error removing fence FenceGuard: Chyba pri odstraňovaní chránenej oblasti
toastFenceGuardFenceUpdated FenceGuard: Fence %1$s updated FenceGuard: Chránená oblasť %1$s aktualizovaná
toastFenceGuardFenceUpdatingError FenceGuard: Error updating fence FenceGuard: Chyba aktualizácie
toastFenceGuardLocationUnavailable FenceGuard: Your location still not available FenceGuard: Poloha stále nedostupná
toastFenceGuardOutsideTheFence FenceGuard: You are currently not inside the fence FenceGuard: Momentálna poloha je mimo nastavenej chránenej oblasti
toastFlashlightButtonClickInfo Long-click to toggle the flashlight Zapnúť svetlo podržaním tlačidla

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

String information

Key
toastAutoThemeActivated
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-sk.xml, string 203